Griepvaccinatie naar leeftijd, geslacht en risicogroep: 1991-2009

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de uitkomsten van de jaarlijkse gezondheidsenquête van het CBS op vragen rond de griepvaccinatie. Elk jaar vindt 90% van de griepvaccinaties plaats in de maanden oktober en november.
Respondenten die in de eerste helft van 1992 (t/m juni)hebben meegedaan aan de enquête zijn gerekend tot het vaccinatiejaar 1991.
Deze informatie is beschouwd als de nulmeting: ze geeft de toestand weer vóór in de herfst van 1992 publiciteitscampagnes voor griepvaccinaties zijn begonnen. Voor het vaccinatiejaar 1992 is de vaccinatiegraad berekend uit de respondenten die geënquêteerd zijn in de tweede helft van 1992 en de eerste helft van 1993. Voor de jaren 1993 t/m 2005 is dezelfde methode toegepast.
Dus de cijfers voor het jaar 2008 hebben betrekking op personen die tussen juli 2008 en juni 2009 aan de gezondheidsenquête hebben meegedaan.
De campagne van de overheid voor het halen van de (gratis) griepprik is met name gericht op de zogenaamde risicogroepen.
Tot de risicogroep rekende men in eerste instantie mensen met hart-, vaat-, long,- en nieraandoeningen, diabetespatiënten en in het algemeen mensen met een verlaagde afweer door ziekte of medische behandeling. Op grond van een advies van de gezondheidsraad worden vanaf najaar 1997 alle mensen van 65 jaar of ouder beschouwd als risicogroep voor griep. Daarom zijn de leeftijdsgroepen 65-74 jaar en 75 jaar of ouder alleen nog vermeld onder risicogroepen. De cijfers vóór 1997 zijn volgens deze herindeling opnieuw berekend.
Vanaf 2008 heeft de gezondheidsraad de leeftijdsgrens verder verlaagd naar 60 jaar. Om de continuïteit van de cijfers te handhaven is deze verlaging van de leeftijdsgrens niet in de tabel doorgevoerd. Dus de 60-64 jarigen zijn in deze tabel niet tot de risicogroep gerekend.
De cijfers hebben betrekking op personen van 16 jaar of ouder.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- geslacht
- leeftijdsklasse de kenmerken kunnen zowel voor de risicogroep als voor de niet risicogroep worden onderscheiden.

Gegevens beschikbaar van 1991 tot en met 2009.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 2 maart 2015
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Recentere cijfers over griepvaccinaties zijn gepubliceerd in de tabel 'Leefstijl, preventief onderzoek; persoonskenmerken'. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Vaccinatiegraad bevolking (16+)
Vaccinatiegraad van de bevolking van 16 jaar of ouder.
Totaal bevolking van 16 jaar of ouder
Geslacht
Mannen
Vrouwen
Leeftijd
16 tot 45 jaar
45 tot 65 jaar
65 tot 75 jaar
75 jaar of ouder
Risicogroepen (16+)
Tot de risicogroep worden gerekend:
personen met hart-, vaat-, long,- en nieraandoeningen, diabetespatiënten
en in het algemeen mensen met een verlaagde afweer door ziekte of
medische behandeling. Tevens worden alle mensen van 65 jaar of
ouder tot de risicogroep gerekend.
Totaal risicogroepen
Niet-risicogroepen (16+)
Niet - risicogroep:
Personen die NIET tot de onderstaande WEL - risico-groep behoren.
WEL - risicogroep:
Personen met hart-, vaat-, long,- en nieraandoeningen, diabetespatiënten
en in het algemeen mensen met een verlaagde afweer door ziekte of
medische behandeling. Tevens worden alle mensen van 65 jaar of
ouder tot de risicogroep gerekend.
Totaal niet-risicogroepen