Adopties; land van herkomst, soort adoptie en geslacht, 1995 - 2006

Adopties; land van herkomst, soort adoptie en geslacht, 1995 - 2006

Land van herkomst Geslacht Perioden Totaal adopties (aantal) Gewone adopties Totaal gewone adopties (aantal) Gewone adopties Gewone adopties via de rechtbank (aantal) Gewone adopties Gewone adopties via Haags adoptieverdrag (aantal) Stiefouderadopties (aantal)
Totaal landen Totaal kinderen 2006 1.216 994 763 231 222
Totaal landen Meisjes 2006 699 585 496 89 114
Totaal landen Jongens 2006 517 409 267 142 108
Nederland Totaal kinderen 2006 239 42 42 0 197
Nederland Meisjes 2006 117 17 17 0 100
Nederland Jongens 2006 122 25 25 0 97
Thailand Totaal kinderen 2006 33 33 17 16 0
Thailand Meisjes 2006 1 1 0 1 0
Thailand Jongens 2006 32 32 17 15 0
Overige landen Totaal kinderen 2006 146 134 128 6 12
Overige landen Meisjes 2006 62 57 54 3 5
Overige landen Jongens 2006 84 77 74 3 7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in de tabel 'Adopties naar land van herkomst, soort adoptie en
geslacht' betreffen bij Nederlandse rechtbanken ingediende
adoptieverzoeken en de gegevens over adopties via het Haags Adoptieverdrag.
In de tabel staan de aantallen geadopteerde kinderen naar
hun land van herkomst, geslacht, soort adoptie en gevolgde procedure.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar gewone adopties en
stiefouderadopties. De gewone adopties zijn weer onderscheiden naar
adopties via de Nederlandse rechtbanken en adopties die via het Haags
Adoptieverdrag zijn verlopen. Als een kind wordt geadopteerd uit een land
dat is aangesloten bij dit verdrag, wordt de adoptie automatisch en
volledig erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995.

Status van de cijfers:
Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wanneer komen de nieuwe cijfers?
Deze tabel wordt niet meer aangevuld.
In de loop van 2010 zal worden overgegaan op een nieuwe methode van
waarnemen en zal een herziene reeks worden gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Totaal adopties
Gewone adopties
Bij een gewone adoptie komt een nieuwe, wettelijke familieband
tot stand tussen het kind en de adoptieouder(s).
De familieband met de oorspronkelijke ouder(s) houdt op te bestaan.
Totaal gewone adopties
Gewone adopties via de rechtbank
Door Nederlandse rechtbanken toegewezen adoptieverzoeken.
Gewone adopties via Haags adoptieverdrag
In 1993 hebben 66 landen in Den Haag een verdrag gesloten over
samenwerking op het gebied van interlandelijke adoptie.
Deze landen hebben - met het belang van het kind voorop - afspraken
gemaakt over adoptie. Als een kind wordt geadopteerd uit een land dat is
aangesloten bij het verdrag, wordt de adoptie automatisch en volledig
erkend zonder tussenkomst van een Nederlandse rechtbank.
Sinds 1998 kunnen buitenlandse kinderen in Nederland ook worden
geadopteerd via het Haags Adoptieverdrag.
Stiefouderadopties
Bij een stiefouderadoptie adopteert de (nieuwe) partner van een van de
ouders het kind. De familieband met een ouder blijft dus voortbestaan,
terwijl de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt
verbroken.