Strafrecht; kerncijfers 1994-2016

Strafrecht; kerncijfers 1994-2016

Perioden Kantonstrafzaken Totaal ingeschreven strafzaken (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door Openbaar Ministerie Totaal afdoeningen Openbaar Ministerie (x 1 000) Kantonstrafzaken Afdoeningen door de rechter Totaal afdoeningen door de rechter (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Totaal ingeschreven strafzaken (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Totaal beslissingen Openbaar Ministerie (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Beslissingen door Openbaar Ministerie Dagvaarding en oproepen ttz (x 1 000) Rechtbankstrafzaken Afdoeningen door de rechter Totaal afdoeningen door de rechter (x 1 000) Beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder (x 1 000) Beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder Snelheid (x 1 000) Beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder Verkeerslichten (x 1 000) Beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder Parkeren/stilstaan (x 1 000) Beschikkingen Wet Mulder Totaal beschikkingen Wet Mulder Overige beschikkingen Wet Mulder (x 1 000)
2009 211,0 86,4 147,0 232,7 268,2 145,9 131,0 11.823,2 9.102,9 297,9 921,6 1.500,9
2010 193,6 42,2 144,2 212,9 222,2 129,1 113,5 10.973,5 8.303,6 321,1 911,7 1.437,1
2011 167,1 33,0 139,5 232,5 239,4 128,7 109,4 9.728,8 7.403,5 243,0 852,7 1.229,6
2012 119,9 18,7 84,4 226,9 240,4 117,9 104,2 9.661,1 7.600,2 228,6 715,9 1.116,5
2013 87,7 16,3 65,0 210,6 224,3 109,0 104,6 10.334,6 8.442,4 223,9 668,4 1.000,0
2014 . . . 212,3 221,8 111,7 102,1 8.306,1 6.730,4 185,0 577,6 813,1
2015 . . . 191,5 203,9 107,3 106,4 7.968,9 6.636,1 215,6 472,0 645,2
2016* . . . 190,9 202,5 107,5 94,4 9.437,7 7.972,2 297,3 456,1 712,1
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kerncijfers over kantonstrafzaken, rechtbankstrafzaken en beschikkingen van het Centraal Justitieel Incassobureau op grond van de Wet Mulder. Zowel de kanton- als de rechtbankstrafzaken worden onderverdeeld in ingeschreven strafzaken, beslissingen van het Openbaar Ministerie (OM) en afdoeningen door de rechter. De afdoeningen door OM en rechter worden verder uitgesplitst naar enkele soorten beslissingen. Bij de afdoeningen door de rechter van rechtbankstrafzaken zijn de voegingen ter zitting niet in de aantallen meegeteld. De beschikkingen Wet Mulder betreffen de instroom van beschikkingen en deze worden onderverdeeld naar de overtreding die aanleiding was voor de beschikking.

De rechtbanken gaan geleidelijk over naar een nieuw registratiesysteem. Deze overgang brengt met zich mee dat de bestanden tijdelijk niet volledig zijn. Om die reden zijn cijfers over schuldigverklaringen en vrijspraken in kantonstrafzaken over 2009 t/m 2013 vooralsnog niet opgenomen in deze publicatie. Cijfers over kantonstrafzaken in 2014 en 2015 zijn in het geheel niet beschikbaar.

