Provinciale financiën; ESR 95 transacties, 1999 - 2004

Provinciale financiën; ESR 95 transacties, 1999 - 2004

Perioden Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Totaal lopende rekening (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Saldo lopende rekening (overschot) (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Subtotaal uitgaven lopende rekening (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Beloning van werknemers (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Verbruik goederen en diensten (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Onderhoud g.w.w.-werken (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Betaalde indirecte belastingen (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Afschrijvingen (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Betaalde rente (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Subsidies (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Inkomensoverdrachten Aan overheidsinstellingen (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Inkomensoverdrachten Aan gezinnen (mln euro) Lopende rekening Uitgaven lopende rekening Inkomensoverdrachten Aan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Totaal lopende rekening (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Subtotaal inkomsten lopende rekening (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Verkoop van goederen en diensten (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Investeringen in eigen beheer (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Ontvangen rente (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Dividenden, pachten (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Winstafdracht eigen bedrijven (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Opcenten motorrijtuigenbelasting Privé-gebruik (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Opcenten motorrijtuigenbelasting Zakelijk gebruik (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Verontreinigingsheffing Van gezinshuishoudingen (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Verontreinigingsheffing Van bedrijven (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Grondwaterbelasting (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Heffing nazorg stortplaatsen (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Inkomensoverdrachten Van overheidsinstellingen (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Inkomensoverdrachten Van gezinnen (mln euro) Lopende rekening Inkomsten lopende rekening Inkomensoverdrachten Van overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Totaal kapitaalrekening (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Saldo kapitaalrekening(overschot) (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Saldo lopende en kapitaalrekening (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Subtotaal kapitaalrekening (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Immateriële vaste activa (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Bedrijfsruimten (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Vervoermiddelen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Woningen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringen Overige machines, apparaten en install. (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Aankoop grond (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringsbijdragen Aan overheidsinstellingen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Investeringsbijdragen Aan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Overige kapitaaloverdrachten Aan overheidsinstellingen (mln euro) Kapitaalrekening Uitgaven kapitaalrekening Overige kapitaaloverdrachten Aan overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Totaal kapitaalrekening (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Subtotaal inkomsten kapitaalrekening (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Verkoop van investeringsgoederen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Afschrijvingen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Verkoop grond (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Investeringsbijdragen Van overheidsinstellingen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Investeringsbijdragen Van overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Overige kapitaaloverdrachten Van overheidsinstellingen (mln euro) Kapitaalrekening Inkomsten kapitaalrekening Overige kapitaaloverdrachten Van overige instellingen/ondernemingen (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Totaal financiële rekening (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Saldo financiële rekening (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Subtotaal uitgaven financiële rekening (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Aankoop langl. effecten, m.u.v. aandelen (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Verstrekte langlopende leningen (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Deelnemingen (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Aflossing opgenomen langl. leningen (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Contant geld en girale deposito's (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Kasgeldleningen en termijndeposito's (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Beleggingen kortlopende effecten (mln euro) Financiële rekening Uitgaven financiële rekening Transitorische activa, w.o. debiteuren (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Totaal financiële rekening (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Subtotaal inkomsten financiële rekening (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Verkoop langl. effecten m.u.v. aandelen (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Aflossing verstrekte langl. leningen (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Deelnemingen (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Opgenomen langlopende leningen (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Kortlopende effecten (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Kortlopende leningen (mln euro) Financiële rekening Inkomsten financiële rekening Transitorische passiva, w.o. crediteuren (mln euro)
