Oogstraming maïs, 1993 - 2007

Oogstraming maïs, 1993 - 2007

Gewassen Regio's Perioden Oppervlakte (ha) Opbrengst (ton droge stof/ha)
Snijmaïs Nederland 1993 228.683 13,7
Snijmaïs Nederland 1994 228.508 11,9
Snijmaïs Nederland 1995 219.217 11,6
Snijmaïs Nederland 1996 222.872 12,1
Snijmaïs Nederland 1997 231.985 15,0
Snijmaïs Nederland 1998 219.940 13,2
Snijmaïs Nederland 1999 230.746 14,8
Snijmaïs Nederland 2000 205.321 13,9
Snijmaïs Nederland 2001 203.874 14,3
Snijmaïs Nederland 2002 214.403 14,2
Snijmaïs Nederland 2003 216.897 14,4
Snijmaïs Nederland 2004 224.469 14,0
Snijmaïs Nederland 2005 235.088 14,4
Snijmaïs Nederland 2006 218.044 14,4
Snijmaïs Nederland 2007 221.554 15,0
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1993 18.880 13,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1994 20.592 12,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1995 20.572 12,5
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1996 21.177 10,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1997 22.973 14,2
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1998 23.708 12,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 1999 25.666 15,1
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2000 24.552 13,7
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2001 24.571 13,8
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2002 27.231 13,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2003 28.538 14,5
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2004 31.019 13,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2005 32.607 14,6
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2006 31.427 14,5
Snijmaïs Noordelijk weidegebied 2007 33.897 14,5
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1993 80.940 13,4
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1994 81.994 12,4
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1995 77.494 12,2
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1996 78.871 12,7
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1997 81.178 13,7
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1998 79.002 12,7
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1999 82.329 15,0
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2000 74.269 14,2
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2001 74.159 14,5
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2002 77.256 13,2
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2003 78.281 14,6
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2004 80.381 13,9
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2005 83.120 14,4
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2006 76.336 13,8
Snijmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2007 76.381 15,2
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1993 4.545 12,5
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1994 5.183 10,7
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1995 5.646 13,0
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1996 6.280 12,9
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1997 7.128 15,7
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1998 7.436 13,9
Snijmaïs Westelijk weidegebied 1999 8.138 14,6
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2000 7.749 14,8
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2001 8.534 14,2
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2002 9.164 14,5
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2003 9.412 14,7
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2004 9.644 14,4
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2005 10.227 14,9
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2006 11.006 14,7
Snijmaïs Westelijk weidegebied 2007 11.521 14,0
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1993 88.746 13,8
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1994 84.038 11,5
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1995 79.397 10,4
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1996 78.445 12,0
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1997 79.940 16,3
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1998 73.745 13,2
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 1999 74.127 14,5
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2000 63.613 13,3
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2001 61.569 14,2
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2002 63.480 14,2
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2003 63.698 13,7
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2004 64.808 14,1
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2005 68.897 13,8
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2006 60.670 14,7
Snijmaïs Zuidelijk weidegebied 2007 59.645 15,0
Snijmaïs Overig Nederland 1993 35.572 13,9
Snijmaïs Overig Nederland 1994 36.701 11,5
Snijmaïs Overig Nederland 1995 36.109 11,9
Snijmaïs Overig Nederland 1996 38.099 11,6
Snijmaïs Overig Nederland 1997 40.765 15,5
Snijmaïs Overig Nederland 1998 36.049 13,9
Snijmaïs Overig Nederland 1999 40.486 15,1
Snijmaïs Overig Nederland 2000 35.137 13,9
Snijmaïs Overig Nederland 2001 35.041 14,6
Snijmaïs Overig Nederland 2002 37.272 14,2
Snijmaïs Overig Nederland 2003 36.968 15,0
Snijmaïs Overig Nederland 2004 38.617 14,8
Snijmaïs Overig Nederland 2005 40.237 14,8
Snijmaïs Overig Nederland 2006 38.606 14,6
Snijmaïs Overig Nederland 2007 40.109 15,1
Korrelmaïs Nederland 1993 10.819 9,1
Korrelmaïs Nederland 1994 11.624 7,5
Korrelmaïs Nederland 1995 9.005 7,1
Korrelmaïs Nederland 1996 10.872 8,0
Korrelmaïs Nederland 1997 12.682 12,5
Korrelmaïs Nederland 1998 13.698 .
Korrelmaïs Nederland 1999 16.036 7,0
Korrelmaïs Nederland 2000 20.298 11,0
Korrelmaïs Nederland 2001 27.173 8,9
Korrelmaïs Nederland 2002 23.694 9,6
Korrelmaïs Nederland 2003 24.547 8,4
Korrelmaïs Nederland 2004 22.420 8,5
Korrelmaïs Nederland 2005 20.748 8,8
Korrelmaïs Nederland 2006 19.772 6,6
Korrelmaïs Nederland 2007 19.340 8,2
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1993 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1994 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1995 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1996 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1997 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1998 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 1999 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2000 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2001 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2002 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2003 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2004 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2005 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2006 . .
Korrelmaïs Noordelijk weidegebied 2007 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1993 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1994 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1995 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1996 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1997 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1998 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1999 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2000 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2001 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2002 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2003 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2004 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2005 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2006 . .
