Faillissementen; afwikkelingen, financieel naar benadeling, 1992-2010

Faillissementen; afwikkelingen, financieel naar benadeling, 1992-2010

Rechtsvorm Behandelingsduur Perioden Afgewikkelde faillissementen Totaal afgewikkelde faillissementen (aantal) Afgewikkelde faillissementen Met zekere strafbare benadeling (aantal) Afgewikkelde faillissementen Zonder zekere strafbare benadeling (aantal) Financieel overzicht Activa Totaal activa (mln euro) Financieel overzicht Activa Afgedragen zekerheden (mln euro) Financieel overzicht Activa Saldo activa (mln euro) Financieel overzicht Schulden Totaal schulden (mln euro) Financieel overzicht Schulden Boedelkosten (mln euro) Financieel overzicht Schulden Schulden aan fiscus en UWV (mln euro) Financieel overzicht Schulden Overige schulden (mln euro) Financieel overzicht Uitkeringen Totaal uitkeringen (mln euro) Financieel overzicht Uitkeringen Boedeluitkeringen (mln euro) Financieel overzicht Uitkeringen Uitgekeerd aan fiscus en UWV (mln euro) Financieel overzicht Uitkeringen Uitgekeerd aan overigen (mln euro) Financieel overzicht Met zekere strafbare benadeling Totaal onbetaald gebleven schuld (mln euro) Financieel overzicht Met zekere strafbare benadeling Totaal onbetaalde schuld aan fiscus (mln euro) Financieel overzicht Met zekere strafbare benadeling Gemiddeld onbetaalde schuld (1 000 euro) Financieel overzicht Met zekere strafbare benadeling Gemiddeld onbetaalde schuld aan fiscus (1 000 euro) Financieel overzicht Zonder zekere strafbare benadeling Totaal onbetaald gebleven schuld (mln euro) Financieel overzicht Zonder zekere strafbare benadeling Totaal onbetaalde schuld aan fiscus (mln euro) Financieel overzicht Zonder zekere strafbare benadeling Gemiddeld onbetaalde schuld (1 000 euro) Financieel overzicht Zonder zekere strafbare benadeling Gemiddeld onbetaalde schuld aan fiscus (1 000 euro) Oorzaak faillissement Mismanagement (aantal) Oorzaak faillissement Economische oorzaak (aantal) Oorzaak faillissement Faillissement holding (aantal) Oorzaak faillissement Problemen binnen directie (aantal) Oorzaak faillissement Lege BV's, dubieuze handelingen (aantal) Oorzaak faillissement Overige oorzaken (aantal)
Totaal rechtsvorm Totaal behandelingsduur 2006 9.119 528 8.591 820,2 138,8 681,4 3.788,8 278,4 918,2 2.592,3 680,1 203,9 82,3 393,9 290,4 91,4 549,9 173,1 2.818,3 744,5 328,1 86,7 1.767 1.856 423 182 235 4.656
Totaal rechtsvorm Totaal behandelingsduur 2008 7.196 571 6.625 478,2 84,0 394,2 4.020,1 243,1 911,3 2.865,7 394,0 185,5 60,9 147,7 366,5 87,9 641,5 153,9 3.259,6 762,6 492,0 115,1 1.698 1.529 304 81 118 3.466
Totaal rechtsvorm Totaal behandelingsduur 2010 7.639 725 6.914 488,1 39,1 449,0 4.622,1 314,4 1.068,0 3.239,7 449,0 236,4 75,3 137,3 714,4 121,3 986,1 167,4 3.458,7 871,4 500,2 126,0 1.748 1.958 647 96 141 3.049
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal behandelingsduur 2006 2.890 26 2.864 28,5 11,0 17,5 212,6 12,9 56,8 142,9 17,2 9,7 3,3 4,1 6,2 1,2 236,8 45,7 189,2 52,3 66,1 18,3 2.890
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal behandelingsduur 2008 2.257 22 2.235 27,4 7,1 20,3 285,6 12,8 77,8 194,9 20,4 10,2 4,6 5,5 45,0 4,7 2.003,7 211,4 220,2 68,4 98,5 30,6 2.257
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak Totaal behandelingsduur 2010 1.771 32 1.739 28,7 8,0 20,7 320,2 18,5 70,8 230,8 20,7 10,1 4,6 6,0 26,8 2,0 834,2 60,9 272,8 64,3 156,9 37,0 1.771
Eenmanszaken Totaal behandelingsduur 2006 1.257 51 1.206 33,5 12,1 21,4 245,0 17,0 100,2 127,7 21,2 12,6 5,9 2,7 15,9 6,6 313,9 130,2 207,9 87,7 172,3 72,7 345 218 43 651
Eenmanszaken Totaal behandelingsduur 2008 916 54 862 27,0 6,7 20,3 204,5 15,8 74,4 114,3 20,1 12,2 4,8 3,1 16,5 4,8 304,9 88,4 167,9 64,8 194,8 75,2 355 165 12 384
Eenmanszaken Totaal behandelingsduur 2010 760 38 722 21,7 3,5 18,3 201,8 16,0 71,6 114,1 18,3 11,7 4,5 2,1 10,5 4,2 274,4 108,9 173,0 63,0 239,7 87,3 321 178 13 248
