Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten investeringen

Soort cijfers Perioden Bedrijfstakken Hoofdgroepen Energie- en waterleidingbedrijven
Lopende prijzen, mln euro 2009* 2.627,0
Volumemutaties, % 2009* -12,0
Volume-indexcijfers 2000 = 100 2009* 139,1
Prijsniveau 2000, mln euro 2009* 2.300,0
Deflatoren, % mutaties 2009* 0,4
Deflatoren, indexcijfers 2000 = 100 2009* 114,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze publicatie staan gegevens uit de nationale rekeningen over de
investeringen in goederen en diensten. De publicatie geeft een overzicht
van de verdeling van de investeringen over de verschillende bedrijfs-
takken en -klassen. Verder geeft het een overzicht van de goederen en
diensten waarin is geïnvesteerd.

De onderwerpen kunnen in de volgende grootheden worden weergegeven:
- Lopende prijzen, mln euro
- Volumemutaties, %
- Volume-index, 2000 = 100
- Constante prijzen, prijsniveau 2000 = 100, mln euro
- Deflatoren: % mutaties
- Deflatoren: index 2000 = 100

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Toelichting onderwerpen

Bedrijfstakken
Alle eenheden van economische activiteit op lokaal niveau die dezelfde of
soortgelijke activiteiten verrichten.
Hoofdgroepen
Onderverdeling van de bedrijfstakken
Energie- en waterleidingbedrijven
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en warm water
Deze sectie omvat:
40 Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas en
warm water
41 Winning en distributie van water