Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

Industrie; arbeid en financiën van grote bedrijven, 2000 - 2005

SBI'93 Perioden Bedrijven (aantal) Werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (x 100) Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (mln euro) Bedrijfslasten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Financieel resultaat Financiële baten (mln euro) Voorzieningen Toevoegingen aan voorzieningen (mln euro) Buitengewone baten en lasten Buitengewone lasten (mln euro)
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 2003 1.455 4.733 160.289 5.849 8.987 1.950 1.008 1.156
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 2004 1.335 4.549 172.233 5.491 11.702 2.179 971 1.246
D Industrie (excl. 36631 sociale.. 2005 1.255 4.316 190.654 5.341 12.380 2.858 1.034 1.073
DA Vervaardiging van voedings- en.. 2003 245 949 42.959 1.202 3.153 696 98 314
DA Vervaardiging van voedings- en.. 2004 220 897 42.420 1.175 3.234 942 92 284
DA Vervaardiging van voedings- en.. 2005 215 862 42.246 1.072 3.353 1.070 148 193
DB Vervaardiging van textiel en.. 2003 40 74 1.447 38 62 10 10 17
DB Vervaardiging van textiel en.. 2004 35 64 1.348 37 52 9 13 4
DB Vervaardiging van textiel en.. 2005 30 62 1.416 37 95 10 5 4
DC Vervaardiging van leer en.. 2003 5 7 121 3 7 0 0 0
DC Vervaardiging van leer en.. 2004 5 x x x x x x x
DC Vervaardiging van leer en.. 2005 5 7 118 3 11 0 1 0
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 2003 25 40 551 16 23 3 1 2
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 2004 15 x x x x x x x
DD Houtindustrie en vervaardiging van.. 2005 15 43 654 16 32 2 1 1
DE Vervaardiging van papier, karton en.. 2003 195 546 11.163 609 969 122 93 50
DE Vervaardiging van papier, karton en.. 2004 180 506 11.135 525 929 74 87 75
DE Vervaardiging van papier, karton en.. 2005 165 497 11.601 461 962 67 106 149
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2003 10 86 17.659 389 299 62 60 11
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2004 5 x x x x x x x
DF Aardolie- en steenkoolverwerkende.. 2005 10 63 29.975 388 -499 222 60 98
DG Vervaardiging van chemische producten 2003 150 606 31.778 1.322 2.749 661 138 468
DG Vervaardiging van chemische producten 2004 145 586 37.574 1.316 3.421 529 155 577
DG Vervaardiging van chemische producten 2005 140 571 43.748 1.508 4.377 954 117 415
DH Vervaardiging van producten van.. 2003 80 187 3.406 172 166 17 13 21
DH Vervaardiging van producten van.. 2004 80 181 3.474 184 133 16 33 9
DH Vervaardiging van producten van.. 2005 75 171 3.530 157 140 21 13 14
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2003 70 190 3.341 231 205 24 18 47
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2004 70 192 3.472 238 200 17 13 38
DI Vervaardiging van glas, aardewerk,.. 2005 65 188 3.639 217 227 20 12 9
DJ Vervaardiging van metalen in.. 2003 195 553 11.335 445 532 51 47 35
DJ Vervaardiging van metalen in.. 2004 180 537 12.402 458 967 75 50 22
DJ Vervaardiging van metalen in.. 2005 165 486 12.813 395 1.103 63 43 24
DK Vervaardiging van machines en.. 2003 180 437 8.454 251 139 74 115 94
DK Vervaardiging van machines en.. 2004 165 429 9.853 236 667 67 107 48
DK Vervaardiging van machines en.. 2005 165 426 10.440 251 819 50 89 58
DL Vervaardiging van elektrische en.. 2003 110 606 16.933 610 259 100 204 66
DL Vervaardiging van elektrische en.. 2004 100 590 16.673 566 645 98 147 99
DL Vervaardiging van elektrische en.. 2005 95 548 17.881 542 601 278 252 82
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2003 90 345 9.346 478 309 119 184 19
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2004 85 332 11.102 348 1.008 84 175 33
DM Vervaardiging van transportmiddelen 2005 75 299 10.784 213 1.060 92 166 20
DN Vervaardiging van meubels;.. 2003 60 109 1.795 81 113 10 27 10
DN Vervaardiging van meubels;.. 2004 50 101 1.769 87 109 7 30 12
DN Vervaardiging van meubels;.. 2005 40 94 1.808 80 100 8 20 6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen van Nederlandse
bedrijven met industriële productie als hoofdactiviteit. De gegevens
betreffen onder meer overzichten over het aantal bedrijven, de
werkgelegenheid, de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten.

