VUT-fondsen; resultatenrekening en balans 1997-2015

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de resultatenrekening en de balans van de VUT-fondsen.
Per 1 januari 2006 is de fiscale ondersteuning voor vervroegde uittreding (VUT)- en prepensioenregelingen beëindigd. Het gevolg is dat VUT-fondsen nu in de afbouwfase verkeren. De verwachting is dat de omvang na 2015 minimaal zal zijn. Er zijn eind 2015 nog enkele fondsen in liquidatie, waarbij de afwikkeling van het resterend batig saldo nog is te doen. Verder zijn er nog enkele fondsen met specifieke regelingen met een looptijd tot in 2020.
Er komen geen nieuwe cijfers meer omdat de omvang van de VUT-fondsen vanaf 2016 zeer beperkt is.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015.

Status van de cijfers
De uitkomsten tot en met 2015 zijn definitief.

Wijzigingen per 19 oktober 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Resultatenrekening VUT-fondsen
Lasten
Totaal lasten
Uitkeringen
Uitkeringen van de VUT-fondsen aan de deelnemers van de VUT-regeling.
Baten
Totaal baten
Premies
Premies door werkgevers en werknemers afgedragen aan VUT-fondsen.
Totaal premies
Balans VUT-fondsen
Activa
Totaal activa
Deposito's
Niet overdraagbare tegoeden bij geldscheppende financiële instellingen. Met deze tegoeden kan dus niet giraal worden betaald.
Obligaties en pandbrieven
Verhandelbare waardepapieren met een oorspronkelijke looptijd van 1 jaar of meer. Meestal is sprake van een vaste rentevergoeding, maar ook floating rate notes (obligaties met een variabele rente) en zero-coupon obligaties (obligaties die ver onder de nominale waarde zijn uitgegeven en waarover geen rente wordt vergoed) komen voor.
Aandelen
De deelnemingen in het risicodragend vermogen van ondernemingen en instellingen voorzover in de vorm van verhandelbare waardepapieren.
Leningen op korte termijn
Leningen met een oorspronkelijke looptijd tot 1 jaar. Voorbeelden hiervan zijn: dag- en kasgeldleningen, rekening-courantkredieten, voorschotten en voorfinancieringen. Dag- en kasgeldleningen verstrekt aan geldscheppende financiële instellingen worden tot de deposito's gerekend.
Passiva
Totaal passiva
Eigen vermogen en reserves
Stichtingskapitaal en reserves.
Voorziening VUT-verplichtingen
Voorziening flexibele uittredingsregeling inclusief beschikbare gelden voor nakomende verplichtingen.
Overige schulden
Deze post bevat onder andere te verrekenen bijdragen en te betalen
sociale lasten. Vanaf 2007 bevat deze post ook een leningovereenkomst met de Staat van het VUT-fonds Overheidspersoneel in verband met de gewenste stabilisatie van de premies gecombineerd met een dalend verloop van de uitkeringen.