Gebieden in Nederland 2002

Tabeltoelichting


In de publicatie Gebieden in Nederland 2002 wordt een relatie gelegd tussen
de gemeentelijke indeling (laagste bestuurlijk niveau) op 1 januari 2002 en
diverse onderverdelingen van het Nederlands grondgebied op
bovengemeentelijk niveau.
Tot deze onderverdelingen worden gemakshalve naast gebiedsindelingen
ook gerekend de indelingen van gemeenten naar grootte (inwonertal) en
stedelijkheid.

Verslagperiode 2002
Frequentie: stopgezet; ieder jaar wordt een nieuwe tabel met de dan meest recente plaatsnamenindeling samengesteld

Toelichting onderwerpen

Codes en namen van gemeenten
Dit onderdeel bevat de officiële codes en namen van gemeenten,
afkortingen en een alfabetische sortering van de namen van de
gemeenten.
Code
De officiële viercijferige gemeentecode op 1 januari 2002.
De GEMEENTECODE is gebaseerd op de officiële schrijfwijze van de
naam van de gemeente en is uniek in relatie tot die naam.
De code wordt door het CBS in overleg met het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vastgesteld.
Naam
De gemeentelijke indeling van Nederland op 1 januari 2002.
De NAAM van de GEMEENTE volgt de officiële schrijfwijze, waarbij in
een beperkt aantal gevallen afkortingen zijn gehanteerd (bijv.
Haarlemmerliede c.a. voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude).
Lidwoorden en voorvoegsels staan dus voor de gemeentenaam (bijv.
Ter Aar), terwijl tevens de officiële schrijfwijze in hoofdletters
en kleine letters is gevolgd.
Afkorting naam
Door het CBS gebruikte afkorting voor de naam van een gemeente.
De AFKORTING is uniek in relatie tot de naam van een gemeente en
bestaat uit drie letters. Deze letters staan niet alfabetisch
gesorteerd.
Sortering naam
Een hulpmiddel voor het sorteren van namen van gemeenten op
alfabetische volgorde. Bij de bepaling van deze volgorde zijn
de volgende regels in acht
genomen:
- voorvoegsels en lidwoorden hebben géén invloed op de volgorde (dus
De Bilt onder B);
- verbindingsstreepjes gelden als een letter (Berkel en Rodenrijs
komt voor Berkel-Enschot);
- de IJ (bijvoorbeeld IJsselham) valt onder de I.
Het sorteerveld van gemeentenamen is vooral bedoeld om buiten Statline
namen van gemeenten (rijks)alfabetisch te ordenen.
Lokaliseringen van gemeenten
Dit onderdeel bevat lokaliseringen van gemeenten naar diverse
onderverdelingen van het Nederlands grondgebied (gebiedsindelingen),
die door het CBS worden gebruikt voor het beschikbaar stellen van
regionale uitsplitsingen van uitkomsten op bovengemeentelijk niveau.
Landelijk dekkende gebieden
In deze rubriek zijn lokaliseringen van gemeenten naar gebiedsindelingen
opgenomen die betrekking hebben op het gehele Nederlandse grondgebied.
Arrondissementsrechtbanken (gebieden)
Lokalisering van gemeenten per rechtsgebied van de arrondissements-
rechtbanken.
De indeling in 19 rechtsgebieden van ARRONDISSEMENTSRECHTBANKEN
betreft een onderverdeling van de rechtsgebieden van de gerechts-
hoven. Deze indeling is in 1995 geheel herzien.
Code
Codes (01 t/m 19) van de rechtsgebieden van de arrondissements-
rechtbanken.
Naam
Namen van de rechtsgebieden van de arrondissementsrechtbanken.
COROP-gebieden
Lokalisering van gemeenten per COROP-gebied.
De indeling in 40 COROP-GEBIEDEN is omstreeks 1970 ontworpen door de
Coördinatie Commissie Regionaal Onderzoeksprogramma waaraan de in-
deling haar naam dankt.
Code
Codes (01 t/m 40) van de COROP-gebieden.
Naam
Namen van de COROP-gebieden.
Statistische gegevens
In dit onderdeel zijn (voorlopige) cijfers opgenomen over inwonertal
en (voorlopige) omgevingsadressendichtheid.
Inwonertal
Het voorlopige aantal inwoners op 1 januari 2002.
Omgevingsadressendichtheid
De voorlopige omgevingsadressendichtheid op 1 januari 2002.
De OMGEVINGSADRESSENDICHTHEID vormt de basis voor de indeling van
gemeenten naar stedelijkheid. Allereerst is voor ieder adres binnen
een gemeente de adressendichtheid vastgesteld van een gebied met
een straal van 1 km rondom dat adres. De omgevingsadressendichtheid
van een gemeente is de gemiddelde waarde hiervan voor alle adressen
binnen die gemeente.