1999 2.624 113 2.511 535 297 149 4 149 108 318 928 20 4 2.624 2.624 54 8 92 67 2 539 135 22 9 10 15 1.666 0 6 693 -126 -12 819 3 343 51 2 0 30 10 301 39 14 26 693 693 3 149 5 8 194 334 0 1.318 12 1.306 2 85 108 174 32 524 32 349 1.318 1.318 0 53 668 100 0 326 171
2000 2.762 184 2.578 542 332 161 4 212 95 353 859 16 4 2.762 2.762 67 10 125 113 0 571 143 - - 13 21 1.691 0 8 738 -80 104 818 4 393 21 2 0 26 15 273 28 20 36 738 738 110 212 4 45 35 332 0 576 -104 680 3 300 6 141 -41 389 -12 -107 576 576 0 92 614 18 0 -142 -5
2001 3.088 342 2.746 583 391 183 4 163 70 378 964 8 2 3.088 3.088 53 11 134 180 4 608 152 - - 14 26 1.897 0 9 836 -300 42 1.136 5 410 9 2 0 28 43 388 96 20 135 836 836 1 163 7 75 61 529 0 117 -42 159 0 60 14 198 -11 -125 -13 36 117 117 0 284 28 4 0 -221 22
2002 3.382 394 2.988 631 450 184 4 154 58 377 1.119 7 4 3.382 3.382 76 14 115 230 - 650 163 - - 13 35 2.076 0 10 694 -351 43 1.045 . 323 12 2 0 36 31 412 102 5 122 694 694 4 154 9 105 52 370 0 176 -43 219 38 277 12 122 -209 -99 5 73 176 176 27 164 2 16 0 -61 28
2003 3.644 355 3.289 689 471 261 5 211 61 510 941 137 3 3.644 3.644 75 14 110 248 - 701 175 - - 14 19 2.287 0 1 757 -233 122 990 . 398 12 14 0 37 15 372 41 25 76 757 757 5 211 3 137 104 278 19 658 -122 780 272 161 6 107 180 -52 -2 108 658 658 27 170 323 23 0 17 98
2004 3.951 435 3.516 720 853 . 7 200 44 519 1.006 160 7 3.951 3.951 123 26 105 230 - 776 193 - - 14 20 2.450 0 14 954 -219 216 1.173 . 526 14 - - 36 51 216 206 28 96 954 954 30 200 5 210 80 428 - 163 -216 379 355 157 2 54 -181 -28 7 13 163 163 - 156 6 9 - -27 19
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Uitgaven en inkomsten van de provincies naar
economische categorieën. Economische categorieën zijn groeperingen van
economische transacties naar aard. De afbakening is gericht op een
statistische beschrijving van economische processen. Economische
categorieën worden weer gegroepeerd tot rekeningen. Dit alles volgens het
ESR - rekening stelsel.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lopende rekening
Uitgaven lopende rekening
Totaal lopende rekening
Saldo lopende rekening (overschot)
Verschil tussen uitgaven en inkomsten lopende rekening.
Subtotaal uitgaven lopende rekening
Beloning van werknemers
Hiertoe worden gerekend alle vergoedingen die werkgevers betalen aan
(voormalig) personeel die samenhangen met (in het verleden) geleverde
arbeidsprestaties. Naast lonen in geld (basislonen, overwerkvergoedingen,
vakantie-uitkeringen, toelagen voor woon-/werkverkeer, onregelmatige
diensten en gratificaties) behoren hiertoe lonen in natura (goederen en
diensten die gratis of tegen verlaagde prijs aan werknemers worden
verstrekt en die voor hen het karakter van inkomen hebben, zoals
voertuigen voor persoonlijk gebruik, maaltijden, drank en de vergoeding
voor de opvang van kinderen van werknemers), sociale premies en
pensioenpremies.
Verbruik goederen en diensten
Onderhoud g.w.w.-werken
Grond-, weg-, en waterbouwkundige werken. Vanaf 2004 ingeteld bij
Verbruik goederen en diensten.
Betaalde indirecte belastingen
Onroerend zaakbelasting, motorrijtuigenbelasting en
verontreinigingsheffing.
Afschrijvingen
De berekende waardevermindering van vaste activa (zoals machines,
installaties, gebouwen, software en andere duurzame productiemiddelen)
die worden ingezet in het productieproces, voor zover die vermindering
het gevolg is van normale technische slijtage, economische veroudering of
verzekerbare schade.
Betaalde rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Subsidies
Inkomensoverdrachten
Betalingen door provincies aan andere deelnemers in het economisch
proces, waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan (m.u.v. de
kapitaaloverdrachten). Betreft onder meer bijdragen aan andere regionale
overheden (gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen),
bijdragen aan instellingen zonder winstoogmerk (verenigingen,
stichtingen) en verzekeringspremies.
Aan overheidsinstellingen
Gemeenten, gemeenschappelijke regelingen, waterschappen, provincies,
Rijk, publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties en instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van de regionale en centrale overheid
(verenigingen en stichtingen en dergelijke die onder toezicht staan van
en voornamelijk gefinancierd worden door de regionale en centrale
overheid).
Aan gezinnen
Huishoudens met inkomen uit zelfstandige bedrijfsuitoefening of uit
loondienst en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
huishoudens (verenigingen en stichtingen en dergelijke die diensten
verrichten ten behoeve van huishoudens en merendeels worden gefinancierd
door contributies, giften en dergelijke van huishoudens).
Aan overige instellingen/ondernemingen
Financiële ondernemingen (banken, verzekeringsmaatschappijen,
pensioenfondsen) en niet-financiële ondernemingen (particuliere
bedrijven, overheidsbedrijven), sociale verzekeringsinstellingen
(instellingen belast met de uitvoering van sociale verzekeringswetgeving)
en buitenland.
