Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens, 1988-2011


Deze tabel bevat de gegevens van het rekeningenstelsel in de vorm van sectortabellen. Deze gegevens zijn bedoeld om voor (sub) sectoren een gedetailleerd en overzichtelijk beeld te geven van de totale beschikbare middelen en bestedingen (inclusief de financiële middelen en bestedingen). De saldi zijn terug te vinden in de rubriek macro-
economische saldi.

Bij de overheid zijn ook gegevens opgenomen waarin de onderlinge transacties zijn geconsolideerd, waardoor de werkelijke inkomsten en uitgaven van de overheid tot uitdrukking komen.

Bovendien geeft deze serie een overzicht van alle economische deelprocessen zoals productie, inkomensverdeling en financiering. Op deze wijze krijgt men een beschrijving van de rol die elke sector speelt, bijvoorbeeld de overheid bij inkomensverdeling en kredietinstellingen bij financiering. Vervolgens ziet men de omvang en samenhang van de
verschillende economische activiteiten en hun relatie met de rest van de economie en het buitenland.

In 2005 zijn de nationale rekeningen herzien aan de hand van conceptuele wijzigingen op de internationale richtlijnen van de Europese Unie (ESR 1995). Bovendien zijn nieuwe statistische inzichten en nieuwe bronnen in deze revisie 2001 verwerkt.

De hierboven genoemde macro-economische variabelen worden voornamelijk in waarde in werkelijke prijzen weergegeven, uitgedrukt in miljoenen euro.

Frequentie: Stopgezet

Gegevens beschikbaar vanaf: 1988

Status van de cijfers:
De cijfers vanaf 1988 zijn definitief. De twee meest recente jaren hebben
nog een (nader) voorlopig karakter.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet per 09-10-2012 en vervangen door de tabel Lopende transacties naar sectoren.

Inkomens- en vermogensrekeningen; sectorgegevens, 1988-2011

Sectoren Perioden Macro-economische saldiProductierekeningToegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) (mln euro) Macro-economische saldiInkomensrekeningPrimair inkomen (netto) (mln euro) Macro-economische saldiInkomensrekeningBesparingen (netto) (mln euro) Macro-economische saldiKapitaalrekeningVorderingensaldo (mln euro) KerncijfersProductieToegevoegde waarde (% van het bbp) (%)
Niet-financiële vennootschappen 2009 322.929 49.747 40.541 40.643 56,3
Niet-financiële vennootschappen 2010 330.473 60.873 49.707 47.481 56,1
Niet-financiële vennootschappen 2011* 341.368 76.406 65.503 61.596 56,7
Financiële instellingen 2009 36.676 2.845 -580 5.477 6,4
Financiële instellingen 2010 42.341 10.039 7.003 11.924 7,2
Financiële instellingen 2011* 41.227 13.992 11.037 10.355 6,8
Overheid (niet geconsolideerd) 2009 73.284 64.577 -20.030 -31.994 12,8
Overheid (niet geconsolideerd) 2010 75.249 66.867 -19.527 -29.544 12,8
Overheid (niet geconsolideerd) 2011* 75.373 65.011 -20.731 -26.610 12,5
Huishoudens 2009 75.229 353.614 16.624 1.839 13,1
Huishoudens 2010 75.262 351.932 10.691 -2.494 12,8
Huishoudens 2011* 78.416 362.610 16.104 3.712 13,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens