Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980 - 2012

Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen 1980 - 2012

Perioden Totaal Institutionele Beleggers Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed Woningen (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed Kantoren en winkels (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Totaal Institutionele Beleggers Indirect vastgoed (mld euro) Pensioenfondsen Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Woningen (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Kantoren en winkels (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Pensioenfondsen Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Pensioenfondsen Indirect vastgoed (mld euro) Verzekeraars Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Verzekeraars Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Verzekeraars Direct vastgoed Woningen (mld euro) Verzekeraars Direct vastgoed Kantoren en winkels (mld euro) Verzekeraars Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Verzekeraars Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Verzekeraars Indirect vastgoed (mld euro) Beleggingsinstellingen Totaal vastgoedbeleggingen (mld euro) Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Totaal direct vastgoed (mld euro) Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Woningen (mld euro) Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Kantoren en winkels (mld euro) Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Overig binnenland (mld euro) Beleggingsinstellingen Direct vastgoed Buitenland (mld euro) Beleggingsinstellingen Indirect vastgoed (mld euro)
2009 117,7 45,9 13,9 16,1 2,1 13,6 71,9 64,5 15,2 8,2 5,8 1,0 0,2 49,2 15,4 13,0 4,9 5,6 0,8 1,7 2,4 37,9 17,7 0,8 4,8 0,3 11,7 20,2
2010 137,4 46,3 12,7 15,3 2,1 16,1 91,1 74,7 9,9 4,4 4,2 1,0 0,2 64,8 15,1 12,4 4,8 5,1 0,8 1,7 2,6 47,6 24,0 3,5 6,0 0,3 14,2 23,6
2011** 152,8 45,8 11,9 16,0 2,1 15,9 107,0 78,2 9,7 4,2 4,1 1,1 0,2 68,6 14,0 11,4 4,6 4,3 0,8 1,7 2,7 60,5 24,8 3,0 7,6 0,2 13,9 35,7
2012* 168,0 44,7 12,2 15,3 2,1 15,2 123,3 86,3 9,1 4,3 3,4 1,1 0,2 77,2 13,7 11,1 4,4 4,1 0,8 1,7 2,6 68,1 24,6 3,4 7,7 0,2 13,3 43,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de beleggingen van institutionele beleggers in vastgoed. Het laat onder andere zien dat institutionele beleggers nu veel meer indirect in vastgoed beleggen, dus via belangen in vastgoedbeleggingsinstellingen. Daarnaast kan worden bekeken of er meer dan wel minder wordt belegd in de verschillende soorten van direct vastgoed zoals woningen en de combinatie kantoren/winkels.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers van 1980, 1985, 1990, 1995 en 1999 - 2012.

