Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

SBI'93 Perioden Bedrijfslasten Overige bedrijfslasten Kosten van huisvesting Milieuheffingen en zuiveringslasten (mln euro)
267 Natuursteenbewerking 2005 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen van Nederlandse
bedrijven met industriële productie als hoofdactiviteit. De gegevens
betreffen onder meer overzichten over het aantal bedrijven, de
werkgelegenheid, de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.

Deze tabel bevat de gegevens van grote bedrijven (met 100 of meer werkzame
personen). De variabelen zijn gerubriceerd naar jaar en naar indeling van
de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93).
Deze publicatie bevat echter geen gegevens over de categorie 'Sociale
werkvoorziening' (SBI-code 36631), omdat de hoofdactiviteit hier geen
industriële productie betreft maar het "aanbieden van arbeid aan personen
die vanwege een handicap slechte kansen hebben op de reguliere
arbeidsmarkt". De gegevens zijn opgenomen in een afzonderlijke publicatie,
in paragraaf 3 van deze toelichting vindt u een verwijzing daarnaar.

Gegevens over alle bedrijven met industriële productie als hoofdactiviteit
zijn eveneens opgenomen in een aparte publicatie. De beschrijving van de
variabelen in die tabel is minder gedetaileerd, maar de tabel bevat
wel een extra indeling naar grootte van de bedrijven (gemeten naar het
aantal werkzame personen).

De cijfers worden ook geleverd aan het Europese Bureau voor de Statistiek
(Eurostat). De jaarstatistieken vormen verder een vast onderdeel van
overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen en
zijn daarmee een bron voor beleid en praktijk in Nederland.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de jaarcijfers 2000 - 2005 zijn definitief

Frequentie: per jaar

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie in deze vorm is stopgezet.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten heeft voor
het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van
voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het
onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie
van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg
van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS.
Door deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen om vanaf het verslagjaar 2006 te starten met een nieuwe tabel (zie
paragraaf 3).


Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie(s):

(Versie juli 2007)
Met ingang van statistiekjaar 2005 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI 22 (Drukkerijen en uitgeverijen) en 244
(Vervaardiging van farmaceutische producten). Een aantal bedrijven
is op een andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande
jaren om consistent te blijven met andere statistieken en te voldoen
aan internationale richtlijnen. De correcties werken ook door in
aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken. De aanpassingen
zijn erop gericht de beschrijving van de Nederlandse industrie zo
zuiver mogelijk te houden.

(Versie juli 2006)
Met ingang van statistiekjaar 2004 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische
instrumenten) en SBI 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en
opleggers).
In SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische instrumenten) zijn
de onderzoek en ontwikkeling door derden, en daarmee ook de verkoopkosten,
vanaf statistiekjaar 2004 niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.
In SBI 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers) zijn de
omzet hoofdactiviteit en de inkoopwaarde omzet vanaf statistiekjaar 2004
niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.

(Versie juli 2005)
In SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van
splijt- en kweekstoffen) en SBI 24 (Vervaardiging van chemische
industrie) heeft met ingang van statistiekjaar 2003 een structurele
correctie plaatsgevonden in de waarneming van de post 'energieverbruik'.
De correctie behelst een verschuiving van de waarde van ingekochte
grond- en hulpstoffen naar energieverbruik. Het gedeelte van de ingekochte
grond- en hulpstoffen dat wordt gebruikt voor eigen energie-opwekking,
bijvoorbeeld het omzetten van nafta in gas t.b.v. de eigen productie,
wordt beschouwd als energieverbruik. Voor de vergelijkbaarheid in de tijd
van de cijfers in deze tabel is de desbetreffende correctie tevens
uitgevoerd voor de jaren 2000 t/m 2002.

(Versie oktober 2004)
Als gevolg van het ter beschikking komen van nieuwe informatie heeft in de
gepubliceerde cijfers over het jaar 2002 in de sectie DL (Vervaardiging
van elektrische en optische apparaten en instrumenten) een bijstelling
plaatsgevonden van de variabelen 'Onderzoek & ontwikkeling door derden' en
'Overige opbrengsten n.e.g.'. In de voorafgaande jaren hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden t.o.v. eerdere publicaties.

Toelichting onderwerpen

Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Overige bedrijfslasten
Kosten van huisvesting
Milieuheffingen en zuiveringslasten
De betaalde bedragen aan milieuheffingen en zuiveringslasten.