Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012

Penitentiaire inrichtingen; omvang v.h. personeel op de peildatum 1994-2012

Type inrichting Geslacht Perioden Totaal personeel inrichtingen (aantal)
Totaal penitentiaire inrichtingen Totaal geslacht 2012 11.121
Totaal penitentiaire inrichtingen Mannen 2012 7.619
Totaal penitentiaire inrichtingen Vrouwen 2012 3.502
Gecombineerde inrichtingen Totaal geslacht 2012 .
Gecombineerde inrichtingen Mannen 2012 .
Gecombineerde inrichtingen Vrouwen 2012 .
Bijzondere inrichtingen Totaal geslacht 2012 .
Bijzondere inrichtingen Mannen 2012 .
Bijzondere inrichtingen Vrouwen 2012 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de omvang van het personeel van de penitentiaire inrichtingen per functiecategorie. In de tabel zijn de gegevens uitgesplitst naar geslacht van het personeel en type inrichting (1994 - 2002). Alleen personeel met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op een vast dienstverband bij de overheid is meegeteld. De personeelsgegevens zijn niet gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
Om een aantal redenen is enige voorzichtigheid geboden bij het interpreteren van de aantallen. Van 1994 tot 2004 komen dubbeltellingen voor omdat sommige personeelsleden hun functie bij meer dan één inrichting vervullen en de personeelsomvang per inrichting is waargenomen. Vanaf 2005 is er bijna geen sprake meer van deze dubbeltellingen omdat de waarneming veelal per cluster (inrichtingen) geschiedt. In 2003 zijn veel inrichtingen gefuseerd tot grotere clusters. Bijna elke cluster is zowel gevangenis als huis van bewaring. Hierdoor zijn er vanaf 2003 geen gegevens meer beschikbaar per type inrichting. Vanaf 1998 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de bijzondere inrichtingen. Vanaf 1997 zijn er geen afzonderlijke gegevens beschikbaar over de overige diensten.

Wijzigingen per 7 januari 2016
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Personeel penitentiaire inrichtingen; functie, geslacht en de tabel Personeel penitentiaire inrichtingen; geslacht. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal personeel inrichtingen
Aantal werknemers van de penitentiaire inrichtingen, die voorkomen in het
personeelsbestand van 30 september van het verslagjaar. Alleen
werknemers in dienst bij de overheid zijn meegeteld; dat zijn ambtenaren
met een vast dienstverband of met een tijdelijk dienstverband met
uitzicht op een vast dienstverband. De personeelsgegevens zijn niet
gecorrigeerd voor arbeidsduurverkorting en deeltijdfuncties.