Faillissementen; stroomcijfers, 1981-2011

Faillissementen; stroomcijfers, 1981-2011

Regio's Perioden Ingediende aanvragen naar indiener Totaal (aantal) Ingediende aanvragen naar indiener Door schuldenaar (aantal) Ingediende aanvragen naar indiener Door schuldeisers (aantal) Uitgesproken faillissementen Totaal (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar herkomst Op eigen verzoek (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar herkomst Op verzoek schuldeiser (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar herkomst Overige uitgesproken faillissementen (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Natuurlijke personen zonder eenmanszaak (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Vennootschappen e.d. Totaal (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Vennootschappen e.d. Besloten vennootschap (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Vennootschappen e.d. Vennootschap onder firma (aantal) Uitgesproken faillissementen Faillissementen naar rechtsvorm Vennootschappen e.d. Overige rechtsvormen (aantal) Vernietigde faillissementen, rechtsvorm Totaal (aantal) Vernietigde faillissementen, rechtsvorm Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak (aantal) Vernietigde faillissementen, rechtsvorm Eenmanszaken (aantal) Vernietigde faillissementen, rechtsvorm Vennootschappen e.d. Besloten vennootschap (aantal) Vernietigde faillissementen, rechtsvorm Vennootschappen e.d. Overige rechtsvorm (aantal) Beëindigde faillissementen naar wijze Totaal (aantal) Beëindigde faillissementen naar wijze Opheffing (aantal) Beëindigde faillissementen naar wijze Insolventie (aantal) Beëindigde faillissementen naar wijze Akkoord (aantal) Beëindigde faillissementen naar wijze Schuldsanering (aantal)
Nederland 2001 9.658 1.974 7.684 5.834 1.939 3.889 6 1.504 997 3.333 2.944 196 193 180 59 67 36 18 3.643 3.030 175 165 273
Nederland 2002 11.124 2.827 8.297 6.771 2.513 4.258 - 1.808 878 4.085 3.700 198 187 183 57 44 65 17 4.234 3.533 254 162 285
Nederland 2003 14.785 3.788 10.997 8.748 3.436 5.312 - 2.362 1.151 5.235 4.687 320 228 215 56 80 51 28 4.930 3.764 788 128 250
Nederland 2004 14.069 3.975 10.094 9.349 3.780 5.569 - 2.701 1.381 5.267 4.589 442 236 241 57 78 66 40 6.273 4.819 998 122 334
Nederland 2005 16.678 3.906 12.772 10.082 3.743 6.339 - 3.302 1.697 5.083 4.420 420 243 325 81 110 86 48 8.137 5.939 1.563 131 504
Nederland 2006 13.266 3.158 10.108 9.179 2.965 3.817 2.397 3.238 1.713 4.228 3.638 304 286 312 71 133 75 33 9.665 6.614 2.339 166 546
Nederland 2007 11.548 2.677 8.871 7.950 2.488 3.882 1.580 3.348 1.013 3.589 3.183 181 225 247 73 95 61 18 9.081 6.080 2.368 153 478
Nederland 2008 11.300 3.359 7.941 6.847 2.767 3.017 1.063 2.212 795 3.840 3.402 183 255 179 52 55 60 12 7.641 4.700 2.279 217 445
Nederland 2009 15.995 6.043 9.952 10.559 5.406 3.970 1.183 2.519 1.045 6.995 6.299 326 370 187 63 48 59 17 5.302 3.224 1.583 114 379
Nederland 2010 14.144 5.940 8.204 9.565 5.351 3.326 888 2.354 985 6.226 5.600 270 356 202 64 58 54 26 8.400 5.218 2.247 174 761
Nederland 2011 14.256 6.149 8.107 9.531 5.318 3.500 713 2.392 964 6.175 5.555 324 296 193 59 59 57 18 8.719 5.599 2.147 168 805
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de aangevraagde, uitgesproken, vernietigde en beëindigde faillissementen. In de tabel worden de rekesten (faillissementsaanvragen) uitgesplitst naar indiener van het rekest en naar regio. De uitgesproken faillissementen worden uitgesplitst naar oorsprong van het faillissement, naar rechtsvorm en naar regio. De beëindigde faillissementen worden uitgesplitst naar wijze van beëindiging en naar regio.