Deze tabel bevat de gegevens van grote bedrijven (met 100 of meer werkzame
personen). De variabelen zijn gerubriceerd naar jaar en naar indeling van
de economische activiteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993
(SBI'93).
Deze publicatie bevat echter geen gegevens over de categorie 'Sociale
werkvoorziening' (SBI-code 36631), omdat de hoofdactiviteit hier geen
industriële productie betreft maar het "aanbieden van arbeid aan personen
die vanwege een handicap slechte kansen hebben op de reguliere
arbeidsmarkt". De gegevens zijn opgenomen in een afzonderlijke publicatie,
in paragraaf 3 van deze toelichting vindt u een verwijzing daarnaar.

Gegevens over alle bedrijven met industriële productie als hoofdactiviteit
zijn eveneens opgenomen in een aparte publicatie. De beschrijving van de
variabelen in die tabel is minder gedetaileerd, maar de tabel bevat
wel een extra indeling naar grootte van de bedrijven (gemeten naar het
aantal werkzame personen).

De cijfers worden ook geleverd aan het Europese Bureau voor de Statistiek
(Eurostat). De jaarstatistieken vormen verder een vast onderdeel van
overkoepelende statistische overzichten zoals de Nationale Rekeningen en
zijn daarmee een bron voor beleid en praktijk in Nederland.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000

Status van de cijfers: de jaarcijfers 2000 - 2005 zijn definitief

Frequentie: per jaar

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De publicatie in deze vorm is stopgezet.
Het statistische onderzoek dat de basis vormt van de uitkomsten heeft voor
het jaar 2006 een groot aantal wijzigingen ondergaan ten opzichte van
voorafgaande jaren. Zo is de vragenlijst die bedrijven in verband met het
onderzoek voorgelegd krijgen, ingrijpend gewijzigd. Tevens is de populatie
van bedrijven, die het onderzoek beschrijft, sterk gewijzigd als gevolg
van een herontwerp van het Algemeen Bedrijfsregister van het CBS.
Door deze wijzigingen zijn de uitkomsten van het jaar 2006 niet
vergelijkbaar met die van voorafgaande jaren. Daarom heeft het CBS ervoor
gekozen om vanaf het verslagjaar 2006 te starten met een nieuwe tabel (zie
paragraaf 3).


Wijzigingen ten opzichte van voorgaande versie(s):

(Versie juli 2007)
Met ingang van statistiekjaar 2005 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI 22 (Drukkerijen en uitgeverijen) en 244
(Vervaardiging van farmaceutische producten). Een aantal bedrijven
is op een andere manier in de cijfers verwerkt dan in voorgaande
jaren om consistent te blijven met andere statistieken en te voldoen
aan internationale richtlijnen. De correcties werken ook door in
aggregaten waar genoemde reeksen deel van uit maken. De aanpassingen
zijn erop gericht de beschrijving van de Nederlandse industrie zo
zuiver mogelijk te houden.

(Versie juli 2006)
Met ingang van statistiekjaar 2004 hebben structurele wijzigingen
plaatsgevonden in de interpretatie van het bronmateriaal van een
aantal bedrijven in SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische
instrumenten) en SBI 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en
opleggers).
In SBI DL (Vervaardiging van elektrische en optische instrumenten) zijn
de onderzoek en ontwikkeling door derden, en daarmee ook de verkoopkosten,
vanaf statistiekjaar 2004 niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.
In SBI 34 (Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers) zijn de
omzet hoofdactiviteit en de inkoopwaarde omzet vanaf statistiekjaar 2004
niet vergelijkbaar met 2003 en eerder.

