Rijk; langlopende vorderingen en schulden, Benelux - functies, 1999 - 2005

Rijk; langlopende vorderingen en schulden, Benelux - functies, 1999 - 2005

Functies Perioden Vorderingen Verstrekte langlopende leningen Totaal verstrekt (mln euro)
Totaal van alle functies 2005 2.881
Algemeen bestuur 2005 -
Landsverdediging 2005 449
Openbare orde en veiligheid 2005 -
Onderwijs 2005 1.971
Volksgezondheid 2005 -
Sociale voorzieningen 2005 -
Volkshuisvesting en milieu 2005 26
Cultuur, recreatie en erediensten 2005 9
Landbouw, jacht en visserij 2005 46
Algemene economische aangelegenheden 2005 -
Verkeer en vervoer 2005 108
Niet over andere functies te verdelen 2005 272
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van
de rijksfinanciën: de bestemming van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk. In de tabel zijn de gegevens te splitsen naar de
volgende kenmerken:
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- hoofdfunctie volgens de Benelux functionele classificatie 1989.
Voor de typering van de rijksuitgaven en -inkomsten naar bestemming is tot
en met statistiekjaar 2005 de Benelux functionele classificatie 1989
gehanteerd.
In 2002 heeft de Europese Commissie voor de rubricering naar bestemming de
Classification of Functions of Government 1998 voorgeschreven. Vanaf 2003
is een volgtijdelijk vergelijkbare reeks van de langlopende vorderingen en
schulden van het rijk beschikbaar op basis van deze nieuwe classificatie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2005 betreffen definitieve gegevens.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd en/of bijstellingen
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Vorderingen
Verstrekte langlopende leningen
Betreft verstrekte langlopende leningen en defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.
Totaal verstrekt
Betreft totaal van de verstrekte langlopende leningen en
defensievoorschotten.
Langlopende leningen zijn onderhandse overeenkomsten tussen een geldgever
en geldnemer met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar.
Defensievoorschotten zijn betalingen die plaatsvinden voorafgaande aan de
feitelijke levering van duurzame militaire goederen.