Audiovisuele diensten; exploitatie, personeel en investeringen 1996 - 2005

Audiovisuele diensten; exploitatie, personeel en investeringen 1996 - 2005

Bedrijfstak/branches (SBI'93) Perioden Exploitatiegegevens Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatiegegevens Bedrijfsopbrengsten Netto omzet (mln euro) Exploitatiegegevens Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatiegegevens Bedrijfslasten Bedrijfskosten Totale bedrijfskosten (mln euro) Exploitatiegegevens Bedrijfslasten Bedrijfskosten Personeelskosten (mln euro) Exploitatiegegevens Exploitatiesaldo (mln euro) Personeel Personen Totaal personen (1000 personen) Personeel Personen In loondienst (1000 personen) Personeel Fte's Totaal fte's (1000 Fte's) Personeel Fte's In loondienst (1000 Fte's) Investeringen (mln euro)
921 + 922 Totaal audiovisuele diensten 2003 3.688 3.401 3.341 3.251 747 347 32 18 20 15 264
921 + 922 Totaal audiovisuele diensten 2005* 3.950 3.859 3.774 3.726 960 176 30 21 22 18 199
921 Totaal activiteiten film en video 2003 1.333 1.221 1.231 1.192 157 102 14 7 8 4 155
921 Totaal activiteiten film en video 2005* 1.848 1.840 1.808 1.775 354 40 12 9 8 7 92
92111/2+9212Prod/ondrst/dist video/films 2003 1.107 1.005 1.025 995 115 82 8 3 5 3 122
92111/2+9212Prod/ondrst/dist video/films 2005* 1.637 1.635 1.602 1.575 299 34 9 6 6 5 79
9213 Vertoning van films 2003 226 216 206 198 42 20 5 3 2 2 33
9213 Vertoning van films 2005* 211 205 205 201 55 6 4 3 2 2 13
922 Totaal activiteiten radio en tv 2003 2.355 2.180 2.110 2.058 590 265 19 12 13 10 109
922 Totaal activiteiten radio en tv 2005* 2.102 2.019 1.966 1.951 606 135 18 12 13 11 107
92201 Radio en tv; omroeporganisaties 2003 1.552 1.384 1.338 1.303 347 214 11 7 8 6 63
92201 Radio en tv; omroeporganisaties 2005* 1.069 1.008 1.096 1.090 352 -27 10 7 7 6 46
92202/3 Radio/tv; prod. en onderst. 2003 803 795 772 755 244 31 8 5 5 4 47
92202/3 Radio/tv; prod. en onderst. 2005* 1.032 1.011 870 860 255 162 8 5 6 5 61
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de exploitatie- en personele gegevens en investeringen bij de audiovisuele diensten (film en video, radio en tv).

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996 t/m 2005

Status van de cijfers:
De cijfers tot 2003 zijn definitief, de cijfers over 2005 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 28 januari 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Exploitatiegegevens
Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten
Netto omzet
Alle bedragen die aan derden in rekeningen zijn gebracht of nog in
rekening moeten worden gebracht voor in het boekjaar geleverde goederen
en/of diensten (exclusief omzetbelasting/BTW).
Bijvoorbeeld:
Ontvangsten uit productie, distributie of vertoning van films/video,
radio- en televisie-uitzendingen, inclusief de ontvangen
ledencontributies, lidmaatschapsgelden, entreegelden en bijdragen voor
andere vormen van audiovisuele dienstverlening. Buitenlandse vestigingen
van de onderneming moeten in dit verband worden opgevat als derden.
Transacties met buitenlandse vestigingen vallen dus ook onder de
netto-omzet.
Bedrijfslasten
Totaal bedrijfslasten
Bedrijfskosten
- Personeelskosten;
- inkoopwaarde (kostprijs van de omzet)/inkopen;
- overige bedrijfskosten.
Totale bedrijfskosten
Personeelskosten
- Salarissen incl. pensioenvoorzieningen;
- kosten voor ingehuurd personeel;
- kosten voor vrijwilligers/stagiaires.
Exploitatiesaldo
Personeel
Personen
Werkzame personen: personeel in loondienst, ingehuurd personeel,
vrijwilligers en stagiaires.
1996 Exclusief vrijwilligers en stagiaires
Totaal personen
Totaal aantal werkzame personen.
In loondienst
Personeel in vaste dienst (op de loonlijst).
Fte's
Fte's = Full time equivalents. Arbeidsuren van werkzame personen
omgerekend naar voltijdbanen. Daarbij wordt uitgegaan van volledige
werkweek van 36-uur.
Werkzame personen: personeel in loondienst, ingehuurd personeel,
vrijwilligers en stagiaires
1996 Exclusief vrijwilligers en stagiaires
Totaal fte's
Totaal aantal fte's van werkzame personen.
In loondienst
Personeel in vaste dienst (op de loonlijst).
Investeringen
Investeringen in materiële activa:
bijvoorbeeld:
- grond, terreinen en bedrijfsruimten.
Investeringen in immateriële vaste activa:
bijvoorbeeld:
- computerprogramma's, goodwill, octrooien e.d.