Milieukosten van waterschappen, 1999-2007

Milieukosten van waterschappen, 1999-2007

Deelstroomgebieden Taakvelden Perioden Milieukosten Bruto milieukosten (mln euro) Milieukosten Opbrengsten en besparingen (mln euro) Milieukosten Netto milieukosten (mln euro) Milieukosten Betaalde overdrachten (mln euro) Milieukosten Ontvangen overdrachten (mln euro) Milieukosten Netto Milieulasten (mln euro) Milieu-investeringen Totaal investeringen (mln euro)
Nederland Totaal 1999 888 44 845 100 960 -15 417
Nederland Totaal 2000 966 55 911 98 1.033 -24 347
Nederland Totaal 2001 963 57 906 106 1.074 -62 346
Nederland Totaal 2002 981 74 907 104 1.106 -95 289
Nederland Totaal 2003 1.011 56 956 107 1.150 -86 371
Nederland Totaal 2005 1.085 62 1.023 123 1.231 -85 576
Nederland Totaal 2007 1.261 85 1.176 48 1.281 -58 455
Nederland Apparaatskosten 1999 68 6 62 0 5 57 .
Nederland Apparaatskosten 2000 59 11 49 0 10 39 .
Nederland Apparaatskosten 2001 56 11 46 0 9 36 .
Nederland Apparaatskosten 2002 61 20 41 0 10 31 .
Nederland Apparaatskosten 2003 67 8 59 1 7 53 .
Nederland Apparaatskosten 2005 76 - 76 1 7 71 .
Nederland Apparaatskosten 2007 52 - 52 1 30 23 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 1999 7 0 7 0 0 7 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2000 9 0 9 0 0 9 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2001 11 0 10 0 0 10 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2002 14 0 14 0 0 14 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2003 19 1 18 0 1 18 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2005 30 - 30 0 1 30 .
Nederland Ontwikkelen van plannen 2007 46 - 46 1 - 47 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 1999 47 3 44 1 7 38 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2000 49 3 46 1 6 40 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2001 53 2 51 1 4 49 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2002 48 2 46 1 4 44 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2003 54 5 49 2 8 43 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2005 51 - 51 2 1 52 .
Nederland Beheren van het oppervlakte water 2007 75 - 75 2 8 69 .
Nederland Beheren van lozingen 1999 35 2 33 1 2 32 .
Nederland Beheren van lozingen 2000 47 1 47 0 1 46 .
Nederland Beheren van lozingen 2001 50 1 49 0 1 49 .
Nederland Beheren van lozingen 2002 54 1 54 0 1 53 .
Nederland Beheren van lozingen 2003 59 0 59 1 2 58 .
Nederland Beheren van lozingen 2005 70 - 70 1 0 71 .
Nederland Beheren van lozingen 2007 75 - 75 0 - 75 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 1999 690 30 660 92 46 706 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2000 756 38 718 97 44 771 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2001 752 41 710 103 53 760 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2002 757 49 708 102 41 769 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2003 766 40 726 103 52 777 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2005 811 62 749 118 58 810 .
Nederland Zuiveringsbeheer, totaal 2007 941 85 855 45 36 864 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 1999 120 5 116 1 8 108 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2000 139 8 131 0 11 120 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2001 129 9 120 0 11 110 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2002 134 9 125 0 8 117 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2003 134 7 128 1 9 120 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2005 121 3 118 3 6 115 .
Nederland Zuiveringsbeheer, transport 2007 139 2 138 - 2 136 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 1999 432 19 413 4 26 390 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2000 466 22 444 2 22 424 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2001 482 22 460 3 29 435 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2002 473 27 446 4 21 429 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2003 491 24 467 7 31 443 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2005 529 52 477 32 44 465 .
Nederland Zuiveringsbeheer, zuivering 2007 571 84 487 42 34 495 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 1999 138 7 131 87 12 207 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2000 151 9 142 94 11 226 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2001 141 11 130 100 13 216 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2002 151 13 137 97 11 224 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2003 140 9 131 95 11 215 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2005 161 7 154 84 8 230 .
Nederland Zuiveringsbeheer, slibverwerking 2007 230 - 230 2 - 233 .
Nederland Heffen en invorderen 1999 42 2 40 5 900 -855 .
Nederland Heffen en invorderen 2000 45 2 43 0 972 -929 .
Nederland Heffen en invorderen 2001 41 2 39 1 1.007 -967 .
Nederland Heffen en invorderen 2002 46 2 44 0 1.050 -1.006 .
Nederland Heffen en invorderen 2003 47 2 45 0 1.081 -1.035 .
Nederland Heffen en invorderen 2005 47 - 47 0 1.165 -1.117 .
Nederland Heffen en invorderen 2007 72 - 72 - 1.208 -1.136 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Waterschappen houden zich voornamelijk bezig met waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. De kosten die voortvloeien uit het waterkwaliteitsbeheer (zoals het exploiteren van waterzuiveringsinstallaties) worden beschouwd als milieukosten. Het waterkwantiteitsbeheer richt zich voornamelijk op de veiligheid (het voorkomen van overstromingen en wateroverlast) en daarom worden de daaraan verbonden kosten niet tot de milieukosten gerekend.

