Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Aardoliegrondstoffen; balans, 1944 - mei 2009

Aardoliegrondstoffen Perioden Binnenlands verkeer Beginvoorraad (1 000 kg) Binnenlands verkeer Winning (1 000 kg) Binnenlands verkeer Invoer Rechtstreekse invoer (1 000 kg) Binnenlands verkeer Invoer Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Binnenlands verkeer Uitvoer Rechstreekse uitvoer (1 000 kg) Binnenlands verkeer Uitvoer Entrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Binnenlands verkeer Verwerking (1 000 kg) Binnenlands verkeer Eindvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Beginvoorraad (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Invoer Entrepotopslag; herkomst buitenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Invoer Entrepotopslag; herkomst Nederland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Uitvoer Entrepotuitvoer (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Uitvoer Entrepotuitslag naar het binnenland (1 000 kg) Douane-entrepotverkeer Eindvoorraad (1 000 kg)
Aardoliegrondstoffen 2007 3.349.599 2.576.222 47.755.041 10.929.035 935.417 - 59.952.486 3.721.994 3.956.906 54.753.692 - 43.692.585 10.929.035 4.088.978
Aardoliegrondstoffen 2008 1e kwartaal* 3.721.994 647.009 12.494.147 2.717.810 355.167 - 15.524.191 3.701.602 4.088.978 14.141.134 - 11.207.534 2.717.810 4.304.768
Aardoliegrondstoffen 2008 mei* 3.233.768 211.989 3.977.112 1.109.079 69.890 - 5.244.462 3.217.596 3.654.376 5.385.475 - 4.017.365 1.109.079 3.913.407
Aardoliegrondstoffen 2008* 3.721.994 2.162.612 45.437.277 12.376.367 935.807 - 59.458.705 3.303.738 4.088.978 57.640.594 - 45.670.448 12.376.367 3.682.757
Aardoliegrondstoffen 2009 1e kwartaal* 3.303.738 470.197 13.526.400 2.205.334 136.482 - 14.610.927 4.758.260 3.682.757 12.272.541 - 10.627.502 2.205.334 3.122.462
Aardoliegrondstoffen 2009 mei* 4.783.485 146.664 4.299.303 307.295 55.607 - 5.063.662 4.417.478 3.211.182 4.013.616 - 3.787.432 307.295 3.130.071
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel geeft het aanbod en gebruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie en aardgascondensaat. In de balans staat zowel het binnenlandse verkeer als het entrepotverkeer. Het verschil tussen deze twee is dat voor de goederen in het binnenlandse verkeer wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen in het entrepot niet.

De balans van het binnenlandse verkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), winning (2), invoer (3), uitvoer (4), verwerking (5) en de eindvoorraad (6).
De balanstelling is: (1 + 2 + 3) = (4 + 5 + 6).

De balans van het entrepotverkeer bevat de volgende gegevens:
beginvoorraad (1), invoer (2), uitvoer (3), verbruik voor blending (4) en de eindvoorraad (5).
De balanstelling is: (1 + 2) = (3 + 4 + 5).

Voor de jaren 1978-1989 en 1991-1994 is ook de post statistisch verschil opgenomen om de balans kloppend te krijgen. In de andere jaren is dit verschil over de diverse posten verdeeld.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfer voor verwerking van aardgascondensaat is een voorlopige cijfer. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Binnenlands verkeer
Alle stromen van goederen waarover wel invoerrechten zijn betaald. Dit wordt ook wel het Nederlandse vrije verkeer genoemd. Het binnenlands verkeer is inclusief goederenstromen waarover nog geen accijns is betaald. Accijns: indirecte belasting op verbruiksgoederen.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Winning
Energie wordt gewonnen als het voor het eerst beschikbaar komt op
de energiemarkt. Er staat dan geen inzet van een andere energiebron
tegenover. Voorbeelden zijn het onttrekken van aardolie of aardgas aan de bodem en het produceren van elektriciteit via een windmolen. Maar ook bij het verbranden van afval kan energie worden gewonnen.
Winning van aardolie en aardgas is inclusief de winning op het
Nederlandse deel van de Noordzee. Affakkelen op de plek van winning
telt niet mee bij de winning van energie, omdat het niet beschikbaar op de markt komt.
Invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland in het binnenlands
verkeer zijn gebracht.
Rechtstreekse invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland rechtstreeks in het
binnenlands verkeer zijn gebracht, met als bestemming verwerking.
Verwerking: De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het
productieproces van raffinaderijen. Hieruit worden andere
aardolieproducten vervaardigd.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot in het binnenlands verkeer zijn gebracht. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit het buitenland en waren oorspronkelijk voor doorvoer bestemd.
Uitvoer
Aardoliegrondstoffen die aan het binnenlands verkeer worden onttrokken.
Rechstreekse uitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht.
Entrepotopslag; herkomst Nederland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer in het
douane-entrepot zijn gebracht.
Verwerking
De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het productieproces van raffinaderijen. Hieruit worden andere aardolieproducten vervaardigd.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.
Douane-entrepotverkeer
Alle stromen van goederen waarover geen invoerrechten zijn betaald. Deze goederenstromen vallen buiten het binnenlandse verkeer, waarvoor wel invoerrechten zijn betaald.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Invoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit binnen- of buitenland in het entrepot
zijn gebracht.
Entrepotopslag; herkomst buitenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het buitenland in het douane-entrepot
zijn gebracht met als bestemming doorvoer.
Entrepotopslag; herkomst Nederland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het binnenlands verkeer in het
douane-entrepot zijn gebracht.
Uitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot naar het binnen-of buitenland zijn gebracht.
Entrepotuitvoer
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot rechtstreeks naar het buitenland zijn gebracht. Deze goederen zijn oorspronkelijk afkomstig uit het buitenland. Dit wordt ook wel doorvoer genoemd.
Entrepotuitslag naar het binnenland
Aardoliegrondstoffen die vanuit het douane-entrepot in het binnenlands verkeer zijn gebracht. Deze grondstoffen zijn afkomstig uit het buitenland en waren oorspronkelijk voor doorvoer bestemd.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.