Gemeenschappelijke regelingen; exploitatierekening, functie, 1998 - 2003

Gemeenschappelijke regelingen; exploitatierekening, functie, 1998 - 2003

Overheidsfuncties Perioden Lasten totaal (mln euro) Baten totaal (mln euro) Overdrachten van Rijk (mln euro) Overdrachten van gemeenten (mln euro) Inkomsten uit verkopen aan gemeenten (mln euro) Overige inkomsten (mln euro)
Alle functies tezamen 2003 6.910 6.910 2.847 838 326 2.899
Algemeen bestuur 2003 1.364 1.383 9 37 0 1.335
Bestuursorganen 2003 253 253 0 4 - 248
Bestuursondersteuning 2003 1.111 1.130 9 33 0 1.087
Openbare orde en veiligheid 2003 256 252 72 84 1 95
Politie 2003 1 0 0 0 - 0
Brandweer en rampenbestrijding 2003 253 250 72 84 1 93
Overige beschermende maatregelen 2003 2 2 0 0 - 2
Verkeer, vervoer en waterstaat 2003 1.225 1.205 910 86 - 210
Wegen, straten en pleinen 2003 230 168 99 61 - 9
Verkeersmaatregelen te land 2003 57 56 32 0 - 24
Openbaar vervoer 2003 938 981 779 25 - 177
Havens en waterwegen 2003 0 0 - - - 0
Overig verkeer, vervoer, waterstaat 2003 0 0 - 0 - 0
Economische zaken 2003 402 398 118 3 - 277
Handel en ambacht 2003 318 360 97 3 - 260
Industrie 2003 48 38 21 0 - 17
Nutsbedrijven 2003 23 0 - - - 0
Agrarische zaken, jacht en visserij 2003 13 0 - - - 0
Onderwijs 2003 179 177 152 10 8 7
Openbaar basisonderwijs 2003 12 12 9 - - 3
Openbaar (voortgezet) speciaal 2003 8 8 4 0 - 4
Openb. alg. voortg. en voorb. wet. ond. 2003 73 73 61 7 5 0
Overig onderwijs 2003 43 42 36 3 3 0
Gemeensch. baten/lasten onderwijs 2003 16 16 16 - - -
Volwasseneneducatie 2003 27 26 26 - - 0
Cultuur en recreatie 2003 111 110 7 56 0 46
Openbaar bibliotheekwerk 2003 10 9 2 2 - 5
Vormings- en ontwikkelingswerk 2003 26 29 - 17 - 12
Sport 2003 1 0 - 0 0 0
Kunst 2003 1 4 - 1 - 3
Oudheidkunde/musea 2003 13 16 2 9 - 5
Natuur, openbaar groen en recreatie 2003 60 52 3 27 0 21
Sociale voorz. maatschappelijke dienstv. 2003 2.123 2.119 1.421 109 244 345
Bijstandsverlening 2003 30 25 5 20 - 0
Werkgelegenheid 2003 1.920 1.944 1.310 60 244 330
Maatschappelijke begeleiding 2003 172 140 105 29 - 6
Bejaardenoorden en overige tehuizen 2003 0 8 - 0 - 8
Kinderdagopvang 2003 1 2 1 - - 1
Volksgezondheid en milieu 2003 989 987 108 357 70 452
Gezondheidszorg 2003 404 410 90 138 2 180
Afvalverwijdering en -verwerking 2003 443 442 0 187 61 194
Riolering en waterzuivering 2003 1 1 - 0 - 1
Milieubeheer 2003 141 134 18 32 7 77
Lijkbezorging 2003 - - - - - -
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 2003 198 193 47 48 3 97
Ruimtelijke ordening 2003 13 33 4 5 - 26
Woningexploitatie/woningbouw 2003 33 32 26 4 - 2
Overige volkshuisvesting 2003 22 20 1 8 1 10
Bouwgrondexploitatie 2003 130 108 16 31 2 59
Financiering algemene dekkingsmiddelen 2003 61 84 2 49 0 33
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Exploitatierekening (lasten, baten, overdrachten van Rijk en van
gemeenten, inkomsten uit verkopen en overige inkomsten naar hoofdfunctie
en functie.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1998
Frequentie: per jaar

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Er zijn gegevens over een nieuwe periode toegevoegd conform de release
policy zoals beschreven in paragraaf 4 (beschrijving van het onderzoek).

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Lasten totaal
Alle uitgaven die gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening
boeken. In het algemeen kan worden gesteld dat op de exploitatierekening
de jaarlijkse of althans periodiek terugkerende uitgaven worden
verantwoord. Hiertoe behoren ondermeer salarissen en sociale lasten,
exploitatiekosten van gebouwen, afschrijvingen op investeringen,
rentekosten.
Baten totaal
Alle inkomsten die gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening
boeken. In het algemeen kan worden gesteld dat op de exploitatierekening
de jaarlijkse of althans periodiek terugkerende ontvangsten worden
verantwoord. Hiertoe behoren ondermeer de verkopen van goederen en
diensten, inkomsten uit bezittingen en ontvangen overdrachten van Rijk,
gemeenten en provincies.
Overdrachten van Rijk
Overdrachten zijn ontvangsten (betalingen) om niet, waar tegenover geen
direct aanwijsbare prestaties staan. Het gaat hier uitsluitend om de
ontvangen overdrachten van het Rijk die door de gemeenschappelijke
regelingen op de exploitatierekening worden geboekt. Dit zijn vooral
doeluitkeringen van het Rijk. Voor een gering gedeelte betreft het
vermogensoverdrachten van het Rijk (investeringsbijdragen, bijdragen in
vermogensverliezen).
Overdrachten van gemeenten
Overdrachten zijn ontvangsten (betalingen) om niet waartegenover geen
direct aanwijsbare prestaties staan.
Het gaat hier uitsluitend om de ontvangen overdrachten van de gemeenten
die door de gemeenschappelijke regelingen op de exploitatierekening worden
geboekt. Dit zijn vooral de bijdragen van gemeenten ter financiering van
het exploitatiekort van gemeenschappelijke regelingen. Voor een gering
gedeelte betreft het vermogensoverdrachten van de gemeenten
investeringsbijdragen, bijdragen in vermogensverliezen).
Inkomsten uit verkopen aan gemeenten
De verkopen aan gemeenten bestaan voornamelijk uit de vergoedingen voor
werkzaamheden die sociale werkvoorzieningschappen en gemeenschappelijke
reinigingsdiensten verrichten voor gemeenten.
De opbrengst van verkopen van goederen en diensten door gemeenschappelijke
regelingen aan gemeenten.
In tegenstelling tot de ontvangen overdrachten is bij verkopen sprake van
een direct aanwijsbare tegenprestatie.
Overige inkomsten
Tot de overige inkomsten behoren ondermeer; de beschikking over de
reserves, interne doorberekeningen en ontvangen lesgelden.