Vennootschappen e.d. Totaal behandelingsduur 2006 4.972 451 4.521 758,3 115,7 642,5 3.331,3 248,5 761,1 2.321,6 641,8 181,5 73,1 387,1 268,4 83,6 594,5 185,2 2.421,2 604,5 535,6 133,7 1.422 1.638 423 182 192 1.115
Vennootschappen e.d. Totaal behandelingsduur 2008 4.023 495 3.528 423,8 70,2 353,6 3.530,0 214,5 759,1 2.556,4 353,5 163,1 51,4 139,1 305,0 78,4 616,5 158,4 2.871,5 629,3 813,9 178,4 1.343 1.365 304 81 106 824
Vennootschappen e.d. Totaal behandelingsduur 2010 5.108 654 4.454 437,7 27,6 410,1 4.100,1 279,9 925,5 2.894,7 410,0 214,6 66,2 129,2 677,2 115,2 1.035,0 176,1 3.012,9 744,1 676,5 167,1 1.427 1.780 647 96 128 1.030
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel wordt een overzicht gegeven van afgewikkelde faillissementen naar rechtsvorm en behandelingsduur. Naast aantallen worden in deze tabel tevens financiële gegevens van de beëindigde faillissementen opgenomen.

Gegevens beschikbaar van 1992 tot en met 2010.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting:
De set tabellen over de uitsproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen bevindt zich op statline onder het thema Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Afgewikkelde faillissementen
Het aantal malen dat een eerder uitgesproken faillissement werd
beëindigd door insolventie, akkoord of opheffing.
Een faillissement dat niet wordt vernietigd, wordt nadat de inkomsten en
het vermogen zijn uitgekeerd beëindigd. Indien er voldoende vermogen
aanwezig is om uitkeringen aan schuldeisers te doen vindt beëindiging
door insolventie plaats. Indien er onvoldoende vermogen is om uitkeringen
aan schuldeisers te doen en er slechts betalingen aan bijvoorbeeld de
curator plaatsvinden, vindt beëindiging door opheffing plaats.
Indien er een akkoord met de schuldeisers wordt bereikt vindt
beëindiging door akkoord plaats.
Totaal afgewikkelde faillissementen
Met zekere strafbare benadeling
Faillissementen waarin er door de curator aangifte gedaan is en/of een
succesvolle procedure gevoerd is of een schikking getroffen is met
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen of
onrechtmatig handelen.
Paulianeus handelen: het laten plaatsvinden van verkopen (transacties),
voor het faillissement, van goederen e.d. tegen prijzen ver beneden
taxatiewaarde (handelswaarde) met als doel zichzelf (en anderen) te
bevoordelen, waardoor de schuldeisers in het naderende faillissement
worden benadeeld.
Bestuurdersaansprakelijkheid: De bestuurder van een failliet verklaarde
rechtspersoon kan aansprakelijk zijn voor schulden van die rechtspersoon
indien hij de rechtspersoon onbehoorlijk heeft bestuurd.
Onrechtmatig handelen: Daad die schade veroorzaakt en tot
schadevergoeding verplicht.
Zonder zekere strafbare benadeling
Faillissementen waarin er door de curator géén aangifte gedaan is noch
een succesvolle procedure gevoerd is noch een schikking getroffen is met
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen of
onrechtmatig handelen.
Paulianeus handelen: het laten plaatsvinden van verkopen (transacties),
voor het faillissement, van goederen e.d. tegen prijzen ver beneden
taxatiewaarde (handelswaarde) met als doel zichzelf (en anderen) te
bevoordelen, waardoor de schuldeisers in het naderende faillissement
worden benadeeld.
Bestuurdersaansprakelijkheid: De bestuurder van een failliet verklaarde
rechtspersoon kan aansprakelijk zijn voor schulden van die rechtspersoon
indien hij de rechtspersoon onbehoorlijk heeft bestuurd.
Onrechtmatig handelen: Daad die schade veroorzaakt en tot
schadevergoeding verplicht.
Financieel overzicht
Activa
Alle in het faillissement vallende bezittingen van de faiilliet
verklaarde.
Totaal activa
Afgedragen zekerheden
Bedragen die zijn afgedragen aan derden uit hoofde van bijvoorbeeld hun
pandrecht of hypotheekrecht.
Saldo activa
Na aftrek van afgedragen zekerheden resterend bedrag voor uitkeringen
aangaande schulden (inclusief boedelkosten).
Schulden
Alle in het faillissement vallende schulden van de faiilliet
verklaarde.
