Ongevallen in Nederland - persoonskenmerken - 1997/1998

Ongevallen in Nederland - persoonskenmerken - 1997/1998

Persoonskenmerken Slachtoffers met acuut letsel(s) Medisch behandelde slachtoffers Verkeersongevallen (x 1 000)
Zeer sterk stedelijke gemeenten .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het onderzoek naar Ongevallen in Nederland van het Centraal Bureau voor de
Statistiek is een onderdeel van POLS, het Permanent Onderzoek LeefSituatie.
In POLS worden gegevens verzameld over de leefsituatie van personen in
Nederland, exclusief personen in instellingen en tehuizen. Personen die
deelnemen aan het onderzoek worden gescreend op het gegeven of zij in de
drie maanden voorafgaand aan het interview slachtoffer zijn geweest van een
ongeval. Wanneer dit zo is, wordt hen gevraagd deel te nemen aan een
vervolgonderzoek.

In dit vervolgonderzoek worden gegevens verzameld over verkeersongevallen,
sportblessures, bedrijfsongevallen en prive-ongevallen. Slachtoffers van
ongevallen worden ondervraagd over het ongeval en de eventueel daarbij
opgelopen verwondingen of blessures. Naast daadwerkelijke ongevallen, wordt
in het onderzoek ook aandacht besteed aan letsel dat geleidelijk is
onstaan.

Gegevens beschikbaar vanaf:1997 en 1998.

De netto steekproef betrof 6000 personen.

Toelichting onderwerpen

Slachtoffers met acuut letsel(s)
Personen die slachtoffer zijn van een ongeval of sportblessure. De
definitie van ongeval luidt: 'een plotseling optredende, ongewilde en
onvoorziene gebeurtenis, waarbij de inwerking van een externe oorzaak
leidt tot fysiek letsel en waarbij geen sprake is van opzettelijk geweld
of voedselvergiftiging'.
Acuut letsel: letsel dat is ontstaan als een acuut gevolg van een ongeval
dat in de drie maanden voorafgaand aan het interview heeft plaatsgevonden.
Het gemiddeld aantal slachtoffers (in duizendtallen) dat één of meerdere
ongevallen of letsel heeft opgelopen in de 3,5 maand voorafgaande aan
het interview. De terugvraagperiode in dit onderzoek liep vanaf de dag
dat de screeningsvragen werden gesteld tot de eerste dag van de maand
die drie maanden eerder begon. Wanneer het interview bijvoorbeeld wordt
gehouden op 20 december dan werd als begindatum 1 september
aangehouden.
Medisch behandelde slachtoffers
Personen zijn medisch behandeld als ze bij een professioneel
medisch behandelaar zijn geweest. Ze zijn bijvoorbeeld behandeld
door een huisarts, EHBO-er ter plaatse, fysiotherapeut,
bedrijfsarts of tandarts. Ook kunnen ze zijn opgenomen in een
ziekenhuis, behandeld in een polikliniek of op de Eerste
Hulpafdeling. Een behandeling door bijvoorbeeld de respondent zelf
is geen medische behandeling.
Verkeersongevallen
Een verkeersongeval is een ongeval (in Nederland) met een voertuig
of een voetganger op al of niet voor het verkeer opengestelde
wegen.