Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg) PM2.5 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 169.200 24,2 308,4 28,72 16,65
Stationaire bronnen, totaal 2021 131.200 20,2 91,2 20,48 10,84
Energiesector 2021 52.400 10,4 17,7 0,29 0,24
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 1.400 0,1 2,4 0,00 0,00
192 Aardolie-industrie 2021 10.500 8,1 4,5 0,17 0,14
35 Energiebedrijven 2021 40.500 2,2 10,8 0,11 0,10
Nijverheid (geen energiesector) 2021 34.800 8,8 21,5 7,82 3,96
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 18.500 1,5 8,8 0,95 0,63
24 Basismetaalindustrie 2021 6.300 3,6 5,5 1,22 0,71
Overige industrie 2021 9.400 3,6 6,7 4,37 2,18
F Bouwnijverheid 2021 500 0,0 0,4 1,28 0,45
Particulier huishouden 2021 19.500 0,4 7,5 6,25 5,71
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 24.500 0,7 44,5 6,13 0,93
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 8.900 0,1 38,1 5,22 0,61
Diensten, afval en water 2021 15.600 0,6 6,5 0,90 0,31
Mobiele bronnen; totaal 2021 38.100 3,9 217,2 8,24 5,81
Vervoer 2021 34.200 3,8 187,9 7,03 4,66
Railverkeer 2021 100 0,0 1,7 0,05 0,05
Wegverkeer 2021 26.400 0,2 57,3 3,49 1,31
Scheepvaart 2021 7.100 3,4 126,4 3,46 3,28
Binnenvaart 2021 1.900 0,0 24,1 0,77 0,72
Zeevaart 2021 5.300 3,4 102,3 2,69 2,56
Luchtvaart 2021 500 0,2 2,6 0,03 0,02
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 3.900 0,2 29,3 1,21 1,15
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 1.400 0,0 9,3 0,35 0,33
Visserij 2021 200 0,1 3,4 0,12 0,11
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 2.300 0,0 16,6 0,74 0,71
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2021 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 16 februari 2023:
Toevoeging definitieve cijfers 2021.
Het onderwerp fijnstof PM2.5 is toegevoegd, deze deeltjes (met een doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer) zijn kleiner en schadelijker dan PM10.
De hobbydieren zijn opgenomen onder de sector 01 Landbouw.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voorlopige cijfers over 2022 worden in oktober 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer). PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.
PM2.5
Fijn Stof (deeltjes met doorsnede kleiner dan 2,5 micrometer). PM2.5 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ("dieselrook), slijtage van wegdek, banden en remmen, allerlei industriële processen en op- en overslag. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen. PM2.5 betreft de uitstoot door verbranding plus de uitstoot door slijtage van wegdek, banden en remmen