Gezondheid, leefstijl, zorggebruik en -aanbod, doodsoorzaken; vanaf 1900

Tabeltoelichting


Deze tabel toont de grote variëteit aan langlopende reeksen op het gebied van gezondheid, leefstijl en gezondheidszorg. Cijfers over geboorte en sterfte, enkele doodsoorzaken en het optreden van bepaalde infectieziekten zijn beschikbaar vanaf 1900. Andere reeksen starten op een later tijdstip.
Naast de ervaren gezondheid bevat de tabel onder meer cijfers over infectieziekten, ziekenhuisopnamen naar diagnose, levensverwachting, leefstijlfactoren als roken, alcohol en overgewicht, en doodsoorzaken. Ook diverse aspecten van de gezondheidszorg zoals het aantal beroepsbeoefenaren, het aantal beschikbare ziekenhuisbedden, de gemiddelde verpleegduur en de uitgaven aan zorg staan in de tabel.
Veel onderwerpen staan ook, in meer detail, in andere StatLine-tabellen, maar soms met een kortere looptijd. Gegevens over meldingsplichtige infectieziekten en Aids/hiv zijn niet in andere tabellen opgenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
2023:
De beschikbare cijfers zijn definitief.
2022:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
- uitgaven aan zorg.
2021:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids;
- ziekenhuisopnamen naar diagnose;
- kwantitatieve gegevens van ziekenhuizen;
- beroepen in de gezondheidszorg.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2020:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Cijfers zijn voorlopig voor:
- meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.
Cijfers zijn nader voorlopig voor:
- uitgaven aan zorg.
2019 en eerder:
Meeste beschikbare cijfers zijn definitief.
Vanwege het dynamische karakter van de registratie zijn cijfers over alle jaren voorlopig voor meldingsplichtige infectieziekten, hiv, aids.Wijzigingen per 22 december 2023:
- Aanvulling met de beschikbare meest recente cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In december 2024 verschijnen de op dat moment beschikbare meest recente cijfers.

Toelichting onderwerpen

Demografische kerncijfers
Inwoneraantal op 1 januari, aantal levendgeborenen en overledenen.
Bevolking op 1 januari
De bewoners van Nederland per 1 januari. In de CBS-bevolkingsaantallen
zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het
bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt
iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het
bevolkingsregister van de woongemeente. In de bevolkingsregisters zijn
niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor
uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de
bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en
personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Levendgeborenen
Kind dat na geboorte enig teken van leven heeft vertoond, ongeacht de
zwangerschapsduur.
Overledenen
Persoon die is overleden waarbij een bevoegde arts een overlijdensakte
heeft ondertekend. In CBS-statistieken hebben overledenen betrekking op
personen die bij overlijden in het bevolkingsregister van een Nederlandse
gemeente zijn opgenomen, ongeacht het land waar het overlijden heeft
plaatsgevonden. Personen die niet in Nederland wonen maar wel hier
overlijden worden niet meegeteld.
Gezondheidstoestand
Gezondheid in subjectieve zin (zoals ervaren door personen zelf) en in objectieve zin (zoals beoordeeld door medische beroepsbeoefenaren). Het laatste weergegeven in het aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten en diagnosen HIV/Aids, het gebruik van geneesmiddelen en ziekteverzuim bij particuliere bedrijven.
Personen met (zeer) goede gezondheid
Personen die het antwoord 'goed' of 'zeer goed' geven op de enquêtevraag 'Hoe is over het algemeen uw gezondheidstoestand?'. Andere antwoordcategorieën waren 'gaat wel', 'slecht' en 'zeer slecht'.
Personen met volledig kunstgebit
Het percentage personen in de bevolking van 16 jaar of ouder met een
kunstgebit boven en onder. Vanaf 2010 zijn deze cijfers niet langer
beschikbaar.
Optreden van enkele infectieziekten
Enkele meldingsplichtige infectieziekten en HIV/Aids.
Meldingsplichtige infectieziekten
Infectieziekten die, volgens de Wet publieke gezondheid, na constatering aan de regionale GGD moeten worden gemeld.
In de tabel zijn alleen die infectieziekten opgenomen:
- waarvoor voor meer dan 20 jaar gegevens beschikbaar zijn,
- met in minimaal één jaar meer dan 100 gevallen
- waarvoor over de totale periode de cijfers (min of meer) dezelfde ziekte weerspiegelen
- waarvoor de cijfers een globaal beeld geven van de absolute omvang, trend en uitbraken.
Bof
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 072;
ICD-10: B26.
In 1999 is de meldingsplicht gestopt, maar december 2008 opnieuw
ingevoerd.
Sinds 1987 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Buiktyfus
Cijfers over 1900-1929 zijn inclusief paratyfus B en vanaf 1930 worden de cijfers over paratyfus B afzonderlijk vermeld.
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 002.0;
ICD-10: A01.0.
Meldingsplicht sinds 1872.
Difterie
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 032;
ICD-10: A30.
Sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1872.
Hepatitis A
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 070.1;
ICD-10: B15.
Meldingsplicht sinds 1950.
Kinkhoest
Bijbehorende officiële ICD-codes:
ICD-9: 033.0, 033.1 en 033.9;
ICD-10: A37.0, A37.1 en A37.9.
Sinds 1957 in het Rijksvaccinatieprogramma.
Meldingsplicht sinds 1975.