Asielverzoeken; kerncijfers, 1975 - 2006

Asielverzoeken; kerncijfers, 1975 - 2006

Perioden In Nederland ingediende asielverzoeken Totaal (absoluut) In Nederland ingediende asielverzoeken Leeftijd 0 tot 15 jaar (absoluut) In Nederland ingediende asielverzoeken Leeftijd 15 jaar of ouder (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Totaal (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Met A-status (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Met Vergunning tot verblijf (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Met Voorwaardelijke VTV (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Met vergunning voor bepaalde tijd (absoluut) In Nederland ingewilligde asielverzoeken Met vergunning voor onbepaalde tijd (absoluut) Uit Nederland vertrokken asielzoekers Totaal (absoluut) Uit Nederland vertrokken asielzoekers Met controle adres na aanzegging (absoluut) Uit Nederland vertrokken asielzoekers Uitzettingen (absoluut) Uit Nederland vertrokken asielzoekers Vertrek onder toezicht (absoluut) Uit Nederland vertrokken asielzoekers Overige vertrokken asielzoekers (absoluut)
1995 29.260 9.510 19.750 18.500 7.980 6.200 4.320 14.510 8.790 3.370 2.350 .
1996 22.860 7.800 15.060 23.590 8.810 7.380 7.400 16.480 11.090 3.550 1.840 .
1997 34.440 11.770 22.680 17.000 6.630 5.180 5.180 18.870 14.420 3.260 1.190 .
1998 45.220 11.490 33.730 15.100 2.360 3.590 9.150 14.340 10.640 2.620 1.090 .
1999 39.300 10.360 28.940 13.490 1.510 3.470 8.510 18.340 11.250 2.520 3.980 590
2000 43.560 11.100 32.460 9.730 1.810 4.790 3.130 16.620 10.870 2.030 3.190 540
2001 32.580 7.030 25.550 10.580 440 1.570 810 7.230 530 16.020 11.970 2.110 1.250 690
2002 18.670 3.560 15.100 8.820 8.080 750 21.260 16.880 2.280 1.540 570
2003 13.400 2.760 10.650 9.760 8.350 1.410 21.860 17.560 1.710 2.220 370
2004 9.780 2.840 6.940 10.170 6.120 4.050 14.910 10.660 1.490 2.350 410
2005 12.350 3.430 8.910 17.880 11.090 6.790 12.510 8.720 1.470 1.970 360
2006 14.470 3.600 10.860 14.440 7.060 7.380 10.210 7.720 890 1.530 70
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Aantal asielverzoeken in Nederland naar leeftijd of status.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1975.

Frequentie: stopgezet per 9 januari 2009.

Toelichting onderwerpen

In Nederland ingediende asielverzoeken
Asielverzoeken worden ingediend door personen die om uiteenlopende
redenen hun land hebben verlaten om in een ander land, in dit geval in
Nederland, bescherming of asiel te zoeken.
Voor 1999 geldt: Exclusief 3,4 duizend evacués uit Kosovo.
Totaal
Leeftijd 0 tot 15 jaar
Leeftijd 15 jaar of ouder
In Nederland ingewilligde asielverzoeken
Een ingewilligd asielverzoek heeft betrekking op een aanvraag uit
hetzelfde of een vorig jaar. Personen van wie het asielverzoek wordt
ingewilligd, krijgen een verblijfsrechtelijke status.
Met ingang van 1 april 2001 (Vreemdelingenwet 2000) zijn de A-status, VTV
en VVTV vervangen door de vergunning voor bepaalde tijd en de vergunning
voor onbepaalde tijd.
Totaal
Met A-status
Term uit de oude Vreemdelingenwet die van kracht was tot 1 april 2001.
Een A-status werd verleend aan asielzoekers die gegronde redenen
hebben om te vrezen voor vervolging in de zin van het Verdrag van
Genève en de Vreemdelingenwet. Zij werden toegelaten als
vluchteling en kregen de vluchtelingenstatus. Dit is een
definitieve verblijfsvergunning.
Met Vergunning tot verblijf
Term uit de oude Vreemdelingenwet die van kracht was tot 1 april 2001.
Asielzoekers aan wie een VTV (Vergunning tot Verblijf) was verleend,
werden niet erkend als vluchteling maar werden toegelaten op
grond van humanitaire overwegingen.
Met Voorwaardelijke VTV
Term uit de oude Vreemdelingenwet die van kracht was tot 1 april 2001.
De VVTV (Voorwaardelijke Vergunning tot Verblijf) werd toegekend aan
asielzoekers die vooralsnog niet naar hun land konden terugkeren omdat
de situatie daar te gevaarlijk werd geacht.
Met vergunning voor bepaalde tijd
Vergunning voor bepaalde tijd, ingevoerd per 1 april 2001. Deze
vergunning wordt voor maximaal vijf jaar afgegeven. Het hangt van
de aantekening op de verblijfsvergunning af of deze personen mogen
werken en zo ja, of hun werkgever moet beschikken over een daartoe
vereiste tewerkstellingsvergunning.
Met vergunning voor onbepaalde tijd
Vergunning voor onbepaalde tijd, ingevoerd per 1 april 2001. Deze
personen zijn vrij op de arbeidsmarkt (tewerkstellingsvergunning is niet
vereist).
Uit Nederland vertrokken asielzoekers
Een asielzoeker moet uit Nederland vertrekken, als hij , nadat het
verzoek om toelating defenitief is afgewezen, niet langer in Nederland
mag verblijven.
Totaal
Met controle adres na aanzegging
Controle adres na aanzegging: vertrek op eigen gelegenheid, waarbij - na
controle door de politie van het laatst bekende huisadres - zal worden
geregistreerd of iemand daadwerkelijk is vertrokken.
Uitzettingen
Uitzettingen: er vindt een fysieke verwijdering uit Nederland plaats
('verwijdering met de sterke arm').
Vertrek onder toezicht
Vertrek onder toezicht: vertrek op eigen gelegenheid, waarbij - ter
controle op vertrek van de desbetreffende persoon - de reispapieren
worden gezonden aan de doorlaatpost waarlangs de persoon Nederland
zal verlaten.
Vertrek via Internationale Organisatie voor Migratie: vreemdelingen
die vrijwillig uit Nederland vertrekken, ondersteund door het I.O.M.
Overige vertrokken asielzoekers
Personen die met onbekende bestemming zijn vertrokken e.d.