Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Aardolieproducten; binnenlandse levering, 1946 - mei 2009

Producten Perioden Totaal binnenlandse afleveringen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Raffinaderijen (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Blending in douane-entrepot (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Petrochemische industrie Producten (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als grondstof Petrochemische industrie Overige (1 000 kg) Verbruik als grondstof/brandstof Verbruik als brandstof Raffinaderijen (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Massa (1 000 kg) Overige binnenlandse afleveringen Volume (1 000 liter)
Aardolieproducten 2007 60.933.712 23.524.783 - 17.503.940 - 2.756.087 14.698.749 .
Aardolieproducten 2008 1e kwartaal* 14.330.355 6.402.166 - 977.740 1.987.255 682.938 3.638.247 .
Aardolieproducten 2008 mei* 5.045.496 2.515.602 - 207.769 664.796 217.582 1.254.060 .
Aardolieproducten 2008* 59.291.627 29.633.854 - 2.931.761 7.355.336 2.562.525 14.641.481 .
Aardolieproducten 2009 1e kwartaal* 14.921.070 7.901.081 - 535.237 1.922.941 603.553 3.442.034 .
Aardolieproducten 2009 mei* 5.021.897 2.494.574 - 224.483 733.577 197.666 1.188.986 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een specificatie van binnenlandse leveringen van aardolieproducten. De binnenlandse levering is uit te splitsen naar gebruik van aardolieproducten als grondstof dan wel brandstof door raffinaderijen, de petrochemische industrie en overige afnemers in Nederland. Overige afnemers zijn bijvoorbeeld benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.

Vanaf 1 januari 2007 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Bij producten zijn additieven toegevoegd. Additieven zijn toevoegingen aan olieproducten om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren. Van de petrochemische industrie wordt alleen de inzet van energiedragers gepubliceerd. Dit zijn de aardolieproducten die bruikbaar zijn als bron van kracht of warmte.

Gegevens beschikbaar
Van 1944 t/m mei 2009, tot 2000 jaarlijks, vanaf januari 2000 maandelijks.

Status van de cijfers:
In de tabel opgenomen cijfers onder verbruik als grondstof Petrochemie overige zijn voorlopige cijfers. Alle andere cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijziging per 22 oktober 2009
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal binnenlandse afleveringen
Het totale verbruik van verwerkte aardolieproducten in raffinaderijen, de petrochemische industrie en leveringen aan overige afnemers binnen Nederland.
Verbruik als grondstof/brandstof
Verbruik als grondstof
Inzet voor verwerking in raffinaderijen of de petrochemische industrie. Dit is inclusief menging naar andere producten (blending).
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere producten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De meest elementaire stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onderin de kolom de zware producten achterblijven. De productie in raffinaderijen omvat ook menging bij opslagbedrijven (blending).
Blending in douane-entrepot
Het mengen van aardolieproducten waarover geen invoerrechten zijn betaald. Deze cijfers zijn beschikbaar tot 1996. Vanaf 1996 is er geen gescheiden waarneming meer van goederenstromen in het douane-entrepot en het binnenland. De productie door blending is verwerkt in de productie van raffinaderijen en de petrochemische industrie. De voor de blending gebruikte olieproducten zijn opgenomen in het verbruik als grondstof van raffinaderijen en de petrochemische industrie.
Petrochemische industrie
Bedrijven die aardolieproducten omzetten in chemische producten. Bij deze omzetting komen ook andere aardolieproducten beschikbaar als bijproduct. Deze komen op de markt samen met de olieproducten uit raffinaderijen. Een voorbeeld is nafta dat wordt omgezet in ethyleen, een grondstof voor kunststof. Een ander voorbeeld is autogas dat voor verbruik als brandstof aan de markt wordt afgeleverd.
Producten
Inzet voor verwerking tot aardolieproducten. Deze producten zijn ook in de tabel genoemd.
Overige
Inzet voor verwerking tot chemische producten. Deze producten zijn niet in de tabel genoemd. Vanaf 2008 wordt de inzet voor chemische producten weer gepubliceerd.
Verbruik als brandstof
Hieronder valt het verbruik van aardolieproducten voor:
1. het gebruik als warmte-, licht- of krachtbron waarbij geen beschikbare energiedragers meer resteren;
2. de inzet voor de gekoppelde productie van stoom en elektriciteit.
Raffinaderijen
Bedrijven die ruwe aardolie en andere grondstoffen omzetten in bruikbare fossiele brandstoffen en andere producten. Voorbeelden van brandstoffen zijn lpg, benzine, kerosine en gasolie. Andere producten zijn bijvoorbeeld smeerolie en asfalt. De meest elementaire stap in de raffinaderij is het destilleren. Hierbij wordt de aardolie verhit en door een kolom geleid. In dit proces slaan diverse olieproducten neer. Boven uit de kolom komen restgassen, terwijl onderin de kolom de zware producten achterblijven. De productie in raffinaderijen omvat ook menging bij opslagbedrijven (blending).
Overige binnenlandse afleveringen
De levering van aardolieproducten in Nederland aan overige afnemers zoals benzinestations, elektriciteitscentrales, industrie en huishoudens.
Massa
Volume