(Versie juli 2005)
In SBI 23 (Aardolie- en steenkoolverwerkende industrie; bewerking van
splijt- en kweekstoffen) en SBI 24 (Vervaardiging van chemische
industrie) heeft met ingang van statistiekjaar 2003 een structurele
correctie plaatsgevonden in de waarneming van de post 'energieverbruik'.
De correctie behelst een verschuiving van de waarde van ingekochte
grond- en hulpstoffen naar energieverbruik. Het gedeelte van de ingekochte
grond- en hulpstoffen dat wordt gebruikt voor eigen energie-opwekking,
bijvoorbeeld het omzetten van nafta in gas t.b.v. de eigen productie,
wordt beschouwd als energieverbruik. Voor de vergelijkbaarheid in de tijd
van de cijfers in deze tabel is de desbetreffende correctie tevens
uitgevoerd voor de jaren 2000 t/m 2002.

(Versie oktober 2004)
Als gevolg van het ter beschikking komen van nieuwe informatie heeft in de
gepubliceerde cijfers over het jaar 2002 in de sectie DL (Vervaardiging
van elektrische en optische apparaten en instrumenten) een bijstelling
plaatsgevonden van de variabelen 'Onderzoek & ontwikkeling door derden' en
'Overige opbrengsten n.e.g.'. In de voorafgaande jaren hebben geen
aanpassingen plaatsgevonden t.o.v. eerdere publicaties.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Definitie:
Het aantal bedrijven dat in deze tabel gepubliceerd is, betreft het
aantal economisch actieve bedrijven per 1 januari van het verslagjaar.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld.
Op deze manier wordt aangesloten bij de Europese definitie zoals die
wordt gehanteerd in de statistieken van economische demografie.
Verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf beschouwd indien
zij personeel in loondienst hebben.
Werkzame personen
Het betreft de aantallen werkzame personen op de peildatum 30 september
van elk jaar.
Totaal aantal werkzame personen
Tot de werkzame personen van een bedrijf worden gerekend alle personen
die arbeid verrichten onder toezicht van dat bedrijf, ongeacht of zij
feitelijk als werknemer op de loonlijst staan van dat bedrijf.
Dit laatste impliceert dat ook:
- meewerkende eigenaren en gezinsleden meetellen;
- uitzendkrachten zijn geteld bij het bedrijf, en dus in de branche,
waarin zij daadwerkelijk werkzaam zijn.
Bedrijfsopbrengsten
Hieronder vallen alle opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de mutaties in de voorraad onderhanden werk, subsidies,
schade-uitkeringen en geactiveerde productie voor het eigen bedrijf
(geactiveerde productie voor het eigen bedrijf is de door het bedrijf
zelf vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en
gebouwen. Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd).
Totale bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Afschrijvingen op vaste activa
Vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die langer dan een jaar meegaan:
- materiële vaste activa betreffen posten als gebouwen, machines, grond,
vervoermiddelen en computers;
- immateriële vaste activa betreffen posten als software, octrooien,
licenties, onderzoek en ontwikkeling.
Als waarde van de afschrijvingen geldt het op de jaarrekening vermelde
bedrag
Bedrijfsresultaat
Het resultaat behaald uit productieactiviteiten, i.c. de verkopen van
goederen en diensten, alsmede de waarde van voorraadmutaties,
geactiveerde productie voor het eigen bedrijf, subsidies en
schade-uitkeringen.
Financieel resultaat
Financiële baten
Omvat rente, dividenden, winst uit deelnemingen en beleggingen.
Voorzieningen
Toevoegingen aan voorzieningen
De toevoegingen aan de interne voorzieningsfondsen zoals aanloop- en
reorganisatiefondsen, onderhoudsfondsen en fondsen assurantie eigen
risico.
Buitengewone baten en lasten
Buitengewone lasten
Lasten van incidentele aard, voortvloeiend uit activiteiten welke niet
tot de reguliere bedrijfsuitoefening behoren, zoals:
- afstoting van deelnemingen;
- verkoop van vaste activa;
- verliezen op buitenlandse vestigingen;
- kosten van reorganisatie.