Archieven per provincie, 2000

Archieven per provincie, 2000

Regio's Soorten archiefbewaarplaatsen Totaal archiefbewaarplaatsen (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Rijksarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentearchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchieven (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Streekarchivariaten (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Gemeentesecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapssecretarieën (absoluut) Soorten archiefbewaarplaatsen Waterschapsarchiefdiensten (absoluut) Omvang archief Totaal vloeroppervlak (1000 m2) Omvang archief Totaal beschikbare planklengte Totale planklengte (1000 m)
Nederland 329 12 59 17 13 203 13 12 141,2 845
Noord-Nederland 73 3 4 . 1 60 2 3 16,9 122
Oost-Nederland 66 3 13 1 6 36 6 1 23,1 136
West-Nederland 119 4 25 11 4 66 1 8 68,7 407
Zuid-Nederland 71 2 17 5 2 41 4 . 32,5 180
Groningen 28 1 2 - - 23 1 1 5,7 49
Friesland 30 1 1 - 1 26 - 1 7,2 45
Drenthe 15 1 1 - - 11 1 1 4,0 28
Overijssel 28 1 3 - - 22 2 - 9,9 52
Flevoland 6 1 - - - 4 1 - 1,9 12
Gelderland 32 1 10 1 6 10 3 1 11,3 72
Utrecht 11 1 2 1 3 4 - - 6,3 42
Noord-Holland 17 1 3 6 1 5 - 1 12,7 78
Zuid-Holland 73 1 13 4 - 49 - 6 41,8 238
Zeeland 18 1 7 - - 8 1 1 7,9 49
Noord-Brabant 19 1 8 5 2 2 1 - 17,4 93
Limburg 52 1 9 - - 39 3 - 15,1 87
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze publicatie heeft tot doel een cijfermatig inzicht te geven in de
Nederlandse overheidsarchieven die vallen onder de Archiefwet 1995 en
die worden beheerd door archiefdiensten of secretarieën van gemeenten
of waterschappen. De publicatie geeft een beschrijving van de omvang en
aard van deze archieven, het gebruik daarvan (o.a. bezoekersaantallen),
de toegankelijkheid, de staat van onderhoud, de personeelssamenstelling
en de financiële exploitatie van archiefdiensten.
Archieven worden onderscheiden in dynamische archieven en statische
archieven. Dynamische archieven zijn recente archieven die beschikbaar
zijn voor regelmatige raadpleging. Deze archieven bevinden zich meestal
'onder handbereik' van de gebruikers en buiten de wettelijke archief-
bewaarplaatsen. Ze blijven als zodanig buiten deze statistiek.
Statische archieven bewaren archiefstukken die onder de Archiefwet
vallen en die na een termijn van 10 jaar van de (overheids)instanties
waar ze ontstaan zijn naar archiefbewaarplaatsen zijn overgebracht. Deze
stellen de archiefstukken na afloop van een bepaalde termijn beschikbaar
voor historisch, genealogisch of ander onderzoek.
De Archiefwet regelt het beheer van overheidsarchieven, onder meer de
termijn waarna stukken naar een overheidsarchief moeten worden
overgebracht. De Archiefwet 1962 en het Archiefbesluit 1968 zijn in 1995
vervangen door de Archiefwet 1995 en het Archiefbesluit 1995. Daarbij
is de wettelijke overbrengingstermijn met ingang van 1 januari 1996
gewijzigd van 50 jaar naar 20 jaar.
De overheidsarchieven zijn de archieven van het Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en andere overheidsorganen. Deze archieven zijn
in principe statische archieven: ze bevatten archiefstukken die volgens de
archiefwet bewaard moeten worden.
De Archiefwet spreekt van archiefbescheiden; in deze statistiek wordt
de term archiefstukken gebruikt.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2000
Frequentie: stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Soorten archiefbewaarplaatsen
Bewaarplaats voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden.
De archiefbewaarplaatsen vallen uiteen in twee groepen, te weten de
archiefdiensten en archiefbeherende secretarieën.
Een archief(dienst) is een instelling of onderdeel daarvan met een
bewaarfunctie voor archiefstukken, waaronder documenten, kaarten,
tekeningen, charters, verzamelingen en gegevensbestanden, en wordt
beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Een archiefbeherende secretarie is de secretarie van een gemeente
of waterschap; deze heeft mede als functie het bewaren van
archiefstukken van de eigen instelling of organisatie. Zo'n
secretarie heeft geen speciaal benoemde archivaris.
Totaal archiefbewaarplaatsen
In de totaalcijfers over het aantal archiefdiensten zijn ook de
gemeente- en waterschapssecretarieën, die geen afzonderlijke dienst
zijn, als diensten meegeteld.
Rijksarchieven
Het Rijksarchief heeft één landelijke vestiging (het Algemeen Rijksarchief
te Den Haag) en vestigingen in de provinciehoofdsteden.
Gemeentearchieven
Een gemeentearchief is een dienst die is opgericht om het archief van de
gemeente te beheren, beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchieven
Een streekarchief is één centraal archief van samenwerkende gemeenten
en/of waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Streekarchivariaten
Een streekarchivariaat is een archief van samenwerkende gemeenten en/of
waterschappen, ondergebracht in decentrale bewaarplaatsen en beheerd
door een daartoe aangestelde "rondreizende" archivaris.
Gemeentesecretarieën
De gemeentesecretarie beheert o.m. het archief van een gemeente zonder
een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapssecretarieën
De waterschapssecretarie beheert o.m. het archief van een waterschap
zonder een speciaal benoemde archivaris.
Waterschapsarchiefdiensten
Een waterschapsarchiefdienst is één centraal archief van samenwerkende
waterschappen, ondergebracht in een gemeenschappelijke bewaarplaats
en beheerd door een daartoe aangestelde archivaris.
Omvang archief
De omvang van een archief wordt uitgedrukt in het totaal vloeroppervlak,
de beschikbare planklengte en de omvang en aard van de verzameling
archiefstukken
Totaal vloeroppervlak
De bruto vloeroppervlakte van de depotruimte (een veelal geclimatiseerde
ruimte waar archiefbestanddelen worden bewaard) inclusief looppaden
en oppervlakte bezet met andere materialen dan archieven, uitgedrukt
in Çm2. Omliggende kantoorruimten worden niet meegeteld.
Totaal beschikbare planklengte
De beschikbare planklengte is het aantal strekkende meters op planken
in rekken dat beschikbaar is voor het opbergen van archiefstukken.
van archiefstukken.
De beschikbare planklengte valt uiteen in planklengte niet in gebruik,
planklengte verhuurd aan derden en planklengte in eigen gebruik.
Totale planklengte