Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Beroep op de Nederlandse kapitaalmarkt via Euronext Amsterdam 1999-2016

Perioden Aandelenmarkt Totaal beroep op aandelenmarkt (mln euro) Aandelenmarkt Openbare emissie aandelen Totaal openbare emissie aandelen (mln euro) Aandelenmarkt Onderhandse plaatsing aandelen Totaal onderhandse plaatsing (mln euro) Obligatiemarkt Totaal beroep op de obligatiemarkt (mln euro) Obligatiemarkt Uitgifte obligaties Totaal uitgifte obligaties (mln euro) Obligatiemarkt Uitgifte obligaties Door overheid (mln euro) Obligatiemarkt Uitgifte obligaties Door financiële instellingen Totaal door financiële instellingen (mln euro) Obligatiemarkt Uitgifte obligaties Door overige ondernemingen Totaal door overige ondernemingen (mln euro)
2015 augustus 485 484 1 283 283 283 0 0
2015 september 264 261 3 9.973 9.973 4.149 5.325 499
2015 oktober 2.522 2.516 7 8.663 8.663 4.149 3.420 1.095
2015 november 290 289 1 6.396 6.396 4.333 2.063 0
2015 december 336 303 34 3.341 3.341 202 3.139 0
2016 januari 610 598 12 6.074 6.074 1.612 4.462 0
2016 februari 31.127 202 30.925 1.715 1.715 0 1.715 0
2016 maart 192 185 7 16.873 16.873 5.752 11.121 0
2016 april 2.613 2.595 19 8.650 8.650 1.475 6.681 494
2016 mei 432 218 214 5.341 5.341 2.898 1.793 649
2016 juni 532 532 0 19.907 19.907 4.876 15.031 0
2016 juli 337 282 55 2.782 2.782 2.499 133 150
2016 augustus* 86 78 8 0 0 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel vindt u cijfers over gegevens over uitgifte (emissie) van aandelen en obligaties door Nederlandse ondernemingen en overheid(sinstellingen).

In de tabel wordt een onderverdeling gemaakt naar sector op basis van de activiteiten van de instelling die de effecten uitgeeft. Verder wordt bij aandelen onderscheid gemaakt tussen openbare emissie en onderhandse plaatsing en wordt bij obligaties de pand-, bank- en spaarbrieven als aparte categorie vermeld.

Gegevens beschikbaar van januari 1999 tot en met augustus 2016.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig. Het definitieve cijfer wordt vastgesteld aan het einde van de maand volgend op de publicatiedatum. Als er zich toch wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 oktober 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 september 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aandelenmarkt
Markt waarop gehandeld wordt in door ondernemingen uitgegeven aandelen. De bezitter van een aandeel heeft recht op een (evenredig) deel in de zeggenschap van de betreffende onderneming en de uitgekeerde winst (dividend).
Totaal beroep op aandelenmarkt
Beroep op de aandelen markt is onderverdeeld in openbare emissie aandelen en onderhandse plaatsing aandelen.
Openbare emissie aandelen
Uitgifte van aandelen die door iedereen kunnen worden gekocht. Openbare emissie aandelen onderverdeeld in door financiële instellingen, door beleggingsfondsen, door vastgoedfondsen en door overige ondernemingen.
Totaal openbare emissie aandelen
Onderhandse plaatsing aandelen
Uitgifte van aandelen waarbij de aankopende partij van te voren vast staat. Onderhandse plaatsing aandelen onderverdeeld in door financiële instellingen, door beleggingsfondsen, door vastgoedfondsen en door overige ondernemingen.
Totaal onderhandse plaatsing
Obligatiemarkt
Markt waarop wordt gehandeld in schuldbewijzen voor leningen die door ondernemingen of de overheid worden aangegaan om kapitaal te vergaren. De bezitter van een obligatie ontvangt periodiek een vast bedrag aan rente en heeft recht op uitkering van de hoofdsom aan het einde van de looptijd.
Totaal beroep op de obligatiemarkt
Beroep op de obligatiemarkt onderverdeeld in uitgifte obligaties en uitgifte pand-, bank- en spaarbrieven.
Uitgifte obligaties
Uitgifte obligaties onderverdeeld in door overheid, door financiële instellingen, door overige ondernemingen en door sector buitenland.
Totaal uitgifte obligaties
Door overheid
Hieronder vallen de Rijksoverheid, de lagere overheden en alle overige overheidsinstellingen.
Door financiële instellingen
Onder financiële instellingen vallen banken, verzekeraars en andere financiële dienstverleners. Beleggings- en vastgoedfondsen worden hierin meegenomen.
Totaal door financiële instellingen
Door overige ondernemingen
Onder overige ondermeningen vallen ondernemingen die geen financiële instelling, beleggings- of vastgoedfonds zijn.
Totaal door overige ondernemingen