Mestproductie - en dierrechten; regio en concentratiegebied, 1997 - 2003

Mestproductie - en dierrechten; regio en concentratiegebied, 1997 - 2003

Regio Perioden Geregistreerde rechten Mestproductierechten Totaal mestproductierechten (1 000 kg fosfaat) Geregistreerde rechten Varkensrechten Totaal varkensrechten (1 000 varkenseenheden) Vervallen rechten Mestproductierechten Totaal mestproductierechten (1 000 kg fosfaat) Vervallen rechten Pluimveerechten Totaal pluimveerechten (1 000 kg fosfaat) Vervallen rechten Varkensrechten Totaal varkensrechten (1 000 varkenseenheden)
Nederland 2003 239.950,1 9.221,6 209,1 780,3 254,4
Noord-Nederland 2003 65.313,3 438,9 14,6 49,4 2,4
Oost-Nederland 2003 72.570,0 3.113,9 91,6 230,3 81,8
West-Nederland 2003 50.892,7 536,5 10,3 24,1 6,0
Zuid-Nederland 2003 51.172,2 5.132,4 92,5 476,6 163,8
Landsdeel onbekend 2003 1,9 0,0 0,4
Groningen 2003 17.295,5 135,4 2,2 6,5
Friesland 2003 29.717,9 85,9 12,4 40,8
Drenthe 2003 18.299,9 217,6 2,1 2,4
Overijssel 2003 29.682,6 1.241,7 6,5 41,5 11,6
Flevoland 2003 6.594,1 48,8 14,7
Gelderland 2003 36.293,3 1.823,4 85,1 174,1 70,2
Utrecht 2003 9.967,0 291,9 6,9 9,2 4,1
Noord-Holland 2003 14.419,9 28,5 1,7 13,4
Zuid-Holland 2003 15.108,3 153,9 1,5 1,5 1,4
Zeeland 2003 11.397,5 62,2 0,2 0,5
Noord-Brabant 2003 37.687,7 3.902,0 77,3 314,5 136,7
Limburg 2003 13.484,5 1.230,4 15,2 162,1 27,1
Provincie onbekend 2003 1,9 0,0 0,4
Concentratiegebied Oost-Nederland 2003 48.472,0 2.699,0 79,5
Concentratiegebied Zuid-Nederland 2003 39.641,6 4.815,7
Niet-concentratiegebied 2003 151.798,9 1.706,9 209,1 780,3 174,8
Onbekend wel/geen concentratiegebied 2003 37,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft cijfers over de mestproductie- en dierrechten.
De mestproductie- en dierrechten zijn ingevoerd om de productie van
dierlijke mest aan banden te leggen en de veestapel te bevriezen.
De cijfers zijn ook opgenomen in de publicatie Monitor Mineralen en
Mestwetgeving. Hier wordt ingegaan op de realisatie en stand van zaken
mestwetgeving, 1998-2004: o.a. stelsel van regulerende mineralenheffing
en het mineralenaangiftesysteem (MINAS), stelsel van
mestafzetovereenkomsten en geregistreerde dier- en mestproductierechten.
De publicatie bevat een grote hoeveelheid informatie die als basis heeft
gediend voor de Evaluatie van het Mestbeleid in 2004.
Daarnaast is informatie verzameld over de voortgang van het mest- en
ammoniakbeleid. Dit is gebeurd in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit. In de Monitor mineralen en mestwetgeving worden
drie soorten van informatie verzameld, te weten:
* informatie over de milieuprestaties van landbouwbedrijven;
* informatie over de inzet van instrumenten en inspanningen van de
   overheid;
* informatie over de ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu.

Gegevens beschikbaar vanaf 1997 tot en met 2003.
Frequentie: stopgezet.