Totaal schulden
Boedelkosten
Kosten, ontstaan tijdens de faillissementsperiode, zoals salaris van
de curator, administratie-, porto-, reis-, verbijf- en taxatiekosten.
Schulden aan fiscus en UWV
Preferente schulden aan de belastingdienst en aan UWV (exclusief
schulden aan dezen gemaakt tijdens de faillissementsperiode).
Preferente schulden hebben voorrang bij uitkering.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Overige schulden
Concurrente schulden en preferente schulden exclusief preferente schulden
aan de belastingdienst en UWV. Preferente schulden hebben voorrang op
concurrente schulden bij uitkering.
Uitkeringen
Alle uitkeringen aangaande het faillissement met uitzondering van de
afgedragen zekerheden.
Totaal uitkeringen
Boedeluitkeringen
Uitkeringen aangaande schulden ontstaan tijdens de
faillissementsperiode.
Uitgekeerd aan fiscus en UWV
Uitkeringen aangaande schulden aan de belastingdienst en aan UWV
(exclusief schulden aan dezen gemaakt tijdens de faillissementsperiode).
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Uitgekeerd aan overigen
Uitkeringen aangaande concurrente schulden en preferente schulden
exclusief preferente schulden aan de belastingdienst en UWV. Preferente
schulden hebben voorrang op concurrente schulden bij uitkering.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Met zekere strafbare benadeling
Faillissementen waarin er door de curator aangifte gedaan is en/of een
succesvolle procedure gevoerd is of een schikking getroffen is met
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen of
onrechtmatig handelen.
Paulianeus handelen: het laten plaatsvinden van verkopen (transacties),
voor het faillissement, van goederen e.d. tegen prijzen ver beneden
taxatiewaarde (handelswaarde) met als doel zichzelf (en anderen) te
bevoordelen, waardoor de schuldeisers in het naderende faillissement
worden benadeeld.
Bestuurdersaansprakelijkheid: De bestuurder van een failliet verklaarde
rechtspersoon kan aansprakelijk zijn voor schulden van die rechtspersoon
indien hij de rechtspersoon onbehoorlijk heeft bestuurd.
Onrechtmatig handelen: Daad die schade veroorzaakt en tot
schadevergoeding verplicht.
Totaal onbetaald gebleven schuld
Schulden inclusief boedelkosten minus uitkeringen.
Totaal onbetaalde schuld aan fiscus
Schuld aan de belastingdienst en UWV(exclusief schulden aan dezen
gemaakt tijdens de faillissementsperiode), minus uitkeringen
dienaangaande.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Gemiddeld onbetaalde schuld
Het gemiddelde over de afgewikkelde faillissementen van schulden
inclusief boedelkosten minus uitkeringen.
Gemiddeld onbetaalde schuld aan fiscus
Het gemiddelde over de afgewikkelde faillissementen van de schuld aan
de belastingdienst en UWV(exclusief schulden aan dezen gemaakt tijdens de
faillissementsperiode), minus uitkeringen dienaangaande.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Zonder zekere strafbare benadeling
Faillissementen waarin er door de curator géén aangifte gedaan is noch
een succesvolle procedure gevoerd is noch een schikking getroffen is met
betrekking tot bestuurdersaansprakelijkheid, paulianeus handelen of
onrechtmatig handelen.
Paulianeus handelen: het laten plaatsvinden van verkopen (transacties),
voor het faillissement, van goederen e.d. tegen prijzen ver beneden
taxatiewaarde (handelswaarde) met als doel zichzelf (en anderen) te
bevoordelen, waardoor de schuldeisers in het naderende faillissement
worden benadeeld.
Bestuurdersaansprakelijkheid: De bestuurder van een failliet verklaarde
rechtspersoon kan aansprakelijk zijn voor schulden van die rechtspersoon
indien hij de rechtspersoon onbehoorlijk heeft bestuurd.
Onrechtmatig handelen: Daad die schade veroorzaakt en tot
schadevergoeding verplicht.
Totaal onbetaald gebleven schuld
Schulden inclusief boedelkosten minus uitkeringen.
Totaal onbetaalde schuld aan fiscus
Schuld aan de belastingdienst en UWV(exclusief schulden aan dezen
gemaakt tijdens de faillissementsperiode), minus uitkeringen
dienaangaande.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Gemiddeld onbetaalde schuld
Het gemiddelde over de afgewikkelde faillissementen van schulden
inclusief boedelkosten minus uitkeringen.
Gemiddeld onbetaalde schuld aan fiscus
Het gemiddelde over de afgewikkelde faillissementen van de schuld aan
de belastingdienst en UWV(exclusief schulden aan dezen gemaakt tijdens de
faillissementsperiode), minus uitkeringen dienaangaande.
UWV = Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekering.
Oorzaak faillissement
Mismanagement
Economische oorzaak
Faillissement holding
Problemen binnen directie
Lege BV's, dubieuze handelingen
Overige oorzaken
Inclusief onbekend.