Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Verkeersindex 2000=100; naar wegcategorie, landsdelen, 1994-2005

Dagsoort Perioden Indexcijfers naar wegcategorie Totaal, wegennet (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Rijkswegen Totaal Rijkswegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Rijkswegen Autosnelwegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Provinciale wegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Hoofdwegennet Totaal hoofdwegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Hoofdwegennet Hoofd transport assen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Hoofdwegennet Achterland verbindingen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Randstad-screenlines Totaal Randstad-screenlines (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Randstad-screenlines Op rijkswegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar wegcategorie Randstad-screenlines Op provinciale wegen (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Totaal per landsdeel Noord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Totaal per landsdeel Oost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Totaal per landsdeel West-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Totaal per landsdeel Zuid-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Rijksautosnelwegen per landsdeel Noord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Rijksautosnelwegen per landsdeel Oost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Rijksautosnelwegen per landsdeel West-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Rijksautosnelwegen per landsdeel Zuid-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Provinciale wegen per landsdeel Noord-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Provinciale wegen per landsdeel Oost-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Provinciale wegen per landsdeel West-Nederland (Jaar 2000=100) Indexcijfers naar landsdeel Provinciale wegen per landsdeel Zuid-Nederland (Jaar 2000=100)
Weekdagen 2000 jaargemiddelde 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Weekdagen 2001 jaargemiddelde 102 103 103 101 103 104 102 102 103 101 103 103 102 102 104 103 102 102 102 101 101 101
Weekdagen 2002 jaargemiddelde 105 105 105 104 105 106 104 104 104 104 106 105 104 104 107 106 104 104 104 102 105 104
Weekdagen 2003 jaargemiddelde 106 107 107 104 109 108 104 105 105 103 108 108 105 105 111 108 105 106 105 101 106 102
Weekdagen 2004 jaargemiddelde 107 108 108 104 109 112 105 105 105 104 109 109 105 106 113 110 105 106 103 102 104 106
Weekdagen 2005 jaargemiddelde* 108 109 109 103 112 112 106 106 106 102 111 111 106 108 116 112 106 111 103 100 106 100
Werkdagen 2000 jaargemiddelde 100 100 100 100 . . . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Werkdagen 2001 jaargemiddelde 102 103 103 102 . . . . . . 103 103 102 102 104 104 102 102 103 101 102 101
Werkdagen 2002 jaargemiddelde 104 105 105 104 . . . . . . 106 105 104 104 107 105 104 104 104 101 104 104
Werkdagen 2003 jaargemiddelde 106 106 106 104 . . . . . . 109 108 105 105 112 108 104 105 105 102 107 102
Werkdagen 2004 jaargemiddelde 107 107 107 105 . . . . . . 109 109 105 107 113 110 105 107 103 102 107 110
Werkdagen 2005 jaargemiddelde* 108 109 109 103 . . . . . . 112 111 105 109 117 112 105 111 105 101 106 100
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Indexcijfers van de verkeersintensiteit op de belangrijkste
wegcategorieën, uitgesplitst naar dagsoort en naar landsdeel.

Deze publicatie bevat gegevens over een ontwikkeling van de
verkeersintensiteit (het aantal gepasseerde motorvoertuigen) op
permanente telpunten op rijks- en provinciale wegen buiten de
bebouwde kom.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers zijn beschikbaar vanaf 1994; maandcijfers zijn beschikbaar
vanaf 1998.

Status van de cijfers:
Maandcijfers van het lopende jaar hebben een voorlopig karakter.
De jaarcijfers van de rijkswegen zijn definitief tot en met 2005; voor de
overige wegen is het jaarcijfer van 2005 nog voorlopig.

