Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011


Deze tabel bevat financiële balansen van de verschillende sectoren en subsectoren in de Nederlandse economie. De balansen worden gepresenteerd in de vorm van vorderingen en schulden. Het verschil tussen de vorderingen en de schulden is aangegeven als financieel vermogen.

Tussen de beginbalans (BB) en eindbalans (EB) zijn de financiële transacties (FT) en overige mutaties (OM) waar te nemen. Al deze gegevens zijn bedoeld om een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de vorderingen en schulden ingedeeld naar financiële transactiecategoriën.
Voor de financiële balansen geldt: BB + FT + OM = EB.
In deze publicatie zijn de saldi terug te vinden in de rubriek "Kerncijfers".

Naast een uitsplitsing naar sectoren is er ook nog een uitsplitsing aangebracht tussen (hoofd)sectoren en de subsectoren behorend bij de sector financiële instellingen en de sector overheid. De sectoren huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk (IZWh) zijn samengevoegd.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1990 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben nog een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Financiële balansen en transacties.

Inkomens- en vermogensrekeningen; financiële rekeningen, jaren, 1990-2011

Sectoren Perioden KerncijfersBeginbalansVorderingen totaal (1 000 mln euro) KerncijfersBeginbalansSchulden totaal (1 000 mln euro) KerncijfersBeginbalansFinancieel vermogen (1 000 mln euro) KerncijfersFinanciële transactiesVorderingen totaal (1 000 mln euro) KerncijfersFinanciële transactiesSchulden totaal (1 000 mln euro) KerncijfersFinanciële transactiesFinancieel vermogen (1 000 mln euro) KerncijfersOverige mutatiesVorderingen totaal (1 000 mln euro) KerncijfersOverige mutatiesSchulden totaal (1 000 mln euro) KerncijfersOverige mutatiesFinancieel vermogen (1 000 mln euro) KerncijfersEindbalansVorderingen totaal (1 000 mln euro) KerncijfersEindbalansSchulden totaal (1 000 mln euro) KerncijfersEindbalansFinancieel vermogen (1 000 mln euro)
Totale economie 2000 4.624,0 4.692,7 -68,7 482,5 459,6 22,9 -38,3 -22,4 -16,0 5.068,2 5.129,9 -61,7
Totale economie 2001 5.068,2 5.129,9 -61,7 547,2 527,5 19,6 -256,7 -268,5 11,8 5.358,7 5.388,9 -30,3
Totale economie 2002 5.358,7 5.388,9 -30,3 318,7 292,1 26,6 -328,9 -328,5 -0,4 5.348,4 5.352,5 -4,1
Totale economie 2003 5.348,4 5.352,5 -4,1 393,9 364,1 29,9 16,2 -29,9 46,1 5.758,6 5.686,7 71,8
Totale economie 2004 5.758,6 5.686,7 71,8 285,7 245,2 40,4 87,2 42,9 44,3 6.131,5 5.974,9 156,6
Totale economie 2005 6.131,5 5.974,9 156,6 501,9 464,8 37,1 292,2 345,3 -53,1 6.925,7 6.785,0 140,7
Totale economie 2006 6.925,7 6.785,0 140,7 687,1 639,7 47,4 52,8 33,7 19,1 7.665,5 7.458,4 207,2
Totale economie 2007 7.665,5 7.458,4 207,2 986,0 937,6 48,4 2,1 -1,5 3,6 8.653,7 8.394,5 259,2
Totale economie 2008 8.653,7 8.394,5 259,2 350,1 323,4 26,6 -502,2 -493,3 -8,9 8.501,5 8.224,6 276,9
Totale economie 2009 8.501,5 8.224,6 276,9 342,9 325,5 17,4 368,8 285,8 83,0 9.213,3 8.836,0 377,3
Totale economie 2010 9.213,3 8.836,0 377,3 179,1 151,8 27,3 368,1 389,3 -21,2 9.760,4 9.377,0 383,4
Totale economie 2011* 9.760,4 9.377,0 383,4 421,0 374,4 46,6 91,5 92,0 -0,5 10.273,0 9.843,4 429,5
Buitenland 2000 1.844,1 1.775,5 68,7 286,4 309,3 -22,9 6,5 -9,4 16,0 2.137,1 2.075,3 61,7
Buitenland 2001 2.137,1 2.075,3 61,7 386,5 406,1 -19,6 -126,5 -114,7 -11,8 2.397,1 2.366,8 30,3
Buitenland 2002 2.397,1 2.366,8 30,3 143,6 170,2 -26,6 -183,5 -183,9 0,4 2.357,1 2.353,0 4,1
Buitenland 2003 2.357,1 2.353,0 4,1 195,1 225,0 -29,9 -64,7 -18,6 -46,1 2.487,6 2.559,4 -71,8
Buitenland 2004 2.487,6 2.559,4 -71,8 125,5 166,0 -40,4 -17,6 26,7 -44,3 2.595,5 2.752,1 -156,6
Buitenland 2005 2.595,5 2.752,1 -156,6 213,2 250,3 -37,1 201,8 148,7 53,1 3.010,4 3.151,1 -140,7
Buitenland 2006 3.010,4 3.151,1 -140,7 482,5 529,9 -47,4 -35,3 -16,2 -19,1 3.457,6 3.664,8 -207,2
Buitenland 2007 3.457,6 3.664,8 -207,2 494,2 542,6 -48,4 -32,8 -29,2 -3,6 3.919,1 4.178,3 -259,2
Buitenland 2008 3.919,1 4.178,3 -259,2 17,0 43,7 -26,6 -144,6 -153,5 8,9 3.791,5 4.068,4 -276,9
Buitenland 2009 3.791,5 4.068,4 -276,9 1,4 18,8 -17,4 103,6 186,6 -83,0 3.896,6 4.273,9 -377,3
Buitenland 2010 3.896,6 4.273,9 -377,3 94,0 121,3 -27,3 236,4 215,3 21,2 4.227,1 4.610,4 -383,4
Buitenland 2011* 4.227,1 4.610,4 -383,4 157,7 204,3 -46,6 21,5 21,0 0,5 4.406,3 4.835,8 -429,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens