Geregistreerde criminaliteit; politieregio en soort misdrijf, 1994-2007

Geregistreerde criminaliteit; politieregio en soort misdrijf, 1994-2007

Soort misdrijf Politieregio Perioden Misdrijven Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerd (aantal) Misdrijven Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderd (aantal) Misdrijven Opgehelderde misdrijven Opgehelderd in % geregistreerd (%)
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1994 1.313.577 236.322 18,0
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1995 1.226.677 209.938 17,1
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1996 1.186.512 204.727 17,3
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1997 1.219.935 197.036 16,2
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1998 1.234.900 210.366 17,0
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 1999 1.303.446 210.236 16,1
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2000 1.328.909 206.771 15,6
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2001 1.379.454 233.102 16,9
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2002 1.401.871 255.983 18,3
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2003 1.369.271 279.986 20,4
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2004 1.319.482 288.796 21,9
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2005 1.255.079 278.611 22,2
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2006 1.218.447 278.566 22,9
Totaal soort misdrijf Totaal Nederland 2007 1.214.503 275.880 22,7
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1994 67.077 29.842 44,5
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1995 65.284 28.855 44,2
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1996 67.479 29.963 44,4
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1997 74.691 33.131 44,4
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1998 76.787 35.189 45,8
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 1999 87.132 38.821 44,6
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2000 91.738 39.554 43,1
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2001 101.320 45.178 44,6
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2002 104.336 50.016 47,9
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2003 106.410 55.892 52,5
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2004 109.887 62.587 57,0
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2005 110.509 65.072 58,9
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2006 109.154 65.231 59,8
Geweldsmisdrijven Totaal Nederland 2007 111.888 66.323 59,3
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1994 978.299 128.925 13,2
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1995 904.871 106.902 11,8
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1996 834.381 96.218 11,5
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1997 846.445 86.394 10,2
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1998 843.772 86.249 10,2
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 1999 877.480 81.662 9,3
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2000 895.510 75.187 8,4
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2001 921.842 81.910 8,9
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2002 927.632 86.676 9,3
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2003 880.107 88.661 10,1
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2004 815.460 85.546 10,5
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2005 743.598 74.463 10,0
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2006 703.280 71.271 10,1
Vermogensmisdrijven Totaal Nederland 2007 684.241 67.740 9,9
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1994 155.684 25.524 16,4
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1995 152.793 21.967 14,4
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1996 170.706 22.849 13,4
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1997 180.350 22.436 12,4
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1998 179.325 22.924 12,8
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 1999 189.010 22.465 11,9
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2000 190.024 23.139 12,2
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2001 193.129 26.114 13,5
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2002 197.513 29.828 15,1
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2003 192.514 32.091 16,7
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2004 202.999 35.093 17,3
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2005 211.414 33.665 15,9
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2006 215.225 34.454 16,0
Vernieling en Openbare orde Totaal Nederland 2007 223.430 33.923 15,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over door de politie geregistreerde
criminaliteit, de gehoorde verdachten en de opgehelderde misdrijven. De
cijfers worden gegeven naar soort misdrijf en de politieregio waarin het
misdrijf is gepleegd. De aangifte kan in een andere regio hebben
plaatsgevonden. De cijfers over gehoorde verdachten worden ook naar
geslacht gegeven.

Het soort misdrijf wordt gepresenteerd in een aantal hoofd- en subgroepen.

De geregistreerde misdrijven en gehoorde verdachten worden gerelateerd
aan de bevolkingsomvang van 12-79 jaar.
De gegevens op landelijk niveau zijn inclusief de gegevens van de
Koninklijke Marechaussee en van de landelijke politiediensten.
Voor de indeling van de gemeenten wordt uitgegaan van de indeling in het
jaar volgend op het verslagjaar.

De tabel is stopgezet op 7 juli 2010.
Over de geregistreerde criminaliteit is een nieuwe reeks vanaf 2005
opgenomen in de tabel: Gereg.criminaliteit; misdrijven naar soort misdrijf
en politieregio.

Infoservice:
http://www.cbs.nl/infoservice

Copyright (c) Centraal Bureau voor de
Statistiek, Voorburg 2005

Bronvermelding is verplicht, verveelvoudiging
voor eigen gebruik of intern
gebruik is toegestaan.

Toelichting onderwerpen

Misdrijven
In de Nederlandse wetgeving specifiek aangeduide strafbare feiten van de
ernstige soort. Er zijn verschillende soorten misdrijven, zoals
vermogensmisdrijven, geweldsmisdrijven, vernielingen en openbare orde
misdrijven, verkeersmisdrijven etc.
Geregistreerde misdrijven
Het totaal aantal door de politie in processen-verbaal (van aangifte of
ambtshalve opgemaakt) vastgelegde strafbare feiten. In deze statistiek
worden alleen de misdrijven geteld; overtredingen vallen buiten deze
statistiek.
Totaal geregistreerd
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven
Opgehelderde misdrijven
Aantal misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend
is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te
hebben gepleegd.
Totaal opgehelderd
Aantal in het verslagjaar opgehelderde misdrijven
Opgehelderd in % geregistreerd
Aantal in het verslagjaar opgehelderde misdrijven in procenten van het
aantal in hetzelfde verslagjaar geregistreerde misdrijven.
De opgehelderde misdrijven in een verslagjaar kunnen misdrijven zijn die
in een eerder jaar zijn geregistreerd. Daarom moet met de uitleg van het
ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het
percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden
bekeken.