Wijzigingen per 15 december 2011:
Door uiteenlopende aanpassingen bij de wegbeheerders was een herziening
van de berekeningsmethodiek noodzakelijk. De verschillen met eerder
gepubliceerde verkeersindexcijfers in deze reeks zijn:
a. de indexberekening is nu gebaseerd op vergelijking van jaarcijfers;
voorheen werden maandcijfers gekoppeld aan een jaarcijfer.
b. extreme waarden met een ontwikkeling van meer dan 10% (zowel plus als
min) worden niet meer gecorrigeerd maar 'meegenomen' in de berekeningen.
c. verkeersindexcijfers worden alleen nog gepubliceerd voor Nederland en
de landsdelen, uitgesplitst naar rijks- en provinciale wegen.
Door deze wijzigingen is de publicatie van de huidige reeks stopgezet; de
herberekende reeks verkeersindexcijfers wordt vanaf nu gepubliceerd in een
nieuwe tabel die is te vinden via de hyperlink in paragraaf 3.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers naar wegcategorie
Indexcijfers van de verkeersintensiteit ingedeeld naar de wegcategorieën:
rijkswegen (waaronder autosnelwegen), provinciale wegen, hoofdwegennet en
Randstad-screenlines.
Totaal, wegennet
Rijkswegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van Rijkswaterstaat.
Totaal Rijkswegen
Autosnelwegen
Provinciale wegen
Dit zijn wegen in beheer en onderhoud van de afzonderlijke provinciale
waterstaatdiensten.
Hoofdwegennet
Hoofdwegennet:
Een administratieve indeling van de belangrijkste verkeerswegen
(voornamelijk rijkswegen) in Nederland naar de categorieën :
1. Achterlandverbindingen: voornamelijk de routes tussen de havengebieden
van Rotterdam en Amsterdam en luchthaven Schiphol naar het achterland
(onder andere België en Duitsland).
2. Hoofdtransportassen: de minder belangrijke (rijks)wegen voor doorgaand
verkeer in Nederland.
3. Hoofdwegen: alle overige wegen behorende tot het hoofdwegennet. Voor de
telpunten op deze wegen worden geen afzonderlijke indexcijfers voor
werkdagen berekend.
Totaal hoofdwegen
Hoofd transport assen
Achterland verbindingen
Randstad-screenlines
Randstad-screenlines:
Telpunten op rijks- en provinciale wegen die een denkbeeldige lijn rondom
de randstad kruisen. Deze lijn begint aan de kust bij IJmuiden, loopt ten
noorden van Amsterdam via de oostkant van Utrecht (Amsterdam-Rijn-kanaal)
weer naar Rotterdam en Hoek van Holland.
Voor deze telpunten worden geen afzonderlijke indexcijfers voor
werkdagen berekend.
Totaal Randstad-screenlines
Op rijkswegen
Op provinciale wegen
Indexcijfers naar landsdeel
Indexcijfers van de verkeersintensiteit op autosnelwegen en provinciale
wegen per landsdeel.
Noord-Nederland: Groningen, Friesland en Drenthe
Oost-Nederland: Overijssel, Flevoland en Gelderland
West-Nederland: Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland
Zuid-Nederland: Noord-Brabant en Limburg.
Totaal per landsdeel
Noord-Nederland
Noord-Nederland : Groningen, Friesland en Drenthe.
Oost-Nederland
Oost-Nederland : Overijssel, Flevoland en Gelderland.
West-Nederland
West-Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Zuid-Nederland
Zuid-Nederland : Noord-Brabant en Limburg.
Rijksautosnelwegen per landsdeel
Noord-Nederland
Noord-Nederland : Groningen, Friesland en Drenthe.
Oost-Nederland
Oost-Nederland : Overijssel, Flevoland en Gelderland.
West-Nederland
West-Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Zuid-Nederland
Zuid-Nederland : Noord-Brabant en Limburg.
Provinciale wegen per landsdeel
Noord-Nederland
Noord-Nederland : Groningen, Friesland en Drenthe.
Oost-Nederland
Oost-Nederland : Overijssel, Flevoland en Gelderland.
West-Nederland
West-Nederland : Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland.
Zuid-Nederland
Zuid-Nederland : Noord-Brabant en Limburg.