Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Sectoren Perioden Kerncijfers Beginbalans Vorderingen totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Beginbalans Schulden totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Beginbalans Financieel vermogen (1 000 mln euro) Kerncijfers Financiële transacties Vorderingen totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Financiële transacties Schulden totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Financiële transacties Financieel vermogen (1 000 mln euro) Kerncijfers Overige mutaties Vorderingen totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Overige mutaties Schulden totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Overige mutaties Financieel vermogen (1 000 mln euro) Kerncijfers Eindbalans Vorderingen totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Eindbalans Schulden totaal (1 000 mln euro) Kerncijfers Eindbalans Financieel vermogen (1 000 mln euro)
Totale economie 2011* 9.760,4 9.377,0 383,4 421,0 374,4 46,6 91,5 92,0 -0,5 10.273,0 9.843,4 429,5
Buitenland 2011* 4.227,1 4.610,4 -383,4 157,7 204,3 -46,6 21,5 21,0 0,5 4.406,3 4.835,8 -429,5
Niet-financiële vennootschappen 2011* 1.186,3 1.502,1 -315,8 62,9 4,1 58,8 17,3 25,1 -7,8 1.266,5 1.531,4 -264,9
Financiële instellingen 2011* 6.545,5 6.623,5 -78,0 336,6 326,3 10,4 27,0 53,4 -26,4 6.909,1 7.003,2 -94,0
···Monetaire financiële instellingen 2011* 2.266,8 2.310,9 -44,1 237,4 228,9 8,5 -12,8 13,0 -25,8 2.491,5 2.552,9 -61,4
···Verzekeringsinst. en pensioenfondsen 2011* 1.177,3 1.225,8 -48,5 33,9 30,5 3,4 48,4 55,2 -6,8 1.259,6 1.311,4 -51,8
···Overige financiële instellingen 2011* 3.101,4 3.086,8 14,6 65,4 66,9 -1,5 -8,6 -14,8 6,2 3.158,1 3.138,9 19,2
Overheid (niet geconsolideerd) 2011* 260,7 463,4 -202,8 -5,7 20,9 -26,6 10,2 14,2 -4,0 265,2 498,6 -233,4
···Centrale overheid 2011* 177,6 379,2 -201,7 -1,4 15,1 -16,5 9,5 14,2 -4,7 185,6 408,5 -222,9
···Lokale overheid 2011* 63,2 62,5 0,6 -0,1 2,9 -3,0 0,7 0,0 0,7 63,8 65,5 -1,7
···Wettelijke sociale verzekeringsinst. 2011* 19,9 21,7 -1,7 -4,2 2,9 -7,0 - - - 15,8 24,5 -8,8
Huishoudens en IZWh 2011* 1.768,0 788,0 980,0 27,2 23,1 4,1 37,0 -0,8 37,8 1.832,1 810,3 1.021,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat financiële balansen van de verschillende sectoren en subsectoren in de Nederlandse economie. De balansen worden gepresenteerd in de vorm van vorderingen en schulden. Het verschil tussen de vorderingen en de schulden is aangegeven als financieel vermogen.

Tussen de beginbalans (BB) en eindbalans (EB) zijn de financiële transacties (FT) en overige mutaties (OM) waar te nemen. Al deze gegevens zijn bedoeld om een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de vorderingen en schulden ingedeeld naar financiële transactiecategoriën.
Voor de financiële balansen geldt: BB + FT + OM = EB.
In deze publicatie zijn de saldi terug te vinden in de rubriek "Kerncijfers".

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook nog een uitsplitsing aangebracht tussen (hoofd)sectoren en de subsectoren behorend bij de sector financiële instellingen en de sector overheid. De sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk (IZWh) zijn samengevoegd.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1990 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Financiële balansen en transacties.

Toelichting onderwerpen

Kerncijfers
Cijfers die de belangrijkste ontwikkelingen uit de nationale rekeningen
weergeven.
Beginbalans
Waarde van de posten op de balans aan het begin van de verslagperiode.
Vorderingen totaal
De totale omvang van de vorderingen van een sector.
Schulden totaal
De totale omvang van de schulden van een sector.
Financieel vermogen
De verandering in de financiële verhouding van een sector met de andere
sectoren en het buitenland
Financiële transacties
Veranderingen in diverse typen vorderingen op en schulden aan andere
sectoren en het buitenland. In het algemeen worden veranderingen in
vorderingen of schulden gemeten als het verschil tussen de verstrekte of
de aangetrokken financiële middelen en de aflossingen. De waarde van de
transacties in effecten, zoals aandelen en obligaties, wordt echter
bepaald als aankoopsaldo (aan de vorderingenkant) en verkoopsaldo (aan de
schuldenkant). Herwaarderingen, bijvoorbeeld als gevolg van
koersveranderingen, zijn niet begrepen in de financiële transacties.
Financiële transacties kunnen twee oorzaken hebben:
- een financiële transactie is het gevolg van een lopende of
kapitaaltransactie. Beide transacties worden gelijktijdig geregistreerd
tegen dezelfde waarde;
- een financiële transactie is het gevolg van een andere financiële
transactie. Ook hierbij worden de beide transacties gelijktijdig
geregistreerd tegen dezelfde waarde.
Bij de groepering van de financiële transacties is getracht een tweetal
invalshoeken zoveel mogelijk te verenigen:
- de aard en vorm van de betrokken transacties. Hiermee ontstaat een beeld
van de ontwikkelingen van een aantal deelmarkten van de geld- en
kapitaalmarkt;
- de looptijd en eventuele overdraagbaarheid van vorderingen en schulden.
Dit is van belang bij de beoordeling van de liquiditeit en solvabiliteit
per sector.
Vorderingen totaal
De totale omvang van de vorderingen van een sector.
Schulden totaal
De totale omvang van de schulden van een sector.
Financieel vermogen
De verandering in de financiële verhouding van een sector met de andere
sectoren en het buitenland
Overige mutaties
De veranderingen in de waarde van transacties van de activa en passiva
gedurende de verslagperiode door bijvoorbeeld herwaarderingen, afboekingen
van oninbare vorderingen en herrubriceringen van balansposten.
Vorderingen totaal
De totale omvang van de vorderingen van een sector.
Schulden totaal
De totale omvang van de schulden van een sector.
Financieel vermogen
De verandering in de financiële verhouding van een sector met de andere
sectoren en het buitenland
Eindbalans
Waarde van de posten op de balans aan het eind van de verslagperiode. Dit
wordt berekend als het saldo van de beginbalans plus de financiële
transacties en de overige mutaties die in het verslagjaar hebben
plaatsgevonden.
Vorderingen totaal
De totale omvang van de vorderingen van een sector.
Schulden totaal
De totale omvang van de schulden van een sector.
Financieel vermogen
De verandering in de financiële verhouding van een sector met de andere
sectoren en het buitenland