Status van de cijfers
De cijfers in deze tabel zijn tot en met 2010 definitief, de uitkomsten voor 2011 zijn nader voorlopig en voor 2012 voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 16 oktober 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Institutionele beleggers; vastgoedbeleggingen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Totaal Institutionele Beleggers
Institutionele beleggers zijn instellingen die door hun activiteiten de beschikking krijgen over gelden die ze moeten beleggen. Deze activiteiten bestaan vooral uit het verzekeren van pensioenen en het aan particuliere beleggers bieden van mogelijkheden tot beleggen met een gewenst risicoprofiel. Tot de institutionele beleggers worden gerekend: pensioenfondsen, verzekeraars en beleggingsinstellingen.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Kantoren en winkels
Overig binnenland
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft belangen in zowel Nederlandse (o.a. Corio, Rodamco, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsmaatschappijen.
Pensioenfondsen
Pensioenfondsen verzorgen de opbouw en uitbetaling van pensioenen van werknemers.
Er zijn vier groepen pensioenfondsen:
- bedrijfspensioenfondsen
De fondsen vallende onder artikel 1, punt b van de Pensioen- en spaarfondsenwet (1952); nu artikel 1 van de Pensioenwet (2006). Bedrijfspensioenfondsen verzorgen de pensioenen voor werknemers in een bepaalde branche.
- ondernemingspensioenfondsen
De fondsen vallende onder artikel 1, punt c van Pensioen- en spaarfondsenwet (1952); nu artikel 1 van de Pensioenwet (2006).
Ondernemingspensioenfondsen verzorgen de pensioenen voor werknemers van een enkele onderneming of een groep ondernemingen.
- overige onder toezicht staande pensioenfondsen
Deze groep bevat beroepspensioenfondsen die vallen onder de Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling (1972; nu 2005). Beroepspensioenfondsen verzorgen de pensioenen van zelfstandige beroeps- beoefenaren. Zelfstandige beroepsbeoefenaren zijn te beschouwen als werkgever zowel als werknemer. Daarnaast zijn nog enkele bijzondere pensioeninstellingen in deze groep opgenomen.
- niet onder toezicht staande pensioenfondsen
Hiertoe horen fondsen voor vervroegde uittreding en enkele kleine beroepspensioenfondsen.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Kantoren en winkels
Overig binnenland
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft belangen in zowel Nederlandse (o.a. Corio, Rodamco, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsmaatschappijen.
Verzekeraars
Onder toezicht staande verzekeraars zijn de maatschappijen die vallen onder de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf (WTV 1993) of de Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf (WTN). Levensverzekeraars ontvangen premies en beleggen die. Zij doen geldelijke uitkeringen, in één bedrag of in termijnen, aan de verzekerde of andere begunstigden. De uitkeringen in één bedrag worden meestal uitgekeerd bij het bereiken van een bepaalde leeftijd door de verzekerde of bij het overlijden van de verzekerde. De uitkeringen in termijnen lopen door tot het overlijden van de verzekerde of juist vanaf het overlijden van de verzekerde. Spaarkassen zijn een bijzondere vorm van levensverzekering, waarbij de ontvangen premies en beleggingen per kas (een bepaalde groep deelnemers; meestal toegetreden in een bepaald jaar) apart worden gehouden. Op de einddatum wordt de kas onder de nog in leven zijnde deelnemers verdeeld. Schadeverzekeraars verzekeren de risico's die samenhangen met andere voorvallen dan het overlijden van de verzekerde. Natura-uitvaartverzekeraars keren uit in natura in plaats van geld. Bij overlijden draagt de natura-uitvaartverzekeraar niet alleen de kosten maar regelt ook de uitvaart. Tot de niet onder toezicht staande verzekeraars horen herverzekeraars, waarborgfondsen (woningbouw, reizen, motorverkeer), ziektekostenregelingen voor ambtenaren en enkele risicofondsen.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Kantoren en winkels
Overig binnenland
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft belangen in zowel Nederlandse (o.a. Corio, Rodamco, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsmaatschappijen.
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstellingen zijn instellingen die middelen aantrekken bij een breed publiek door uitgifte van aandelen en deze middelen beleggen in aandelen, obligaties, waardepapieren op korte termijn, leningen, onroerend goed en deposito's. De populatie bestaat uit de beleggingsinstellingen die vallen onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen (1990, Staatsblad 380) met uitzondering van de beleggingsinstellingen die voor meer dan 50 procent in bezit zijn van verzekeraars. In de brongegevens van de beleggingsinstellingen heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) begin 2009 ingrijpende veranderingen doorgevoerd in de uitkomsten vanaf eind 2008. De belangrijkste verandering betreft de toevoeging van de institutionele belegginginstellingen, dit zijn beleggingsinstellingen die werken ten behoeve van één of enkele pensioenfondsen, verzekeraars en andere beleggingsinstellingen. De Nationale rekeningen heeft vanwege haar revisiestrategie de daardoor ontstane breuk via een correctie ongedaan gemaakt. Deze correctie is hier ook toegepast. Dit betekent dat de balansgegevens van de eind 2008 al bestaande institutionele beleggingsinstellingen niet zijn meegenomen. Maar de balansmutaties van deze alsmede de vanaf 2009 nieuw opgerichte institutionele beleggingsinstellingen maken wel deel uit van de uitkomsten.
Totaal vastgoedbeleggingen
Direct vastgoed
De beleggingen in direct vastgoed worden onderverdeeld in:
- woningen;
- kantoren en winkels;
- overig binnenland. Dit betreft landelijke eigendommen (grond, terreinen, boerderijen, recreatieterreinen en -centra, landgoederen, natuurgebieden en bouwterreinen) en andere vaste eigendommen (fabrieksgebouwen, garages, parkeerterreinen en bungalowparken);
- buitenland.
Totaal direct vastgoed
Woningen
Kantoren en winkels
Overig binnenland
Buitenland
Indirect vastgoed
Indirect vastgoed betreft belangen in zowel Nederlandse (o.a. Corio, Rodamco, Vastned, Wereldhave) als buitenlandse vastgoedbeleggingsmaatschappijen.