Reden stopzetting:
Voor een deel van de onderwerpen in de tabel zoals mestproductierechten en
het vervallen van varkens- en pluimveerechten komt geen recente informatie
meer beschikbaar. Mestproductierechten zijn in 2006 afgeschaft. Daarnaast
zijn de regelingen die leidden tot het vervallen van dierrechten afgerond.
De reeks over varkens- en pluimveerechten wordt in een nieuwe tabel
voortgezet, zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde rechten
Voor elk bedrijf dat mest produceert van aangewezen diersoorten, zijn bij
de Dienst Regelingen van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit mestproductierechten (van 1986 tot en met 2005) en/of
dierrechten (vanaf 1998) geregistreerd.
Mestproductierechten en dierrechten bepalen de maximale hoeveelheid
mest dat een bedrijf mag produceren.
Mestproductierechten
Voor elk bedrijf dat mest produceert van aangewezen diersoorten, zijn bij
Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur &
Voedselkwaliteit mestproductierechten geregistreerd (in kg fosfaat).
De hoeveelheid mestproductierechten van een bedrijf is bepalend voor het
maximaal aantal te houden dieren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen
grondgebonden en niet-gebonden rechten. Grondgebonden rechten zijn
gebaseerd op het areaal landbouwgrond dat iemand gebruikt op basis van
eigendom, zakelijk gebruiksrecht of reguliere pacht.
Niet-gebonden rechten zijn historisch verworven. Deze niet-gebonden
rechten kunnen verplaatsbaar of niet-verplaatsbaar zijn. Alleen de
niet-gebonden verplaatsbare rechten zijn verhandelbaar. Voor varkens en
pluimvee zijn speciale rechten ingesteld.
Totaal mestproductierechten
Totaal van alle mestproductierechten, grondgebonden en
niet-gebonden rechten.
Varkensrechten
Met het van kracht worden van de Wet herstructurering varkenshouderij
(Whv) op 1 september 1998 zijn mestproductierechten varkens/kippen omgezet
in varkensrechten. Daarbij is een onderscheid gemaakt in grondgebonden
varkensrechten en niet-gebonden varkensrechten.
De varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden.
Een varkenseenheid is gelijk aan de berekende gemiddelde fosfaatproductie
van 1 vleesvarken (= 7,4 kg fosfaat).
Totaal varkensrechten
Totaal van grondgebonden en niet-gebonden varkensrechten
Vervallen rechten
Niet-gebonden mestproductie- en dierrechten kunnen komen te vervallen
als gevolg van afroming of als gevolg van opkoop.
Afroming vond tot 1 oktober 2002 plaats bij het verhandelen van
mestproductie- en dierrechten en bij bedrijfsverplaatsingen.
Opkoop gebeurt via diverse regelingen bij bedrijfsbeëindiging.
Daarnaast zijn de mestproductierechten varkens/kippen die in het basisjaar
(1995 of 1996) niet benut werden voor het houden van varkens of andere
dieren, de zogenaamde latente ruimte, na inwerkingtreding van de Wet
herstructurering varkenshouderij (Whv) in 1998 komen te vervallen.
Bij de omzetting van de mestproductierechten varkens-kippen in
varkensrechten in 1998 is bovendien een generieke korting toegepast van
10%.
Mestproductierechten
Voor elk bedrijf dat mest produceert van aangewezen diersoorten, werden
van 1987 tot en met 2005 bij Bureau Heffingen
mestproductierechten geregistreerd (in kilogram fosfaat).
Totaal mestproductierechten
Totaal vervallen mestproductierechten.
Pluimveerechten
Op 1 januari 2001 is het gedeelte van de mestproductierechten
varkens/kippen en runderen/kalkoenen waarop pluimvee werd gehouden omgezet
in pluimveerechten (in kilogram fosfaat).
Pluimveerechten zijn verhandelbaar, maar alleen tussen bedrijven
die niet in een van de concentratiegebieden intensieve veehouderij liggen.
Pluimveerechten komen te vervallen door afroming en opkoop.
Totaal pluimveerechten
Totaal van alle vervallen pluimveerechten door afroming en opkoop.
Varkensrechten
Met het van kracht worden van de Wet herstructurering varkenshouderij
(Whv) op 1 september 1998 zijn mestproductierechten varkens/kippen omgezet
in varkensrechten. De varkensrechten worden uitgedrukt in varkenseenheden.
Een varkenseenheid is gelijk aan de forfaitaire fosfaatproductie van 1
vleesvarken (= 7,4 kg fosfaat).
Varkensrechten kunnen komen te vervallen door afroming en opkoop.
Totaal varkensrechten
Totaal van de vervallen varkensrechten door afroming en opkoop.