Inkomsten lopende rekening
Totaal lopende rekening
Subtotaal inkomsten lopende rekening
Verkoop van goederen en diensten
Opbrengst uit verkoop van goederen en diensten, opbrengst uit heffingen
(leges, rechten en vergunningen) en opbrengst uit verhuur
(bedrijfsruimten, dienstwoningen).
Investeringen in eigen beheer
Ontvangen rente
Rente is de vergoeding over het beschikbaar stellen van financiële
middelen (zowel kortlopende als langlopende geldleningen).
Dividenden, pachten
Dividend is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van risicodragend
vermogen Betreft hier uitsluitend de ontvangen winstuitkering van
marktbedrijven die organisatorisch geen deel uit maken van de provincie.
Pacht omvat vergoedingen voor grondgebruik, vergoedingen om
grondstofvoorkomens te mogen exploiteren en opbrengst vis- en
jachtrechten.
Winstafdracht eigen bedrijven
Winstuitkering is de vergoeding voor het beschikbaar stellen van
risicodragend vermogen. Winstuitkeringen worden door de sector
marktbedrijven (die organisatorisch deel uitmaken van de provincie)
betaald aan de sector overheid van de provincie.
Opcenten motorrijtuigenbelasting
Privé-gebruik
Zakelijk gebruik
Verontreinigingsheffing
Van gezinshuishoudingen
Van bedrijven
Grondwaterbelasting
Heffing nazorg stortplaatsen
Inkomensoverdrachten
Ontvangsten door provincies van andere deelnemers in het economisch
proces, waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan (m.u.v. de
kapitaaloverdrachten). Betreft onder meer bijdragen van andere regionale
overheden (gemeenten, waterschappen, gemeenschappelijke regelingen) en
bijdragen van instellingen zonder winstoogmerk (verenigingen,
stichtingen).
Van overheidsinstellingen
Van gezinnen
Van overige instellingen/ondernemingen
Kapitaalrekening
Uitgaven kapitaalrekening
Totaal kapitaalrekening
Saldo kapitaalrekening(overschot)
Verschil tussen uitgaven en inkomsten kapitaalrekening.
Saldo lopende en kapitaalrekening
Saldo van lopende rekening en kapitaalrekening.
Subtotaal kapitaalrekening
Investeringen
Bestedingen die bestemd zijn voor gebruik in een productieproces, maar
die in de betreffende periode niet of slechts voor een deel daadwerkelijk
worden verbruikt (meerjarig gebruik). Er is alleen sprake van
investeringen bij nieuwbouw, verlenging van de levensduur of vergroting
van de capaciteit. Investeringen bestaan voor het grootste deel uit
fysieke producten (bedrijfsruimte, installatie, weg, machine). Tot de
investeringen worden ook gerekend:
- de niet-fysieke diensten die direct samenhangen met het fysieke
product, zoals kosten van voorbereiding, ontwerp, toezicht en
eigendomsoverdracht;
- een beperkt aantal immateriële activa (dus niet-fysieke goederen),
zoals computerprogrammatuur en verwerving patenten en octrooien.
Immateriële vaste activa
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken
Bevat onder meer de aanleg, aankoop en groot onderhoud van waterkeringen,
watergangen, land- en vaarwegen,
inclusief kosten eigendomsoverdracht, ontwerp, voorbereiding en toezicht.
Bedrijfsruimten
Vervoermiddelen
Woningen
Overige machines, apparaten en install.
Aankoop grond
Tot de aankoop van grond behoren tevens de bijkomende kosten van de
eigendomsoverdracht (makelaar, taxateur, notaris).
Investeringsbijdragen
Aan overheidsinstellingen
Aan overige instellingen/ondernemingen
Overige kapitaaloverdrachten
Betalingen door provincies aan andere deelnemers in het economisch proces
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties staan, en die drukken op
het vermogen van de betaler of dienen om investeringen in vaste activa of
andere lange termijnuitgaven van de ontvanger te financieren.
Aan overheidsinstellingen
Aan overige instellingen/ondernemingen
Inkomsten kapitaalrekening
Totaal kapitaalrekening
Subtotaal inkomsten kapitaalrekening
Verkoop van investeringsgoederen
Verkoop van goederen die al eerder als investeringen aan de
kapitaalgoederenvoorraad zijn toegevoegd, maar nu van eigenaar
veranderen. Betreft onder meer de verkoop van grond-, weg- en
waterbouwkundige werken, bedrijfsruimten, vervoermiddelen, machines,
apparaten en installaties.
Afschrijvingen
De berekende waardevermindering van vaste activa (zoals machines,
installaties, gebouwen, software en andere duurzame productiemiddelen)
die worden ingezet in het productieproces, voor zover die vermindering
het gevolg is van normale technische slijtage, economische veroudering of
verzekerbare schade.
