Rijk; sector overheid, ESR 95 transacties, 1996 - 2010


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de statistieken van de
overheidsfinanciën, gegevens over de omvang, de samenstelling en de
bestemming van de uitgaven en inkomsten en de balansstanden van het rijk.

Het rijk bestaat uit ministeries, begrotingsfondsen en agentschappen.
Ministeries zijn vooral actief bij het bepalen van het rijksbeleid. In
begrotingsfondsen worden bepaalde budgetten of inkomsten meerjarig
beschikbaar gehouden voor een speciaal beleidsterrein. Agentschappen zijn
belast met uitvoerende taken.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse analyse van
de rijksfinanciën: de uitgaven en inkomsten en de mutaties vorderingen en
schulden van de sector overheid van het rijk. In de tabel zijn de gegevens
uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- type rekening volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995;
- transactie volgens het Europees Systeem van Rekeningen 1995.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
Cijfers t/m 2009 betreffen definitieve gegevens.
Cijfers over 2010 zijn voorlopige gegevens.

Wijzigingen per 24 augustus 2011:
De voorlopige cijfers voor 2010 zijn opgenomen.
De cijfers voor 2009 zijn nu definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet van toepassing.

Rijk; sector overheid, ESR 95 transacties, 1996 - 2010

Perioden Totaal lopende en kapitaaluitgaven (mln euro) Totaal lopende en kapitaalinkomsten (mln euro) Saldo lopende en kapitaalrekening (mln euro)
1996 88.352 83.661 -4.691
1997 93.498 86.593 -6.905
1998 95.550 91.221 -4.329
1999 99.608 96.730 -2.877
2000 105.164 106.728 1.565
2001 115.758 115.411 -347
2002 122.883 117.980 -4.903
2003 130.690 117.151 -13.540
2004 130.016 121.374 -8.643
2005 132.760 133.263 503
2006 141.174 145.259 4.085
2007 150.865 153.593 2.728
2008 159.305 162.061 2.756
2009 172.869 153.506 -19.364
2010* 183.718 159.094 -24.624
Bron: CBS.
Verklaring van tekens