Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Perioden Totale capaciteit inrichtingen (absoluut)
1994 8.567
1995 10.208
1996 11.992
1997 12.250
1998 12.491
1999 12.401
2000 12.279
2001 12.534
2002 13.233
2003 14.184
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld
naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring,
bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen,
gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen,
gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen.
Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis
van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting
met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten.
Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003.
Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting
voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de
inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen
als "gecombineerde inrichting".
Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode
1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de
bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar
de bestemming per geslacht, zie: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G2,G3&LA=nl&DM=SLNL&PA
=70937ned&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G1">Celcapaciteit naar bestemming


Toelichting onderwerpen

Totale capaciteit inrichtingen
De totale capaciteit van de penitentiaire inrichtingen is gelijk aan het
aantal cellen dat daadwerkelijk voor de opname van gedetineerden wordt
gebruikt.