Gegevens beschikbaar van 1981 tot en met 2011.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 oktober 2013:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Reden van stopzetting:
De tabellen over de uitgesproken faillissementen in Nederland is opnieuw opgezet. De nieuwe tabellen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Ingediende aanvragen naar indiener
Verzoek tot faillietverklaring, ingediend bij de rechtbank door één of
meerdere schuldeisers of door de schuldenaar zelf. Voor 2006 zijn de
cijfers deels geschat.
Totaal
Door schuldenaar
Door schuldeisers
Uitgesproken faillissementen
Totaal
Faillissementen naar herkomst
Uitgesproken faillissementen naar herkomst. Een faillissement kan
uitgesproken worden op verzoek (rekest), of na een beëindigde
surséance of schuldsanering. Voor 2006 zijn de cijfers deels geschat.
Op eigen verzoek
Op verzoek schuldeiser
Overige uitgesproken faillissementen
Hieronder vallen: op verzoek van OM, na intrekking surséance en
beëindiging schuldsanering. Vóór 2006 was laatstgenoemde categorie
begrepen onder: op verzoek schuldeiser.
Faillissementen naar rechtsvorm
Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm.
Natuurlijke personen zonder eenmanszaak
Natuurlijke personen die geen eigen zaak zonder afgescheiden vermogen
bezitten. Het gaat hier om "de gewone man of vrouw" die door privé
schulden in de problemen geraakt is en niet (succesvol) gebruik heeft
kunnen maken van de schuldsaneringsregeling. Daarnaast betreft het
vennoten van een eveneens failliet gegane VOF of CV, die natuurlijk
persoon zijn. Ook nalatenschappen worden hieronder begrepen.
Eenmanszaken
Natuurlijke personen die een eigen zaak bezitten of tot vlak voor het
faillissement bezaten. Een eigen zaak is daarbij een zaak zonder
afgescheiden vermogen. De natuurlijke persoon is dus aansprakelijk
voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van de eigen zaak.
Binnen de eigen zaak kunnen overigens wel degelijk meerdere personen
werkzaam zijn.
Vennootschappen e.d.
Juridische eenheden met uitzondering van natuurlijke personen.
Het betreft BV's (Besloten vennootschap),
VoF's (Vennootschap onder firma), NV's (Naamloze vennootschap), CV's
(commanditaire vennootschap), maatschappen, verenigingen
en stichtingen, Ltd (Limited) en overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van VOF's en CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten kunnen zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon zijn.
Rechtspersonen als vennoot van een gefailleerde Vof of CV worden
meegeteld onder vennootschappen e.d. Natuurlijke personen die vennoot
zijn worden meegeteld bij de categorie natuurlijke personen zonder
eenmanszaak.
Totaal
Besloten vennootschap
De besloten vennootschap is een rechtspersoon op aandelen met
beperkte overdraagbaarheid. De aandeelhouders zijn slechts tot hun
inbreng aansprakelijk voor de schulden van de besloten vennootschap.
Vennootschap onder firma
De vennootschap onder firma (VOF) is een rechtsvorm waarin vennoten
deelnemen. De vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden
van de vennootschap onder firma. Bij faillissementen van VOF's worden
in principe ook de vennoten failliet verklaard.
Overige rechtsvormen
Het betreft NV's (Naamloze vennootschap), CV's (commanditaire
vennootschap), maatschappen, verenigingen en stichtingen, Ltd (Limited)
en overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vernietigde faillissementen, rechtsvorm
Een uitgesproken faillissement kan vernietigd worden door verzet,
hoger beroep of cassatie. Na vernietiging van het uitgesproken
faillissement kan de aanvankelijk failliet verklaarde op oude voet
verder gaan maar de rechtshandelingen, die door de curator tussen-
tijds zijn verricht, zijn wel bindend.
Totaal
Natuurlijk persoon zonder eenmanszaak
Natuurlijke personen die geen eigen zaak zonder afgescheiden vermogen
bezitten. Het gaat hier om "de gewone man of vrouw" die door privé
schulden in de problemen geraakt is en niet (succesvol) gebruik heeft
kunnen maken van de schuldsaneringsregeling. Daarnaast betreft het
vennoten van een eveneens failliet gegane VOF of CV, die natuurlijk
persoon zijn. Ook nalatenschappen worden hieronder begrepen.
Eenmanszaken
Natuurlijke personen die een eigen zaak bezitten of tot vlak voor het
faillissement bezaten. Een eigen zaak is daarbij een zaak zonder
afgescheiden vermogen. De natuurlijke persoon is dus aansprakelijk
voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van de eigen zaak.
Binnen de eigen zaak kunnen overigens wel degelijk meerdere personen
werkzaam zijn.
Vennootschappen e.d.
Juridische eenheden met uitzondering van natuurlijke personen.
Het betreft BV's (Besloten vennootschap),
VoF's (Vennootschap onder firma), NV's (Naamloze vennootschap), CV's
(commanditaire vennootschap), maatschappen, verenigingen
en stichtingen, Ltd (Limited) en overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van VOF's en CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten kunnen zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon zijn.
Rechtspersonen als vennoot van een gefailleerde Vof of CV worden
meegeteld onder vennootschappen e.d. Natuurlijke personen die vennoot
zijn worden meegeteld bij de categorie natuurlijke personen zonder
eenmanszaak.
Besloten vennootschap
Overige rechtsvorm
Beëindigde faillissementen naar wijze
Een faillissement kan beëindigd worden door opheffing (wegens gebrek
aan baten), insolventie (boedelvereffening), akkoord of het uitspreken
van een schuldsaneringsregeling bij natuurlijke personen.
Totaal
Opheffing
Beëindiging wegens gebrek aan baten. Er kunnen géén uitkeringen
met betrekking tot schulden, die voor het faillissement zijn ontstaan,
gedaan worden. Hoogstens (een deel van) de schulden ontstaan tijdens
het faillissement kan betaald worden.
Insolventie
Beëindiging met uitkeringen aangaande schulden die voor het
faillissement zijn ontstaan.
Akkoord
Faillissementen die beëindigd zijn door de homologatie (bekrachtiging)
door de rechter van een akkoord.
Schuldsanering
Vanaf 1999 is ook beëindiging door middel van schuldsanering
mogelijk.