Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Verkopen; industriële producten naar productgroep, 1993-2007

Productgroepen Perioden Verkoopwaarde (mln euro)
13 Metaalertsen 2007 totaal x
13.1 Ijzererts 2007 totaal -
13.10.10.30 [mln kg] Ijzererts en.. 2007 totaal -
13.10.10.50 [kg] Ijzererts en.. 2007 totaal -
13.2 Non-ferrometaalertsen, exclusief.. 2007 totaal x
13.20.11.00 [kg] Kopererts en.. 2007 totaal -
13.20.12.00 [kg] Nikkelerts en.. 2007 totaal -
13.20.13.00 [mln kg] Aluminiumerts en.. 2007 totaal -
13.20.14.00 [kg] Ertsen van edele.. 2007 totaal -
13.20.15.30 [kg] Tinerts en.. 2007 totaal -
13.20.15.50 [kg] Looderts en.. 2007 totaal -
13.20.15.70 [kg] Zinkerts en.. 2007 totaal -
13.20.16.30 [kg] Wolfraamerts en.. 2007 totaal -
13.20.16.50 [mln kg] Mangaanerts en.. 2007 totaal -
13.20.16.90 [mln kg] Ertsen en.. 2007 totaal x
14 Andere delfstoffen 2007 totaal 677
14.11 Winning van steen voor de bouw 2007 totaal -
14.11.11.33 [kg] Winning van marmer en.. 2007 totaal -
14.11.11.35 [kg] Winning van marmer en.. 2007 totaal -
14.11.11.37 [kg] Winning van marmer en.. 2007 totaal -
14.11.11.50 [kg] Kalksteen, albast.. 2007 totaal -
14.11.12.33 [kg] Graniet e.d.,.. 2007 totaal -
14.11.12.35 [mln kg] Graniet e.d.,.. 2007 totaal -
14.11.12.37 [kg] Graniet e.d.,.. 2007 totaal -
14.11.12.53 [kg] Zandsteen, onbewerkt.. 2007 totaal
14.11.12.55 [kg] Zandsteen, gezaagd,.. 2007 totaal
14.11.12.56 [kg] Zandsteen, gezaagd 2007 totaal
14.11.12.57 [kg] Zandsteen, gezaagd,.. 2007 totaal
14.11.12.90 [kg] Natuursteen voor het.. 2007 totaal -
14.12 Kalksteen, gips en krijt 2007 totaal -
14.12.10.30 [1 000 kg] Gips en.. 2007 totaal -
14.12.10.50 [kg] Kalksteen, excl... 2007 totaal -
14.12.20.10 [mln kg] Krijt 2007 totaal -
14.12.20.30 [mln kg] Dolomiet, niet.. 2007 totaal -
14.12.20.50 [kg] Gebrand of gesinterd.. 2007 totaal -
14.12.20.70 [kg] Stamp- en strijkmassa.. 2007 totaal -
14.13.10.00 [kg] Leisteen, enkel.. 2007 totaal -
14.21 Zand en grind 2007 totaal 252
14.21.11.50 [mln kg] Kiezelzand,.. 2007 totaal 106
14.21.11.90 [mln kg] Zand voor de.. 2007 totaal x
14.21.12.10 [mln kg] Grind, keistenen,.. 2007 totaal 69
14.21.12.30 [mln kg] Steenslag voor de.. 2007 totaal x
14.21.12.50 [kg] Korrels, scherven,.. 2007 totaal -
14.21.12.90 [mln kg] Korrels,.. 2007 totaal -
14.21.13.30 [kg] Slakken voor gebruik.. 2007 totaal
14.21.13.50 [kg] Asfaltmengsels voor.. 2007 totaal x
14.22 Klei en kaolien 2007 totaal 31
14.22.11.30 [mln kg] Kaolien en andere.. 2007 totaal
14.22.11.40 [mln kg] Kaolien 2007 totaal -
14.22.11.50 [mln kg] Kaolien en andere.. 2007 totaal
14.22.11.60 [1 000 kg] Kaolienhoudende.. 2007 totaal x
14.22.12.10 [mln kg] Bentoniet.. 2007 totaal x
14.22.12.30 [mln kg] Vuurvaste klei 2007 totaal -
14.22.12.50 [mln kg] Klei en leisteen.. 2007 totaal x
14.22.12.70 [mln kg] Andalusiet,.. 2007 totaal
14.22.12.90 [kg] Chamotte: gebrande.. 2007 totaal
14.3 Mineralen voor de chemische en de.. 2007 totaal x
14.30.11.30 [kg] Natuurlijk.. 2007 totaal -
14.30.11.50 [kg K2O] Carnalliet,.. 2007 totaal
14.30.12.30 [kg] Ijzerkies, ongeroost 2007 totaal -
14.30.12.50 [kg] Ruwe zwavel en.. 2007 totaal -
14.30.13.13 [mln kg] Natuurlijk.. 2007 totaal x
14.30.13.15 [kg] Natuurlijk.. 2007 totaal -
14.30.13.30 [kg] Natuurlijk kryoliet.. 2007 totaal
14.30.13.55 [1 000 kg] Natuurlijke.. 2007 totaal -
14.30.13.59 [1 000 kg] Natuurlijke.. 2007 totaal -
14.30.13.73 [kg] Vloeispaat,.. 2007 totaal -
14.30.13.75 [kg] Vloeispaat,.. 2007 totaal -
14.30.13.83 [1 000 kg] Kieseriet,.. 2007 totaal -
14.30.13.85 Verfaarden 2007 totaal
14.30.13.87 [kg] Natuurlijk ijzerglimmer 2007 totaal
14.30.13.89 [1000 kg] Minerale.. 2007 totaal x
14.30.13.90 [mln kg] Minerale stoffen,.. 2007 totaal
14.4 Zout 2007 totaal 179
14.40.10.00 [mln kg] Zout.. 2007 totaal 179
14.5 Winning van delfstoffen n.e.g. 2007 totaal x
14.50.10.00 [kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.21.50 [karaat] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.21.90 [karaat] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.22.50 [kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.22.70 [karaat] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.13 [kg] Winning van.. 2007 totaal x
14.50.23.15 [kg] Winning van kwarts en.. 2007 totaal -
14.50.23.20 [kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.33 [kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.35 [mln kg] Winning van.. 2007 totaal x
14.50.23.40 [kg] Winning van asbest 2007 totaal -
14.50.23.53 [kg] Winning van mica,.. 2007 totaal x
14.50.23.55 [1 000 kg] Winning van.. 2007 totaal x
14.50.23.63 [mln kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.65 [mln kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.70 [kg] Winning van.. 2007 totaal -
14.50.23.80 [mln kg] Winning van.. 2007 totaal -
15 Voedingsmiddelen en dranken 2007 totaal 41.671
15.11 Productie en conservering van.. 2007 totaal 3.908
15.11.11.40 [mln kg] Kalfs- en.. 2007 totaal 665
15.11.11.90 [mln kg] Kalfs- en.. 2007 totaal 897
15.11.12.00 [mln kg] Kalfs- en.. 2007 totaal 49
15.11.13.30 [mln kg] Varkensvlees,.. 2007 totaal 392
15.11.13.50 [mln kg] Varkenshammen,.. 2007 totaal x
Bron: CBS
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel bevat verkoopgegevens van de industriële productie,
uitgesplitst naar productgroepen op basis van de PRODCOM-typering
("PRODuction COMmunautaire", een lijst van href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/6051A1A6-3E9C-4655-8402-16151059E322"
>industriële producten vastgesteld door de Europese Unie).
Met ingang van 2009 is de indeling van de PRODCOM aangepast. Het CBS is
daarom per statistiekjaar 2008 naar de nieuwe indeling overgestapt. Op de
website van Eurostat zijn diverse schakeltabellen href=http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_R
EL
> beschikbaar.

