Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; totalen

Bronnen Perioden CO2 (mln kg) SO2 (mln kg) NOx (mln kg) PM10 (mln kg)
Totaal Stationaire en mobiele bronnen 2021 * 169.300 23,9 313,3 28,00
Stationaire bronnen, totaal 2021 * 131.000 19,9 92,0 19,85
Energiesector 2021 * 52.700 10,4 17,6 0,30
06 Winning van aardolie en aardgas 2021 * 1.500 0,1 2,4 0,00
192 Aardolie-industrie 2021 * 10.500 8,1 4,5 0,17
35 Energiebedrijven 2021 * 40.600 2,2 10,7 0,13
Nijverheid (geen energiesector) 2021 * 34.300 8,6 22,1 7,55
20-21 Chemie en farmaceutische industrie 2021 * 18.300 1,4 9,0 0,93
24 Basismetaalindustrie 2021 * 6.200 3,7 5,7 1,15
Overige industrie 2021 * 9.100 3,5 6,9 4,21
F Bouwnijverheid 2021 * 600 0,0 0,5 1,27
Particulier huishouden 2021 * 19.400 0,4 8,4 5,69
A,E,G-U Overige sectoren (stationair) 2021 * 24.700 0,6 43,9 6,30
01 Landbouw (stationaire bronnen) 2021 * 8.900 0,1 37,5 5,44
Diensten, afval en water 2021 * 15.800 0,4 6,5 0,87
Mobiele bronnen; totaal 2021 * 38.300 4,0 221,2 8,15
Vervoer 2021 * 34.700 3,9 195,2 7,22
Railverkeer 2021 * 100 0,0 1,6 0,05
Wegverkeer 2021 * 26.600 0,2 58,1 3,57
Scheepvaart 2021 * 7.500 3,5 132,9 3,58
Binnenvaart 2021 * 2.000 0,0 25,7 0,83
Zeevaart 2021 * 5.500 3,5 107,2 2,74
Luchtvaart 2021 * 500 0,2 2,6 0,03
Overige mobiele bronnen, totaal 2021 * 3.600 0,2 26,1 0,93
Landbouw (mobiele bronnen) 2021 * 1.200 0,0 7,7 0,26
Visserij 2021 * 200 0,1 3,0 0,11
Overige sectoren (mobiele bronnen) 2021 * 2.200 0,0 15,4 0,56
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de totale emissies naar lucht in Nederland door stationaire en mobiele bronnen. Het betreft de feitelijke emissies op of boven Nederlands grondgebied en op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat (NCP) (zie paragraaf 2).
De berekening van de emissies door stationaire bronnen is gebaseerd op onder andere de emissie-opgaven in de milieujaarverslagen van individuele bedrijven en CBS-productie- en energiegegevens. De cokesfabriek van Tata Steel (Hoogovens) behoort volgens de CBS Standaard Bedrijfsindeling (SBI) tot de energiesector. In deze tabel zijn de emissies hiervan echter opgenomen bij de Basismetaalindustrie.
De emissies door mobiele bronnen zijn berekend door vermenigvuldiging van activiteitsgegevens, zoals voertuigkilometers en brandstofverbruik, met bijbehorende emissiefactoren.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1990.

Status van de cijfers:
De cijfers van 1990 tot en met 2020 zijn definitief. Om een samenhangende en consistente tijdreeks te verkrijgen wordt ieder jaar de complete tijdreeks (her)berekend, zodat de laatste inzichten, met name ten aanzien van de emissiefactoren, in de berekeningen kunnen worden meegenomen.

Wijzigingen per 8 september 2022:
Toevoeging voorlopige cijfers 2021.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Definitieve cijfers over 1990 tot en met 2021 worden in februari 2023 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

CO2
Kooldioxide.

CO2 ontstaat onder andere bij verbranding van de koolstof in brandstoffen. Het is een broeikasgas (veroorzaakt opwarming van de aarde).
SO2
Zwaveldioxide.

SO2 komt vooral vrij bij de verbranding van de in brandstoffen aanwezige zwavel. Het veroorzaakt verzuring van het milieu.
NOx
Stikstofoxiden (NOx = NO en NO2, berekend als NO2).

Stikstofoxiden worden met name gevormd bij verbrandingsprocessen. Hierbij wordt stikstof uit de (verbrandings)lucht omgezet tot NOx. Stikstofoxiden veroorzaken verzuring en spelen een rol bij smogvorming. Stikstofdioxide (NO2) is schadelijk voor de gezondheid.
PM10
Fijn stof (= deeltjes met doorsnede kleiner dan 10 micrometer).

PM10 ontstaat onder andere bij de verbranding van dieselolie ('dieselrook') en allerlei industriële processen. Fijn stof is schadelijk voor de gezondheid. Het dringt diep door in de longen.