Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Huwen en partnerschapsregistraties; kerncijfers

Perioden Huwelijkssluiting Totaal huwelijkssluitingen (aantal) Huwelijkssluiting Huwelijkssluitingen, relatief (per 1 000 inwoners) Huwelijkssluiting Tussen man en vrouw (aantal) Huwelijkssluiting Tussen mannen (aantal) Huwelijkssluiting Tussen vrouwen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Totaal mannen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Verweduwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Mannen Gescheiden (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Totaal vrouwen (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Ongehuwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Partnerschap (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Verweduwd (aantal) Huwende personen Naar geslacht en burgerlijke staat Vrouwen Gescheiden (aantal) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Mannen Totaal mannen (jaar) Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui... Vrouwen Totaal vrouwen (jaar) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Totaal partnerschapsregistraties (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen man en vrouw (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen mannen (aantal) Partnerschapsregistraties Totaal gesloten partnerschappen Tussen vrouwen (aantal)
1950 83.110 8,2 83.110 82.389 72.941 4.053 5.395 82.572 74.620 2.976 4.976 30,0 26,9
1970 123.631 9,5 123.631 122.287 113.399 3.187 5.701 123.521 116.141 1.812 5.568 26,2 23,7
1990 95.649 6,4 95.649 97.321 80.409 1.270 15.642 97.148 81.476 970 14.702 30,7 28,0
2020 50.233 2,9 49.119 448 666 48.224 35.931 1.090 1.132 10.071 47.079 35.555 1.093 947 9.484 38,8 35,9 24.136 23.366 347 423
2021 56.419 3,2 55.227 527 665 54.326 41.545 1.395 1.011 10.375 52.734 40.967 1.370 872 9.525 38,3 35,5 26.149 25.321 363 465
2022 70.608 4,0 68.894 765 949 68.125 51.112 2.884 1.211 12.918 65.881 50.389 2.881 1.050 11.561 39,1 36,4 24.128 23.324 380 424
2023 67.959 3,8 66.333 799 827 65.486 49.526 2.906 1.164 11.890 62.697 48.148 2.887 934 10.728 39,1 36,3 23.030 22.217 390 423
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over huwelijkssluitingen en partnerschappen onder de bevolking van Nederland.

In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Huwelijkssluitingen naar wederzijds geslacht;
- Huwende personen naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting naar geslacht en burgerlijke staat;
- Gemiddeld aantal gesloten huwelijken per persoon naar geslacht;
- Partnerschapsregistraties naar wederzijds geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 24 mei 2024:
De cijfers over 2023 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het 2e kwartaal van 2025 worden de definitieve cijfers over 2024 in deze publicatie opgenomen.

Toelichting onderwerpen

Huwelijkssluiting
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Het aangaan van een huwelijk.
Exclusief het sluiten van een geregistreerd partnerschap.
Vanaf oktober 1994: huwelijken waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, ongeacht het land waar het huwelijk is gesloten.
Voor de periode 1953 tot en met september 1994: in Nederland gesloten huwelijken, ongeacht of de partners al dan niet in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Tot 1953 geldt de huidige definitie.
Totaal huwelijkssluitingen
Huwelijkssluitingen, relatief
Huwelijkssluitingen per duizend van de gemiddelde bevolking.

Gemiddelde bevolking:
De helft van een bevolking aan het begin van een bepaalde periode plus de helft van die bevolking aan het eind van de periode.

Bevolking:
De bewoners van Nederland.
In de bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente.
In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage.
In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Tussen vrouwen
Sinds 1 april 2001 is het in Nederland ook voor paren van gelijk geslacht mogelijk in het huwelijk te treden.
Huwende personen
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Personen die een huwelijk zijn aangegaan.
Dit is exclusief personen die een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Welke huwende personen zijn geteld?
Huwende personen die op het moment van de huwelijkssluiting in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven.
Inclusief personen betrokken bij huwelijkssluitingen tussen paren van gelijk geslacht.

Huwelijk:
Wettelijk geregelde verbintenis tussen twee personen.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Naar geslacht en burgerlijke staat
Huwende personen naar burgerlijke staat vóór het huwelijk.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.
Mannen
Totaal mannen
Ongehuwd
Vanaf 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.
1998 tot 2010: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na ongehuwd' is meegeteld en dat voor de burgerlijke staten 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Mannen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Ongehuwd
Burgerlijke staat die aangeeft dat een persoon nog nooit een huwelijk heeft gesloten of een geregistreerd partnerschap is aangegaan.

