Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten invoer en uitvoer

Soort cijfers Perioden Invoer Kerncijfers Totaal invoer goederen Invoer Kerncijfers Totaal invoer diensten Invoer Kerncijfers TOTALE INVOER Uitvoer Kerncijfers Totaal uitvoer goederen Uitvoer Kerncijfers Totaal uitvoer diensten Uitvoer Kerncijfers TOTALE UITVOER
Lopende prijzen, mln euro 1972 25.605,0 5.191,0 30.796,0 26.069,0 7.134,0 33.203,0
Lopende prijzen, mln euro 1977 51.602,0 10.690,0 62.292,0 50.361,0 12.098,0 62.459,0
Lopende prijzen, mln euro 1982 77.200,0 16.418,0 93.618,0 83.427,0 17.895,0 101.322,0
Lopende prijzen, mln euro 2008** 322.567,0 85.269,0 407.836,0 366.252,0 90.186,0 456.438,0
Lopende prijzen, mln euro 2009* 267.740,0 86.845,0 354.585,0 306.119,0 89.830,0 395.949,0
Volumemutaties, % 1972 3,4 -1,3 2,6 10,8 2,6 9,0
Volumemutaties, % 1977 2,1 3,7 2,4 -1,0 0,8 -0,7
Volumemutaties, % 1982 -0,9 -2,0 -1,1 -0,6 -3,2 -1,0
Volumemutaties, % 2008** 3,3 3,9 3,4 2,4 4,5 2,8
Volumemutaties, % 2009* -10,3 -1,7 -8,5 -8,9 -3,9 -7,9
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1972 24,6 26,9 25,2 22,3 29,6 23,6
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1977 28,6 34,5 29,8 26,6 32,3 27,6
Volume-indexcijfers 2000 = 100 1982 30,8 38,3 32,3 30,8 36,3 31,8
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2008** 146,8 114,6 138,5 144,7 124,7 140,1
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 131,7 112,7 126,7 131,8 119,9 129,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1972 51.273,0 16.444,0 67.858,0 51.758,0 17.931,0 69.013,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1977 59.726,0 21.091,0 80.396,0 61.819,0 19.551,0 80.935,0
Prijsniveau 2000, mln euro 1982 64.332,0 23.410,0 87.065,0 71.578,0 22.005,0 93.200,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2008** 306.245,0 70.123,0 373.600,0 336.191,0 75.540,0 410.470,0
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 274.708,0 68.966,0 341.881,0 306.260,0 72.608,0 377.999,0
Deflatoren, % mutaties 1972 1,9 4,5 2,3 2,1 4,7 2,7
Deflatoren, % mutaties 1977 5,3 7,1 5,6 2,2 6,1 2,9
Deflatoren, % mutaties 1982 3,6 4,0 3,7 4,5 4,0 4,4
Deflatoren, % mutaties 2008** 4,6 4,4 4,6 4,5 5,3 4,7
Deflatoren, % mutaties 2009* -7,5 3,6 -5,0 -8,3 3,6 -5,8
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1972 49,9 31,6 45,4 50,4 39,8 48,1
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1977 86,4 50,7 77,5 81,5 61,9 77,2
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 1982 120,0 70,1 107,5 116,6 81,3 108,7
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2008** 105,3 121,6 109,2 108,9 119,4 111,2
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 97,5 125,9 103,7 100,0 123,7 104,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gedetailleerde gegevens over de invoer en uitvoer
van goederen en diensten. De hoofdstructuur kent zowel voor de invoer als
de uitvoer een onderverdeling in drie rubrieken:
- kerncijfers
- gegevens per bedrijfsklasse
- gegevens per productgroep

Bij de kerncijfers zijn de totalen van de invoer en de uitvoer opgenomen
plus enige globale onderverdelingen ervan, namelijk naar intermediair
verbruik en finale bestedingen en naar goederen en diensten.

De gegevens per bedrijfsklasse zijn zowel voor de invoer als de uitvoer
uitgesplitst naar totaal, goederen en diensten. Bovendien is bij de
invoer ook nog een onderscheid aangebracht naar intermediair verbruik en
finale bestedingen. Deze gegevens zijn opgenomen voor alle beschikbare
grootheden. Op dit punt is de publicatie meer uitgebreid dan de invoer-
en uitvoergegevens in de publicatie "Nationale rekeningen".

Tot slot zijn ook de gegevens per productgroep opgenomen. Deze gegevens
zijn tevens opgenomen in de meer algemene tabel "Goederen- en
dienstentransacties: productgroepen".

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf:
1969 tot en met 2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.

Toelichting onderwerpen

Invoer
Invoer van goederen en diensten. De invoer van goederen betreft de voor
ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch
gebied van Nederland zijn gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Kerncijfers
Cijfers die de belangrijkste ontwikkelingen uit de nationale rekeningen
weergeven.
Totaal invoer goederen
De voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het
buitenland in het economisch gebied van Nederland zijn gebracht.
Totaal invoer diensten
Hieronder vallen onder andere de uitgaven van Nederlandse bedrijven in het
buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten en zakenreizen. Bij de
overheid gaat het onder meer om uitgaven van Nederlandse ambassades en
consulaten in het buitenland.
TOTALE INVOER
Invoer van goederen en diensten. De invoer van goederen betreft de
voor ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het
economisch gebied van Nederland zijn gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Uitvoer
Uitvoer van goederen en diensten. Tot de uitvoer van goederen worden de
goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch gebied van
Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van diensten omvat
onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in het buitenland,
aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie en de
uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers. Onder
de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door buitenlandse
toeristen, grensbewoners en diplomaten.
Kerncijfers
Cijfers die de belangrijkste ontwikkelingen uit de nationale rekeningen
weergeven.
Totaal uitvoer goederen
Goederen die door ingezetenen vanuit het economisch
gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd.
Totaal uitvoer diensten
Omvat onder meer de diensten van Nederlandse
vervoerbedrijven in het buitenland, aan het buitenland bewezen
havendiensten, scheepsreparatie en de uitvoering van werken in het
buitenland door Nederlandse aannemers.
TOTALE UITVOER
Uitvoer van goederen en diensten. Tot de uitvoer van goederen
worden de goederen gerekend, die door ingezetenen vanuit het economisch
gebied van Nederland aan het buitenland zijn geleverd. De uitvoer van
diensten omvat onder meer de diensten van Nederlandse vervoerbedrijven in
het buitenland, aan het buitenland bewezen havendiensten, scheepsreparatie
en de uitvoering van werken in het buitenland door Nederlandse aannemers.
Onder de uitvoer vallen eveneens de bestedingen in Nederland door
buitenlandse toeristen, grensbewoners en diplomaten.