Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen


Ter ondersteuning en financiering van het milieubeleid zijn door de
overheid diverse heffingen en belastingen ingesteld. De inning van
verwijderingsbijdragen, die de consument betaalt voor het inzamelen en
verwerken van versleten producten, loopt buiten de overheid om. Deze
publicatie geeft een overzicht van de opbrengsten van deze drie
hoofdcategorieën: milieuheffingen, milieubelastingen en
verwijderingsbijdragen.

De opbrengsten van de milieuheffingen en milieubelastingen kunnen worden
onderverdeeld naar huishoudens, bedrijfstakken en niet-ingezetenen die de
belastingen betalen. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).
Voor de verwijderingsbijdragen is geen uitsplitsing naar economische
activiteit beschikbaar.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar
vanaf 1987 tot en met 2009. De cijfers vanaf 1987 zijn definitief. De
twee meest recente jaren hebben een (nader) voorlopig karakter.

Reden stopzetting:
Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale
rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De
Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Opbrengst milieuheffingen, milieubelastingen en verwijderingsbijdragen

Betalingsplichtigen Perioden MilieuheffingenTotaal milieuheffingen (mln euro) MilieubelastingenTotaal milieubelastingen (mln euro) MilieubelastingenBelastingen op milieugrondslagTotaal belastingen op milieugrondslag (mln euro) MilieubelastingenBelastingen m.b.t. mobiliteitTotaal belastingen m.b.t. mobiliteit (mln euro) MilieubelastingenMineralenheffingen (mln euro) VerwijderingsbijdragenTotaal verwijderingsbijdragen (mln euro)
Totaal betalingsplichtigen 2007 4.116 18.503 3.789 14.718 -4 62
Totaal betalingsplichtigen 2008 4.201 19.757 4.785 14.970 2 .
Totaal betalingsplichtigen 2009* 4.176 19.278 4.872 14.405 1 .
Totaal particuliere huishoudens 2007 3.083 10.522 2.089 8.433 .
Totaal particuliere huishoudens 2008 3.160 11.173 2.497 8.676 .
Totaal particuliere huishoudens 2009* 3.166 11.289 2.575 8.714 .
0000h Alle economische activiteiten 2007 1.010 7.550 1.666 5.888 -4 .
0000h Alle economische activiteiten 2008 1.017 8.062 2.162 5.898 2 .
0000h Alle economische activiteiten 2009* 986 7.479 2.190 5.288 1 .
Totaal niet-ingezetenen 2007 23 431 34 397 .
Totaal niet-ingezetenen 2008 24 522 126 396 .
Totaal niet-ingezetenen 2009* 24 510 107 403 .
Bron: CBS
Verklaring van tekens