Immi- en emigratie naar diverse kenmerken, regio; 1988-2019

Immi- en emigratie naar diverse kenmerken, regio; 1988-2019

Migratie Perioden Regio's Totaal migratie (aantal) Totaal migratie, relatief (promille) Migratie: geboorteland Landen naar werelddeel Afrika Marokko (aantal) Migratie: geboorteland Landen naar werelddeel Amerika Totaal Amerika (aantal) Migratie: geboorteland Landen naar werelddeel Amerika Suriname (aantal) Migratie: geboorteland Landen naar werelddeel Amerika (voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba (aantal) Migratie: geboorteland Landen naar werelddeel Europa Turkije (aantal)
Immigratie 1988 Nederland 91.238 6,2 8.232 15.953 3.948 7.009 9.781
Immigratie 2000 Nederland 132.850 8,3 4.482 22.428 3.601 10.167 5.393
Immigratie 2010 Nederland 154.432 9,3 2.371 17.114 2.148 4.432 4.460
Immigratie 2019 Nederland 269.064 15,6 3.649 28.701 2.901 5.181 8.267
Emigratie exclusief administratieve c... 1988 Nederland 55.791 3,8 1.286 6.156 1.432 1.923 2.765
Emigratie exclusief administratieve c... 2000 Nederland 61.201 3,8 584 5.973 793 1.867 939
Emigratie exclusief administratieve c... 2010 Nederland 91.450 5,5 1.082 8.993 1.236 2.696 2.225
Emigratie exclusief administratieve c... 2019 Nederland 139.156 8,1 862 12.400 912 1.804 2.867
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de immigratie van personen vanuit het buitenland naar Nederland en de emigratie van inwoners van Nederland naar het buitenland.

De volgende uitsplitsingen zijn opgenomen:
- Migratie naar plaats in het gezin, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, leeftijd, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, burgerlijke staat, soort migratie en regio.
- Migratie naar geslacht, nationaliteit, soort migratie en regio.
- Migratie naar geboorteland, soort migratie en regio.

De in de tabel opgenomen regio's zijn landsdelen, provincies, COROP-gebieden en gemeenten.

De gepresenteerde regiototalen betreffen samentellingen van gemeenten.
In geval van grenswijzigingen die over verschillende regiogrenzen heen gaan is de indeling van de gemeenten gegroepeerd naar de meest recente situatie.
Bijvoorbeeld: voor de gemeente Woerden, die per 01-01-1989 is overgegaan van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht, geldt dat ze in de tabel is gegroepeerd in de provincie Utrecht.

Gegevens beschikbaar vanaf 1988 tot en met 2019.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt opgevolgd door 'Immi- en emigratie; geslacht, leeftijd, geboorteland en regio', zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal migratie
Migratie:
Verhuizing van personen van of naar een ander woonadres.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
Totaal migratie, relatief
Migratie per duizend van de gemiddelde bevolking in het waarnemingsjaar.

Migratie:
Verhuizing van personen van of naar een ander woonadres.

Bevolking:
De inwoners van een bepaald gebied.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente.
Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
Voor de relatieve migratiecijfers van Rotterdam is steeds gerelateerd aan de bevolkingsaantallen van Rotterdam en Rozenburg samen.
Migratie: geboorteland
Migratie:
Verhuizing van personen naar een ander woonadres.

Geboorteland:
Het land waar een persoon geboren is.

Verwerking grenswijziging Rotterdam en Rozenburg in 2010
Per 18 maart 2010 is de gemeente Rozenburg opgeheven en in zijn geheel overgegaan naar de gemeente Rotterdam.
Voor de overzichtelijkheid zijn de cijfers met betrekking tot geboorte, sterfte, buitenlandse migratie en verhuizingen in Rozenburg voor geheel 2010 bij Rotterdam geteld.
Voor Rozenburg zijn dus geen gegevens over de bevolkingsontwikkeling in 2010 beschikbaar.
Landen naar werelddeel
Afrika
Marokko
Marokko, Ifni, Spaanse Sahara, Westelijke Sahara.
Amerika
Totaal Amerika
Suriname
(voormalige) Nederlandse Antillen, Aruba
Betreft een samentelling van de eilanden die tot het grondgebied van de Nederlandse Antillen van vóór 10 oktober 2010 en Aruba behoorden. Het gaat om de eilanden Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius, Sint-Maarten en Aruba.

Vanaf 10 oktober 2010 zijn de Nederlandse Antillen ontbonden.
Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat dan uit vier landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Alle eilanden hebben een nieuwe status.
Curaçao en Sint Maarten zijn nieuwe landen binnen het Koninkrijk. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk zijn Curaçao en Sint Maarten autonome landen. De landen hebben een zelfstandig bestuur en zijn niet meer afhankelijk van Nederland.
De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, ook wel Caribisch Nederland, hebben een diepere band met Nederland en functioneren als bijzondere gemeente van Nederland.

Op 1 januari 1986 werd Aruba afgescheiden van de Nederlandse Antillen.
Sinds die datum is Aruba een nieuw land binnen het Koninkrijk de Nederlanden. Met een 'Status aparte' binnen het Koninkrijk is Aruba een autonoom land. Aruba heeft een zelfstandig bestuur en is niet meer afhankelijk van Nederland.
Europa
Turkije