De productiegegevens zijn uitgedrukt in waardebedragen en op onderdelen is
de afzet ook in hoeveelheden beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1993
Frequentie: STOPGEZET

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijziging per 18 juni 2010:
Door nagekomen informatie van berichtgevers zijn enkele uitkomsten over de
periode 2006-2007 in geringe mate bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers meer, de tabel is stopgezet per 1 juli 2009.
Cijfers op basis van de nieuwe ProdCom-codelijst 2008 zijn te vinden in de
StatLinepublicatie href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80111ned&D1=a&
D2=40,71,224,249,304,337,421-423,465,1092,1138,1282,1294,1430,1496,1746,204
1,2375,2396&D3=l&HDR=T&STB=G1,G2"
>Verkopen; industriële producten".

Toelichting onderwerpen

Verkoopwaarde
Verkoopwaarde industriële producten van industriële bedrijven met 20 of
meer werknemers.
De verkoopwaarde in een bepaalde periode (kwartaal, jaar) is de waarde van
producten vermeld op de (eind)facturen. De verkoopwaarde is exclusief BTW
en de aan afnemers in rekening gebrachte accijnzen, verbruiksbelastingen,
BPM (voor auto's) en statiegelden. De waarde is niet verminderd met
kortingen en bonussen. Ook is zij niet verhoogd met exportrestituties,
exploitatiesubsidies, monetair compenserende bedragen en bedragen voor
vracht, verzekeringen e.d. welke door derden in rekening zijn gebracht.
De waarde wordt weergegeven in euros van het betreffende jaar; er vindt
dus geen correctie plaats voor inflatie.
De gegevens worden verkregen door enquêtering bij industriële bedrijven
met 20 of meer werknemers en worden verzameld ingevolge de Verordening
(EEG) Nr. 3924/91 van de Raad van 19 december 1991. De landelijke
statistische bureaus zijn verplicht om aan EUROSTAT (het Bureau voor de
Statistiek van de Europese Gemeenschappen) gegevens te verstrekken over
zowel de verkopen van zelfvervaardigde producten als over de door de
industrie geleverde diensten. De verordening gebiedt het gebruik van een
EU-productindeling, de PRODCOM.