Korrelmaïs Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2007 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1993 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1994 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1995 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1996 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1997 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1998 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 1999 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2000 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2001 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2002 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2003 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2004 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2005 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2006 . .
Korrelmaïs Westelijk weidegebied 2007 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1993 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1994 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1995 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1996 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1997 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1998 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 1999 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2000 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2001 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2002 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2003 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2004 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2005 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2006 . .
Korrelmaïs Zuidelijk weidegebied 2007 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1993 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1994 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1995 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1996 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1997 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1998 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 1999 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2000 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2001 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2002 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2003 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2004 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2005 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2006 . .
Korrelmaïs Overig Nederland 2007 . .
Corn Cob Mix Nederland 1993 3.767 11,6
Corn Cob Mix Nederland 1994 5.236 9,0
Corn Cob Mix Nederland 1995 5.005 8,7
Corn Cob Mix Nederland 1996 5.644 9,2
Corn Cob Mix Nederland 1997 5.416 14,4
Corn Cob Mix Nederland 1998 5.761 .
Corn Cob Mix Nederland 1999 5.970 8,3
Corn Cob Mix Nederland 2000 7.219 12,0
Corn Cob Mix Nederland 2001 7.672 8,3
Corn Cob Mix Nederland 2002 6.690 8,2
Corn Cob Mix Nederland 2003 7.067 9,1
Corn Cob Mix Nederland 2004 6.788 9,8
Corn Cob Mix Nederland 2005 6.678 8,1
Corn Cob Mix Nederland 2006 7.508 6,6
Corn Cob Mix Nederland 2007 7.200 7,3
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1993 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1994 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1995 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1996 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1997 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1998 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 1999 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2000 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2001 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2002 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2003 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2004 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2005 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2006 . .
Corn Cob Mix Noordelijk weidegebied 2007 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1993 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1994 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1995 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1996 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1997 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1998 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 1999 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2000 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2001 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2002 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2003 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2004 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2005 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2006 . .
Corn Cob Mix Oostelijk en centraal veehouderijgebied 2007 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1993 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1994 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1995 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1996 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1997 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1998 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 1999 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2000 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2001 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2002 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2003 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2004 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2005 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2006 . .
Corn Cob Mix Westelijk weidegebied 2007 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1993 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1994 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1995 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1996 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1997 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1998 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 1999 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2000 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2001 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2002 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2003 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2004 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2005 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2006 . .
Corn Cob Mix Zuidelijk weidegebied 2007 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1993 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1994 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1995 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1996 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1997 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1998 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 1999 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2000 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2001 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2002 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2003 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2004 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2005 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2006 . .
Corn Cob Mix Overig Nederland 2007 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers van de productie van maïs. Weergegeven worden
de beteelde oppervlakte en de opbrengst in droge stof (zowel per hectare
als totaal) van snijmaïs, korrelmaïs en Corn Cob Mix.
De cijfers voor snijmaïs zijn behalve voor Nederland totaal ook beschikbaar
voor vijf landbouwregio's.

Gegevens beschikbaar voor de jaren 1993-2007.

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
De tabel is stopgezet.
De gegevens over de maïsoogst zijn vanaf 2008 opgenomen in de tabel
Akkerbouwgewassen; oogstraming (zie 3. Koppelingen naar relevante tabellen
en artikelen). Daarbij is de regionale uitsplitsing naar weidegebieden
vervangen door een verdeling naar provincie.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte
Opbrengst