Rechtsbescherming en veiligheid; historie (1900-2009)

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat informatie op het terrein van rechtsbescherming en veiligheid. Het betreffen gegevens over geregistreerde criminaliteit, strafvervolging, kenmerken van de rechterlijke macht, gevangeniswezen, faillissementen en brandweer. De tabel is een samenvatting van gegevens uit de tabellen genoemd onder punt 3. Deze tabellen bevatten meer gedetailleerde informatie.

Gegevens beschikbaar vanaf 1900 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 31 augustus 2017
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Er komen geen nieuwe cijfers. De tabel is stopgezet.

Deze tabel zal worden opgevolgd door historische reeksen per thema.

Toelichting onderwerpen

Kinderbescherming
Kinderbeschermingsmaatregelen grijpen in in het gezag van de
ouders over de kinderen.
Met uitzondering van Adoptie zijn cijfers beschikbaar vanaf 1925 t/m
1935 om de 6 jaar en over 1995. het betreft hier zaken waarbij kinderen
betrokken zijn.
Burgerrechtelijk ondertoezichtstelling
Bij een ondertoezichtstelling worden ouders beperkt in hun gezag en
krijgen bij de opvoeding hulp en steun van een gezinsvoogd.
M.i.v. 1998 zijn de aantallen van de kolommen burgerrechtelijke
ondertoezichtstelling en strafrechtelijke ondertoezichtstelling
samengeteld omdat strafrechtelijke ondertoezichtstelling nog maar
heel weinig voorkomt. Dit totaal staat in de kolom burgerrechtelijke
ondertoezichtstelling.
Strafrechtelijk ondertoezichtstelling
Bij een ondertoezichtstelling worden ouders beperkt in hun gezag
en krijgen bij de opvoeding hulp en steun van een gezinsvoogd.
M.i.v. 1998 zijn de aantallen van de kolommen burgerrechtelijke
ondertoezichtstelling en strafrechtelijke ondertoezichtstelling
samengeteld omdat strafrechtelijke ondertoezichtstelling nog maar
heel weinig voorkomt. Dit totaal staat in de kolom burgerrechtelijke
ondertoezichtstelling.
Toevertrouwing aan de kinderbescherming
Indien een minderjarige niet onder gezag staat of dit gezag niet over
hem wordt uitgeoefend, zal de rechter in de gezagsuitoefening
dienen te voorzien. Zo kan bij schorsing in de ouderlijke macht
de minderjarige door de rechtbank worden toevertrouwd aan de
Raad voor de Kinderbescherming. Geen gegevens meer beschikbaar
sinds 1998.
Ontzetting ouderlijke macht of voogdij
Ontzetting uit de ouderlijke macht of voogdij heeft in tegenstelling
tot ontheffing een afkeurend karakter.
Kinderen waarvan een der ouders is ontzet en de ander is ontheven zijn
zowel onder 'ontzetting' als onder 'ontheffing' geteld.
Geen gegevens meer beschikbaar sinds 1996.
Ontheffing ouderlijke macht of voogdij
Ontheffing van de ouderlijke macht of voogdij heeft in tegenstelling
tot ontzetting, geen afkeurend karakter.
Kinderen waarvan een der ouders is ontzet en de ander is ontheven zijn
zowel onder 'ontzetting' als onder 'ontheffing' geteld.
Geen gegevens meer beschikbaar sinds 1996.
Adoptie
De cijfers betreffen buitenlandse adopties, binnenlandse adopties
en stiefouderadopties.
Vanaf 1999 zijn ook de adopties via het Haags Adoptieverdrag
opgenomen.
Cijfers vanaf 1957 beschikbaar.