Beroepsbevolking; historie 1970-2006

Beroepsbevolking; historie 1970-2006

Geslacht Perioden Totaal bevolking (15 tot 65 jaar) (x 1000) Beroepsbevolking (x 1000) Werkzame beroepsbevolking (x 1000) Werkloze beroepsbevolking (x 1000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%) Geregistreerde werklozen (x 1000)
Mannen en vrouwen 1970 . 4.711 4.681 31 . . 44
Mannen en vrouwen 1975 . 4.883 4.744 139 . . 195
Mannen en vrouwen 1980 . 5.075 4.881 194 . . 217
Mannen en vrouwen 1985 9.805 5.293 4.811 482 54 49 511
Mannen en vrouwen 1990 10.228 6.063 5.644 419 59 55 358
Mannen en vrouwen 1995 10.498 6.596 6.063 533 63 58 464
Mannen en vrouwen 2000 10.729 7.187 6.917 270 67 64 188
Mannen en vrouwen 2005 10.943 7.401 6.918 483 68 63 311
Mannen en vrouwen 2006 10.964 7.486 7.074 413 68 65 260
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Deze tabel bevat gegevens vanaf 1970 volgens de huidige definitie
(1991) van de beroepsbevolking van 15 tot 65 jaar. De beroepsbevolking
bestaat uit de werkzame en de werkloze beroepsbevolking. Volgens
de definitie uit 1991 behoren tot de werkzame beroepsbevolking alle
personen die twaalf uur of meer per week werken. Tot de werkloze
beroepsbevolking worden de mensen gerekend die niet of minder dan twaalf
uur per week werken en die actief zoeken naar werk van ten minste twaalf
uur per week.

Vanaf 1987 zijn de gegevens over de beroepsbevolking gebaseerd op de EBB.
De gegevens over de beroepsbevolking volgens de nieuwe definitie in de
jaren vóór 1987 zijn gebaseerd op de Arbeidskrachtentellingen van 1981,
1983 en 1985, de tijdreeks geregistreerde werkloosheid volgens de definitie
1991, en de tijdreeks beroepsbevolking volgens de in het verleden
gehanteerde definities. Voor een uitgebreide beschrijving van de
gehanteerde methode om tot een nette tijdreeks te komen, zie "Samenstelling
geregistreerde werkloosheidscijfers en tijdreeksen", H.B.A.
Bierings en C.M. Kragt, in: Enquête beroepsbevolking 1994, CBS.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen
stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden
nieuwe tabellen gemaakt.
In deze nieuwe tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode
gecorrigeerd tot en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook
mogelijk om voor een beperkte set van variabelen kwartaalcijfers
te publiceren. De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en
betreffen de eerder gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide
beschrijving van de nieuwe weegmethode van de EBB is te vinden
op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1970

Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers
Cijfers op basis van de EBB zijn altijd definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Totaal bevolking (15 tot 65 jaar)
Alle mensen van 15 tot 65 jaar woonachtig in Nederland,
exclusief personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen.
Beroepsbevolking
Alle personen (15 tot 65 jaar) die:
- tenminste twaalf uur per week werken, of
- werk hebben aanvaard waardoor ze tenminste twaalf uur per week gaan
werken, of
- verklaren ten minste twaalf uur per week te willen werken, daarvoor
beschikbaar zijn en activiteiten ontplooien om werk voor ten minste
twaalf uur per week te vinden.
Werkzame beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) die in Nederland wonen en betaald werk hebben
van twaalf uur of meer per week.
Werkloze beroepsbevolking
Personen (15 tot 65 jaar) zonder werk, of met werk voor minder dan twaalf
uur per week, die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur
of meer per week en die daarvoor direct beschikbaar zijn.
Bruto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de (werkzame en werkloze) beroepsbevolking in de
potentiële beroepsbevolking.
Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de potentiële
beroepsbevolking.
Geregistreerde werklozen
Personen van 16 tot 65 jaar die bij een CWI (voorheen arbeidsbureau)
ingeschreven zijn en die:
- niet of minder dan twaalf uur per week werken èn
- beschikbaar zijn voor een baan van twaalf uur of meer per week of werk
hebben aanvaard waardoor ze ten minste twaalf uur per week
gaan werken.