Productie Sociale Werkvoorziening 1995-2002

Tabeltoelichting

Bedrijven, werknemers, productie - , verbruiks-, toegevoegde waarde en
bedrijfsresultaten betreffende de sociale werkvoorziening (SBI 3663.1).
1995 - 2002
Gewijzigd op 15 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven
Het aantal bedrijven per 1 januari van het verslagjaar. Een bedrijfs-
eenheid (bedrijf) is de feitelijke transactor in het productieproces.
Zij wordt gekenmerkt door autonomie, beschrijfbaarheid en externe
gerichtheid. Veelal is een bedrijfseenheid gelijk aan een juridische
eenheid (natuurlijke persoon of rechtspersoon). In andere gevallen
bestaat een bedrijfseenheid uit een combinatie van juridische eenhe-
den.
Alleen bedrijven waarin ten minste voor 15 uur per week wordt gewerkt,
zijn meegeteld; verenigingen en stichtingen worden alleen als bedrijf
beschouwd indien zij personeel in loondienst hebben.
Om de volledigheid en optelbaarheid van economische statistieken te
garanderen gebruikt het CBS een statistisch bedrijfsregister. In dit
register zijn in principe alle bedrijven in Nederland opgenomen. Het
register wordt gevoed door informatie van de Kamers van Koophandel,
bedrijfsverenigingen, belastingdienst en eigen waarneming van het CBS.
Het register bevat echter ook bedrijven die niet of nauwelijks actief
zijn. Hiervoor wordt op steekproefbasis gecorrigeerd. Dit betekent
dat de cijfers over het aantal (kleine) bedrijven gebaseerd zijn op
een schatting. De cijfers zijn op 5-tallen afgerond.
Aantal werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst per eind september. In deze
cijfers zijn werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet
Inschakeling van Werkzoekenden (W.I.W.), de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA) of de regeling In- en Doorstroombanen
voor langdurig werklozen (I/D-banen) niet meegeteld.
Totaal aantal werknemers
Het aantal werknemers op de loonlijst per eind september. In deze
cijfers zijn werknemers met een dienstverband in het kader van de Wet
Inschakeling van Werkzoekenden (W.I.W.), de Wet Reïntegratie
Arbeidsgehandicapten (REA) of de regeling In- en Doorstroombanen
voor langdurig werklozen (I/D-banen) niet meegeteld.
W.S.W.-ers
Het aantal W.S.W.-ers op de loonlijst per eind september. Een W.S.W.-er
is een werknemer met een dienstverband in het kader van de Wet
Sociale Werkvoorziening (W.S.W.).
Ambtenaren
Het aantal ambtenaren op de loonlijst per eind september.
Productiewaarde
In de productiewaarde zijn opgenomen de opbrengst van de industriële
verkopen onder verrekening van de voorraadmutaties alsmede de
waarde van de geactiveerde kosten voor zelfvervaardigde activa, de
exportrestituties, de exploitatiesubsidies, de bedrijfsschade-
uitkeringen, de handelsmarge en de opbrengst van de overige
activiteiten. De exportrestituties worden verleend door de Europese
Gemeenschap(EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten
naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige
prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde
EG-prijs.
Exploitatiesubsidies
Onder exploitatiesubsidies zijn te verstaan de inkomensoverdrachten die
in het kader van het sociaal-economisch beleid door de overheid,
publiekrechtelijke lichamen en/of internationale organisaties hebben
plaatsgevonden. Hiertoe worden niet de branchespecifieke subsidies
Rijksvergoeding en gemeentelijke bijdragen gerekend. Dit om de sociale
werkvoorziening met de industrie te kunnen vergelijken.
Totaal productiewaarde
In de productiewaarde zijn opgenomen de opbrengst van de industriële
verkopen onder verrekening van de voorraadmutaties alsmede de
waarde van de geactiveerde kosten voor zelfvervaardigde activa, de
exportrestituties, de exploitatiesubsidies, de bedrijfsschade-
uitkeringen, de handelsmarge en de opbrengst van de overige
activiteiten. De exportrestituties worden verleend door de Europese
Gemeenschap(EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten
naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige
prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde
EG-prijs.
Exploitatiesubsidies
Onder exploitatiesubsidies zijn te verstaan de inkomensoverdrachten die
in het kader van het sociaal-economisch beleid door de overheid,
publiekrechtelijke lichamen en/of internationale organisaties hebben
plaatsgevonden. Hiertoe worden niet de branchespecifieke subsidies
Rijksvergoeding en gemeentelijke bijdragen gerekend. Dit om de sociale
werkvoorziening met de industrie te kunnen vergelijken.
Industriële verkopen
Industriële verkopen inclusief exportrestituties: De opbrengsten van
die goederen welke in eigen bedrijf of in loondienst door derden zijn
vervaardigd. Voor de vaststelling van de waarde is uitgegaan van de
factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
Ontvangen exportrestituties zijn in de waarde van de verkopen begrepen.
Exportrestituties worden verleend door de Europese Gemeenschap (EG)
bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten naar bestemmingen
buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige prijsverschillen
tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde EG-prijs.
Ontvangen subsidies zijn niet in de verkoopwaarde begrepen. Naast de
verkoop van producten zijn in de industriële verkopen ook opgenomen de
bedragen die aan derden in rekening zijn gebracht voor industriële
dienstverlening en voor het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Verkopen buitenland betreffen uitsluitend de
facturering door de industrie van rechtstreekse leveringen.
Totaal industriële verkopen
Industriële verkopen inclusief exportrestituties: De opbrengsten van
die goederen welke in eigen bedrijf of in loondienst door derden zijn
vervaardigd. Voor de vaststelling van de waarde is uitgegaan van de
factuurwaarde exclusief omzetbelasting.
Ontvangen exportrestituties zijn in de waarde van de verkopen begrepen.
Exportrestituties worden verleend door de Europese Gemeenschap (EG)
bij uitvoer van bepaalde bewerkte landbouwproducten naar bestemmingen
buiten de EG, ter compensatie van eventuele nadelige prijsverschillen
tussen de wereldmarktprijs en de vastgestelde EG-prijs.
Ontvangen subsidies zijn niet in de verkoopwaarde begrepen. Naast de
verkoop van producten zijn in de industriële verkopen ook opgenomen de
bedragen die aan derden in rekening zijn gebracht voor industriële
dienstverlening en voor het ter beschikking stellen van
arbeidskrachten. Verkopen buitenland betreffen uitsluitend de
facturering door de industrie van rechtstreekse leveringen.
Binnenlandse verkopen
Buitenlandse verkopen
Exportrestituties
De exportrestituties zijn terugbetalingen aan bedrijven door de
Europese Gemeenschap (EG) bij uitvoer van bepaalde bewerkte
landbouwproducten naar bestemmingen buiten de EG, ter compensatie van
eventuele nadelige prijsverschillen tussen de wereldmarktprijs en de
vastgestelde EG-prijs.
Voorraadmutaties producten
Voorraadmutaties producten (en onderhanden werk). De voorraden zijn
opgenomen tegen balanswaarde. De voorraadmutaties geven het verschil
in de balanswaarde tussen de voorraden op de begin- en de eindbalans
van de verslagperiode.