Verkoop grond
Investeringsbijdragen
Van overheidsinstellingen
Van overige instellingen/ondernemingen
Overige kapitaaloverdrachten
Ontvangen bijdragen van andere deelnemers in het economisch proces,
waartegenover geen rechtstreekse tegenprestaties van de provincies staan
en die dienen om investeringen in vaste activa of andere lange
termijnuitgaven van de provincies te financieren.
Van overheidsinstellingen
Van overige instellingen/ondernemingen
Financiële rekening
Uitgaven financiële rekening
Totaal financiële rekening
Saldo financiële rekening
Saldo van uitgaven en inkomsten financiële rekening.
Subtotaal uitgaven financiële rekening
Aankoop langl. effecten, m.u.v. aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn vooral obligaties inclusief financiële
derivaten op effecten (zoals opties).
Verstrekte langlopende leningen
Onderhandse overeenkomst tussen geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast.
Deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen en
quasi-vennootschappen vertegenwoordigen. Deze vorderingen geven de houder
ervan recht op een aandeel in de winst van de (quasi-)vennootschappen of
in hun netto vermogen (in geval van liquidatie). Betreft vooral aandelen
en participaties in beleggingsmaatschappijen.
Aflossing opgenomen langl. leningen
(Aflossing op) Onderhandse overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer
met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast. Inbegrepen zijn naast leningen
ook langlopende waarborgsommen.
Contant geld en girale deposito's
Bankbiljetten, munten in kas en rekening-courantverhouding met banken
(overeenkomst die onmiddellijk en zonder beperking of boete kan worden
omgezet in chartaal geld of per cheque, bankopdracht, debitering en
dergelijke overdraagbaar is).
Kasgeldleningen en termijndeposito's
Betreft daggeldleningen (leningen die dagelijks door beide partijen
kunnen worden opgezet), kasgeldleningen (leningen met een vaste
opzegtermijn) en termijndeposito's (tegoeden waarover de rekeninghouder
eerst na afloop van een bepaalde tijdsduur, bijv. 1 maand, 3 maanden kan
beschikken).
Beleggingen kortlopende effecten
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn Dutch Treasury Certificates, commercial
paper, promessen. Niet inbegrepen zijn financiële derivaten op effecten
(zoals opties).
Transitorische activa, w.o. debiteuren
Financiële aanspraken die ontstaan als tegenboeking van een financiële
Transactie of niet-financiële transactie indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen deze transactie en de daarmee samenhangende
betaling. Naast debiteuren zijn tevens inbegrepen de mutaties op
tussenrekeningen.
Inkomsten financiële rekening
Totaal financiële rekening
Subtotaal inkomsten financiële rekening
Verkoop langl. effecten m.u.v. aandelen
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn vooral obligaties inclusief financiële
derivaten op effecten (zoals opties).
Aflossing verstrekte langl. leningen
(Aflossing op) Onderhandse overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer
met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast.
Deelnemingen
Vorderingen die eigendomsrechten op vennootschappen en
quasi-vennootschappen vertegenwoordigen. Deze vorderingen geven de houder
ervan recht op een aandeel in de winst van de (quasi-)vennootschappen of
in hun netto vermogen (in geval van liquidatie). Betreft vooral aandelen
en participaties in beleggingsmaatschappijen.
Opgenomen langlopende leningen
Onderhandse overeenkomst tussen een geldgever en geldnemer met een
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar. Looptijd en
rentevergoeding staan contractueel vast. Inbegrepen zijn naast leningen
ook langlopende waarborgsommen.
Kortlopende effecten
Vorderingen aan toonder zonder eigendomsrechten met een oorspronkelijke
looptijd van maximaal één jaar. Looptijd en rentevergoeding staan bij
uitgifte vast. Inbegrepen zijn Dutch Treasury Certificates, commercial
paper, promessen. Niet inbegrepen zijn financiële derivaten op effecten
(zoals opties).
Kortlopende leningen
Betreft daggeldleningen (leningen die dagelijks door beide partijen
kunnen worden opgezet), kasgeldleningen (leningen met een vaste
opzegtermijn) en rekening-courantverhouding met banken (overeenkomst die
onmiddellijk en zonder beperking of boete kan worden omgezet in chartaal
geld of per cheque, bankopdracht, debitering en dergelijke overdraagbaar
is).
Transitorische passiva, w.o. crediteuren
Financiële aanspraken die ontstaan als tegenboeking van een financiële
Transactie of niet-financiële transactie indien er sprake is van een
tijdsverschil tussen deze transactie en de daarmee samenhangende
betaling. Naast crediteuren zijn tevens inbegrepen de mutaties op
tussenrekeningen.