Gegevens beschikbaar: vanaf 1994

Status van de cijfers:
De cijfers over het meest recente verslagjaar zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 januari 2020: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 11 september 2017:
De cijfers over de beslissingen van het OM zijn met terugwerkende kracht vanaf 2008 aangepast door verbeteringen in de interface van het Geïntegreerd Processensysteem Strafrecht (GPS). Dit heeft voornamelijk betrekking op de strafbeschikkingen, waar een onderschatting plaatsvond.
De cijfers over de afdoeningen door de rechter in eerste aanleg zijn met terugwerkende kracht vanaf 2001 aangepast vanwege een fout in de gegevenslevering aan het CBS. Hierdoor vond een onderschatting van het aantal afdoeningen door de rechter plaats. Het ging voornamelijk om supersnelrechtzaken die ontbraken.
De voorlopige cijfers over 2016 zijn toegevoegd.
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Kantonstrafzaken
Kantonstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden voorgelegd aan de sector kanton van de rechtbank. Het gaat dan meestal om overtredingen (minder ernstige strafbare feiten).
Totaal ingeschreven strafzaken
Het totaal van de kantonstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM).
Afdoeningen door Openbaar Ministerie
Aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door het Openbaar Ministerie (OM) naar wijze van afdoening.
Een afdoening door het OM is een beslissing van het OM over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Dit kan op verschillende wijzen, namelijk door sepot, voeging ad informandum, voeging ter berechting, transactie of overdracht aan de afdeling rechtbankzaken van een ander parket. Het OM kan een verdachte ook dagvaarden. In dat geval wordt de zaak voorgelegd aan de rechter. Dagvaardingen worden niet als een afdoening door het OM geteld.
Totaal afdoeningen Openbaar Ministerie
Het totaal van de afdoeningen van kantonstrafzaken door het Openbaar Ministerie.
Afdoeningen door de rechter
Aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal aantal afdoeningen van kantonstrafzaken door de rechter.
Rechtbankstrafzaken
Rechtbankstrafzaken zijn de strafzaken die volgens de wet kunnen worden voorgelegd aan de sector strafrecht van de rechtbank. Het gaat dan meestal om misdrijven (ernstige strafbare feiten).
Totaal ingeschreven strafzaken
Het totaal van de rechtbankstrafzaken dat is ingeschreven bij het parket van het Openbaar Ministerie (OM).
Beslissingen door Openbaar Ministerie
Aantal door het Openbaar Ministerie (OM) genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Een beslissing van het OM wordt genomen over een bij het parket ingeschreven proces-verbaal. Onder beslissingen vallen dagvaarding, onvoorwaardelijk sepot, voorwaardelijk sepot, transactie, strafbeschikking, oproepen ter terechtzitting naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking, overdracht naar een ander parket, overheveling naar COMPAS, administratief afgehandeld, voeging ad informandum, voeging ter berechting en onbekende beslissingen. Het totaal beslissingen door het OM bevat vanaf 2001 ook dagvaardingen. Daarmee verdubbelt het aantal beslissingen. Gegevens over dagvaardingen van voor 2001 zijn (nog) niet beschikbaar.

Totaal beslissingen Openbaar Ministerie
Het totaal aantal door het Openbaar Ministerie genomen beslissingen in rechtbankstrafzaken.
Dagvaarding en oproepen ttz
Het aantal beslissingen genomen door het OM zijnde een dagvaarding of het oproepen ter terechtzitting (ttz).
Een dagvaarding is een officieel geschrift dat iemand oproept om op een bepaalde tijd voor de rechter te verschijnen in verband met de vervolging van een strafbaar feit. Het oproepen ter terechtzitting gebeurt naar aanleiding van verzet op een strafbeschikking die is opgelegd door een andere instantie dan het OM.

Afdoeningen door de rechter
Aantal afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter in eerste aanleg.
Afdoening van een strafzaak door de rechter houdt in het nemen van een eindbeslissing, door schuldigverklaring, vrijspraak, ontslag van rechtsvervolging of een van de overige einduitspraken.
Een rechtbank in eerste aanleg is de volgens de wet eerst aangewezen rechterlijke instantie waar een zaak wordt behandeld.
Totaal afdoeningen door de rechter
Het totaal van de afdoeningen van rechtbankstrafzaken door de rechter.
Beschikkingen Wet Mulder
Aantal beschikkingen Wet Mulder.
Beschikkingen Wet Mulder zijn beschikkingen op grond van de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, kortweg 'de Wet Mulder'. De Wet Mulder regelt de bestuursrechtelijke afdoening van overtredingen van het strafrecht. Deze wet heeft tot doel de werklast van politie, Openbaar Ministerie en rechter te verlichten. Alleen de lichte verkeersovertredingen worden bestuursrechtelijk afgehandeld. Dit gebeurt door middel van het betalen van een geldsom.
De beschikkingen Wet Mulder betreffen de instroom van beschikkingen.
Totaal beschikkingen Wet Mulder
Alle verkeersovertredingen die binnen de Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wahv) vallen, zijn ingedeeld in feitgroepen:
- Snelheid
- Verkeerslichten
- Parkeren en stilstaan

Alle verkeersovertredingen die niet binnen deze categorieën vallen zijn ingedeeld in de feitgroep 'overige beschikkingen Wet Mulder'.
Totaal beschikkingen Wet Mulder
Alle verkeersovertredingen die binnen de Wet Mulder (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, Wahv) vallen zijn ingedeeld in feitgroepen:

- Snelheid
- Parkeren en stilstaan
- Verkeerslichten
- Autogordels
- Verlichting
- Mobiel bellen

Alle verkeersovertredingen die niet binnen deze categorieen vallen zijn ingedeeld in de fetgroep 'overigen'.
Snelheid
Overtredingen met betrekking tot snelheid.
Verkeerslichten
Overtredingen met betrekking tot het door rood licht rijden.
Parkeren/stilstaan
Overtredingen met betrekking tot parkeren en stilstaan.
Overige beschikkingen Wet Mulder
Overtredingen met betrekking tot overige feitgroepen.