De statistiek milieukosten van waterschappen levert gegevens over de lasten die voortvloeien uit de verschillende taakvelden binnen het waterkwaliteitsbeheer:
- Planvorming;
- Beheren van het oppervlaktewater;
- Beheersen van lozingen;
- Zuiveringsbeheer;
- Heffen en invorderen.

In 1999 was het waterkwaliteitsbeheer door alle provincies, behalve Groningen, gedelegeerd aan waterschappen. Vanaf het jaar 2000 is ook in deze provincie het waterkwaliteitsbeheer aan waterschappen overgedragen. Dit betekent dat de milieukosten voor het waterkwaliteitsbeheer in de provincie Groningen niet zijn inbegrepen in de cijfers over 1999.

De gegevens worden gepresenteerd voor totaal Nederland en per deelstroomgebied. Dit laatste is tot stand gekomen in samenwerking van het Rijksinstituut voor integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA). Het onderzoek over 2002 is uitgevoerd in opdracht van het RIZA.


Gegevens beschikbaar vanaf 1999 tot en met 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 23 September 2013
De gegevens voor de deelstroomgebieden Eems en Rijn Oost waren voor het jaar 2007 niet correct. Dit is nu gecorrigeerd.
Deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Milieukosten
Milieukosten zijn kosten die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd.
Bruto milieukosten
De bruto milieukosten bestaan uit kapitaallasten, personeelskosten en kosten van goederen en diensten. De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijvingen van investeringen.
Opbrengsten en besparingen
Opbrengsten en besparingen kunnen voortvloeien uit getroffen milieumaatregelen. Voorbeelden zijn opbrengsten uit eigendommen en overige diensten voor derden. Niet inbegrepen zijn de ontvangen Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) -heffingen. Deze opbrengsten zijn afzonderlijk opgenomen onder 'ontvangen overdrachten'.
Netto milieukosten
De netto milieukosten bestaan uit de bruto milieukosten minus opbrengsten en besparingen.
Betaalde overdrachten
Betaalde overdrachten bestaan onder andere uit vergoedingen voor verleende milieudiensten en belastingen.
Ontvangen overdrachten
Ontvangen overdrachten bestaan vrijwel geheel uit ontvangen heffingen van huishoudens en bedrijven op grond van de Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren).
Netto Milieulasten
De netto milieulasten bestaan uit de netto milieukosten plus betaalde overdrachten minus ontvangen overdrachten.
Milieu-investeringen
Milieu-investeringen zijn investeringen die het gevolg zijn van maatregelen waarmee bescherming, herstel of verbetering van het milieu wordt beoogd. Bij waterschappen gaat het vooral om investeringen in zuiveringstechnische werken. De omvang van de investeringen is alleen beschikbaar voor het totaal van alle taakvelden binnen het waterkwaliteitsbeheer.
Totaal investeringen