Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Werkgelegenheid, arbeidsduur en lonen van werknemers

Economische activiteit Geslacht Dienstverband/arbeidsrelatie Perioden Gemiddeld aantal banen (x 1 000) Arbeidsjaren (x 1 000) Loonsommen Loonkosten Totaal loonkosten (x mld euro)
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2005 7.497 5.682,5 254,6
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 1e kwartaal* 7.732 5.797,8 68,9
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 2e kwartaal* 7.862 5.905,8 86,8
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 3e kwartaal* 7.869 5.899,0 67,7
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 4e kwartaal* 7.895 5.914,6 76,2
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010* 7.840 5.879,7 299,6
To_taal e_co_no_mi_sche ac_ti_vi_tei_ten To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2011, 1e kwartaal* 7.773 5.813,5 .
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2005 900 806,3 37,0
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 1e kwartaal* 855 758,5 9,4
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 2e kwartaal* 856 762,3 11,7
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 3e kwartaal* 853 757,9 8,9
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010, 4e kwartaal* 853 760,6 9,8
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2010* 854 759,8 39,9
Industrie To_taal man_nen en vrou_wen To_taal dienst_ver_band/ar_beids_re_la_tie 2011, 1e kwartaal* . . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Om een statistische beschrijving van de arbeidsmarkt te kunnen geven,
heeft het CBS een geïntegreerd stelsel van gegevens over arbeid
ontwikkeld, de arbeidsrekeningen. De publicatie die u nu heeft geopend
bevat arbeidsmarktgegevens uit deze arbeidsrekeningen, zoals gegevens
over werkzame personen en werknemers, banen en het arbeidsvolume. Deze
gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in
de papieren publicatie Nationale rekeningen. In toelichting 9.9 van deze
papieren publicatie vindt men meer informatie over de onderwerpen die
betrekking hebben op arbeid.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf
2001 tot en met 2010.
2001 eerste kwartaal tot en met 2011 eerste kwartaal.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal banen
Een baan is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer of een
zelfstandige. Deze publicatie betreft alleen de banen van werknemers.
Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid verrichten
voor loon of salaris, in geld of in natura. In het gemiddeld aantal banen
per kwartaal of per jaar telt een baan alleen mee voor de dagen dat deze
bezet is. Omdat één persoon meerdere banen kan hebben is het aantal banen
gelijk aan of groter dan het aantal werknemers.
Arbeidsjaren
Arbeidsjaren is een maatstaf voor het arbeidsvolume, die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) om te rekenen naar voltijdbanen, ook
wel voltijdequivalenten (vte) genoemd. Zo leveren twee halve banen (elk
0,5 vte) samen een arbeidsvolume van één arbeidsjaar op.
Loonsommen
Totaal loon van alle werknemers.
Loonkosten
De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers zijn alle
ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in dienstbetrekking
werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's behoren tot de werknemers,
dus hun salarissen zijn ook in de beloning van werknemers begrepen.
Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, verzilvering van opties
overwerkvergoeding, fooien en provisie), het loon in natura (zoals vrij
wonen, vrije voeding, 'auto van de zaak', korting op kinderopvang,
rentevoordeel, voordelig reizen) en het vakantiegeld. Ook bepaalde
vergoedingen voor kosten die door werknemers zijn gemaakt in verband
met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de kosten van het
woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. Doorbetaling bij ziekte
behoort niet tot het loon, maar tot de sociale lasten. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies.
Deze premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen
of niet-werkenden.
Totaal loonkosten
Loonkosten: De beloning voor geleverde arbeid door werknemers. Werknemers
zijn alle ingezeten en niet-ingezeten personen die in Nederland in
dienstbetrekking werkzaam zijn. Ook directeuren van nv's en bv's behoren
tot de werknemers, dus hun salarissen zijn ook in de beloning van
werknemers begrepen. Hetzelfde geldt voor medewerkers van sociale
werkplaatsen.
De beloning van werknemers heeft twee componenten: lonen enerzijds en
sociale premies ten laste van werkgevers anderzijds. De lonen zijn
inclusief de door de werkgever ingehouden loonbelasting en de sociale
premies die ten laste komen van de werknemers. Verder omvatten de lonen
naast het periodiek, direct aan werknemers betaalde loon ook de
aanvullingen hierop (zoals bonussen, overwerkvergoeding, fooien en
provisie), het loon in natura (zoals vrij wonen, vrije voeding, 'auto van
de zaak', korting op kinderopvang, rentevoordeel, voordelig reizen) en het
vakantiegeld. Ook bepaalde vergoedingen voor kosten die door werknemers
zijn gemaakt in verband met de dienstbetrekking, zoals vergoeding voor de
kosten van het woon-werkverkeer, zijn tot de lonen gerekend. De sociale
premies zijn de premies wettelijke sociale verzekering, pensioenpremies,
overige particuliere sociale premies en toegerekende sociale premies. Deze
premies komen ten laste van werkgevers, werknemers, zelfstandigen of
niet-werkenden.