Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen op 30 september, 1994-2003

Perioden Totale capaciteit inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Huizen van bewaring (absoluut) Capaciteit per type inrichting Bijzondere inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Gevangenissen Gesloten inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Gevangenissen Halfopen inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Gevangenissen Open inrichtingen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Gecombineerde inrichtingen voor mannen (absoluut) Capaciteit per type inrichting Penitentiaire inrichtingen voor vrouwen (absoluut)
1994 8.567 4.505 173 1.487 483 202 1.303 414
1995 10.208 6.323 168 1.088 563 193 1.459 414
1996 11.992 7.736 172 1.180 703 299 1.425 477
1997 12.250 7.110 176 1.872 905 376 1.378 433
1998 12.491 7.908 178 1.516 443 573 1.361 512
1999 12.401 6.933 35 2.210 871 237 1.407 708
2000 12.279 7.502 279 1.415 518 271 1.646 648
2001 12.534 7.030 186 1.201 407 388 2.566 756
2002 13.233 7.281 152 1.201 487 471 2.823 818
2003 14.184 7.820 165 1.295 487 635 2.882 900
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel beschrijft de capaciteit van de penitentiaire
inrichtingen op 30 september, uitgedrukt in aantal "cellen", ingedeeld
naar de bestemming (type) van de inrichting waarin de cel zich bevindt.
Deze bestemming van de inrichting kan zijn: huizen van bewaring,
bijzondere inrichtingen, gevangenissen/gesloten inrichtingen,
gevangenissen/halfopen inrichtingen, gevangenissen/open inrichtingen,
gecombineerde inrichtingen en penitentiaire inrichtingen voor vrouwen.
Een gecombineerde inrichting is een combinatie van bijvoorbeeld huis
van bewaring en gevangenis. Een bijzondere inrichting is een inrichting
met een specifieke functie zoals het Pieter Baan Centrum.

De tabel met deze indeling is afgesloten.
Gegevens zijn beschikbaar over de periode 1994-2003.
Reden beëindiging: De indeling van de celcapaciteit naar type inrichting
voldoet niet langer aangezien door steeds verdergaande clustering van de
inrichtingen (vrijwel) alle penitentiaire inrichtingen zijn te beschouwen
als "gecombineerde inrichting".
Voor cijfers over de capaciteit van penitentiaire inrichtingen (periode
1999 en later), uitgedrukt in aantal "plaatsen", ingedeeld naar de
bestemming van de cel waarin de plaats zich bevindt en onderscheiden naar
de bestemming per geslacht, zie: href="http://statline.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G2,G3&LA=nl&DM=SLNL&PA
=70937ned&D1=a&D2=a&D3=a&D4=a&HDR=T,G1">Celcapaciteit naar bestemming


Toelichting onderwerpen

Totale capaciteit inrichtingen
De totale capaciteit van de penitentiaire inrichtingen is gelijk aan het
aantal cellen dat daadwerkelijk voor de opname van gedetineerden wordt
gebruikt.
Capaciteit per type inrichting
De indeling van de penitentiaire inrichtingen in categorieën is gebaseerd
op het type inrichting waarin de gedetineerde wordt ingesloten.
Huizen van bewaring
Huizen van bewaring zijn bedoeld voor insluiting van personen met
verschillende verblijfstitels waaronder:
- personen ten aanzien van wie een bevel tot voorlopige hechtenis is
gegeven;
- personen die een korte vrijheidsstraf moeten ondergaan;
- personen die een straf moeten ondergaan en die in afwachting zijn
van een plaats in een gevangenis;
- personen in vreemdelingenbewaring;
- gegijzelden.
Bijzondere inrichtingen
Bijzondere inrichtingen hebben specifieke functies, anders dan die van
huizen van bewaring en gevangenissen.
Voorbeelden van bijzondere inrichtingen zijn onder andere het Penitentiair
Ziekenhuis, de forensische observatie- en begeleidingsafdelingen (FOBA)
en de psychiatrische observatiekliniek Pieter Baan.
Gevangenissen
Gevangenissen zijn inrichtingen die bestemd zijn voor de opneming van
personen die tot vrijheidsstraf zijn veroordeeld.
De inrichtingen zijn naar de mate van beveiliging te onderscheiden in:
- Gesloten inrichtingen met zeer weinig bewegingsvrijheid.
- Halfopen inrichtingen met enige bewegingsvrijheid.
- Open inrichtingen met veel bewegingsvrijheid.
Gesloten inrichtingen heten m.i.v. 2002 beveiligde inrichtingen.
Halfopen inrichtingen heten m.i.v. 2002 beperkt beveiligde inrichtingen.
Open inrichtingen heten m.i.v. 2002 zeer beperkt beveiligde inrichtingen.
Gesloten inrichtingen
Gesloten inrichtingen heten m.i.v. 2002 beveiligde inrichtingen. Hieronder
vallen extra beveiligde -, uitgebreid beveiligde - en normaal beveiligde
inrichtingen.
Halfopen inrichtingen
Halfopen inrichtingen heten m.i.v. 2002 beperkt beveiligde inrichtingen.
Open inrichtingen
Open inrichtingen heten m.i.v. 2002 zeer beperkt beveiligde inrichtingen.
Gecombineerde inrichtingen voor mannen
Een inrichting met twee of meer bestemmingen waarvan elke bestemming
meer dan tien procent van de totale celcapaciteit omvat, wordt tot de
categorie van gecombineerde inrichtingen gerekend.
Gecombineerde inrichtingen voor mannen bestaan meestal uit een
combinatie van een huis van een bewaring en een ander type inrichting.
Penitentiaire inrichtingen voor vrouwen
De penitentiaire vrouweninrichtingen (P.I.V.'s) zijn in feite gecombineer-
de inrichtingen voor vrouwen. Bij de P.I.V.'s wordt, op een enkele
uitzondering na, de bestemming huis van bewaring gecombineerd met
die van gevangenis.