Kosten en financiering gezondheidszorg, 1990 - 2000

Tabeltoelichting

Kosten gezondheidszorg naar onderdeel van de zorg, wijze van
financieren van de gezondheidszorg en indexcijfers belangrijke
1990 - 2000.
Gewijzigd op 26 februari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Kosten
Geleverd worden de kosten van (sub)categorieën van instellingen en
praktijken op het gebied van de gezondheidszorg in miljoenen euro's.
Daarnaast zijn de kosten in percentages van het totaal en in
waarde-indexcijfers met 1990 als basisjaar gegeven.
De kosten zijn hier gegroepeerd naar intra- en extramurale en overige
gezondheidszorg. Daar waar mogelijk is worden personeelskosten
afzonderlijk vermeld.
De kosten zijn gelijkgesteld aan de waarde van goederen en diensten
die ten behoeve van de gezondheidszorg worden aangewend. Bij instellingen
betekent dit dat de kosten worden gelijkgesteld aan de waarde van de
ingezette middelen (inclusief afschrijvingen als vergoeding voor de
ingezette kapitaalgoederen).
Alle kosten tezamen
De kosten van alle (sub)categorieën van instellingen en praktijken op het
gebied van de gezondheidszorg tezamen. Hierbij worden de personeelskosten
afzonderlijk geleverd.
Totaal
Opbrengsten van categorieën van instellingen en praktijken op het gebied
van de gezondheidszorg wijken niet of slechts in geringe mate af van de
kosten van die categorieën omdat de tarieven respectievelijk budgetten
van de instellingen in principe zodanig worden vastgesteld dat deze tot
een evenwicht tussen kosten en opbrengsten leiden. Voor overheidsinstel-
lingen en overheidsorganisaties worden kosten en opbrengsten aan elkaar
gelijkgesteld. Hetzelfde geldt voor de kosten van vrije beroepsbeoefena-
ren en leveranciers van genees-, verband- en hulpmiddelen. Alleen in de
categorie 'Instellingen voor maatschappelijke gezondheidszorg' is een
verschil mogelijk tussen kosten en opbrengsten en dat wordt dan
veroorzaakt door exploitatiesaldi van de betrokken instellingen.
Personeelskosten
Deze omvatten salarissen, sociale lasten, pensioenpremies verminderd met
ontvangen uitkeringen in verband met sociale zekerheidswetten, en kosten
van werving, keuring, bijscholing, reiskosten in woon/werkverkeer e.d.,
excl. reis- en verblijfskosten in verband met uitoefening van de functie.
Overige kosten
Alle kosten behalve de personeelskosten.
Intramuraal
Hieronder wordt verstaan vormen van professionele gezondheidszorg met
'accomodatie' voor de huisvesting van patiënten gedurende (in beginsel)
dag en nacht, die noodzakelijk is voor het verlenen van medische,
paramedische, psychiatrische, farmaceutische en/of verpleegkundige hulp en
de daarmee samenhangende verzorging.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle intramurale instellingen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Ziekenhuizen
Een in het kader van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
erkende instelling (van intramurale gezondheidszorg), waar gedurende dag
en nacht tenminste geboden worden aan personen met een specifieke fysieke
ziekte: één of meer vormen van medische specialistische hulp en de daarmee
verband houdende verpleging en verzorging. Omdat men het onderscheid
tussen 'fysieke en psychische' ziekenhuizen duidelijk wil laten uitkomen
zijn de gegevens van psychiatrische ziekenhuizen niet opgenomen als
subcategorie van ziekenhuizen maar als aparte subcategorie.
Alleen van ziekenhuizen "totaal" zijn de personeelskosten bekend.
Alle kosten tezamen
De kosten van alle ziekenhuizen tezamen. Hierbij worden de
personeelskosten afzonderlijk geleverd.
Totaal
Personeelskosten
Overige kosten
Algemene ziekenhuizen
Een erkende instelling, waarin gedurende dag en nacht alle vormen van
medisch-specialistische hulp kunnen plaatsvinden.
Omdat er niet voldoende gegevens beschikbaar waren op het moment van
vervaardigen van de publicatie bleek het niet mogelijk een schatting te
maken voor de cijfers van 1999.