Inclusief burgerlijke staat onbekend.
Partnerschap
Vrouwen die hun geregistreerd partnerschap hebben laten omzetten naar een huwelijk.
Beschikbaar vanaf 2010.

Partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na het aangaan van een geregistreerd partnerschap.
Verweduwd
Vanaf 2010: verweduwd na wettig huwelijk plus verweduwd na partnerschap.
1998 tot 2010: verweduwd na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na verweduwd' is meegeteld en dat voor 'verweduwd na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt.
Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: verweduwd na wettig huwelijk.

Verweduwd na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door overlijden van de partner.

Verweduwd na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.
Gescheiden
Vanaf 2010: gescheiden na wettig huwelijk plus gescheiden na partnerschap.
1998 tot 2010: gescheiden na wettig huwelijk.
Omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt is partnerschap in deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat 'partnerschap na gescheiden' is meegeteld en dat voor 'gescheiden na partnerschap' de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt. Dat was meestal ongehuwd.
Tot 1998: gescheiden na wettig huwelijk.

Gescheiden na wettig huwelijk:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een wettig huwelijk door echtscheiding.
Exclusief personen die zijn gescheiden van tafel en bed, want zij blijven formeel gehuwd.

Gescheiden na partnerschap:
Burgerlijke staat die ontstaat na ontbinding van een geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner.
Gemiddelde leeftijd bij huwelijksslui...
Trendbreuk huwelijkssluitingen en huwende personen
Door een verbetering in het productieproces is vanaf 2010 een stijging zichtbaar in de cijfers met betrekking tot huwelijkssluitingen en huwende personen. Met ingang van 2010 worden vooral in het buitenland gesloten huwelijken beter waargenomen.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting (exclusief sluiting van geregistreerd partnerschap) naar geslacht en burgerlijke staat.

Trendbreuk burgerlijke staat
Vanaf 2010 is een kleine verschuiving tussen de verschillende burgerlijke staten opgetreden (minder ongehuwd en meer gehuwd, gescheiden en verweduwd). Dit komt omdat in de periode 1998 tot 2010 niet alle burgerlijke staten beschikbaar zijn in de bronbestanden die het CBS gebruikt. De burgerlijke staten 'partnerschap', 'verweduwd na partnerschap' en 'gescheiden na partnerschap' worden daardoor binnen deze statistiek binnen deze periode genegeerd. Voor deze statistiek betekent dit dat de burgerlijke staat van vóór het partnerschap is gebruikt wat in de meeste gevallen ongehuwd was. Vanaf 2010 zijn alle burgerlijke staten beschikbaar.

Gemiddelde leeftijd bij huwelijkssluiting:
Het rekenkundige gemiddelde van alle leeftijden van personen die een huwelijk sluiten.

Leeftijd:
Het aantal gehele jaren dat op 31 december van het jaar van huwelijkssluiting is verstreken sinds de geboortedatum van de persoon.
Te berekenen als jaar van huwelijkssluiting min geboortejaar.

Burgerlijke staat:
Formele positie van een persoon waarbij wordt verwezen naar het huwelijk en het geregistreerd partnerschap.

Geregistreerd partnerschap:
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Mannen
Totaal mannen
Gemiddelde leeftijd alle huwende mannen.
Vrouwen
Totaal vrouwen
Gemiddelde leeftijd alle huwende vrouwen.
Partnerschapsregistraties
Een op het huwelijk lijkende relatie tussen twee personen van gelijk of van verschillend geslacht, vastgelegd in een akte van de Burgerlijke Stand. Per 1 januari 1998 is in Nederland het geregistreerd partnerschap ingevoerd.
Een in demografisch opzicht belangrijk onderscheid tussen het huwelijk en een partnerschap betreffen het ouderschap over uit de relatie geboren kinderen. De echtgenoot van een gehuwde vrouw die een kind krijgt, is automatisch de vader van het kind. De geregistreerd partner van een vrouw die een kind krijgt, is dat niet automatisch.
Welke partnerschappen zijn meegeteld?
Partnerschappen waarbij ten minste één van de partners in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven.
Totaal gesloten partnerschappen
Totaal partnerschapsregistraties
Tussen man en vrouw
Tussen mannen
Tussen vrouwen