Busvervoer; internationaal vervoer per maand, 1998 - 2001

Busvervoer; internationaal vervoer per maand, 1998 - 2001

Provincies Perioden Busritten (absoluut) Voertuigkilometers (x 1000) Reizigers (x 1000) Reizigerskilometers (x mln)
Nederland 1998 januari 7.241 5.832 299 246
Nederland 1998 februari 9.231 6.838 383 285
Nederland 1998 maart 7.853 5.017 313 206
Nederland 1998 1e kwartaal 24.325 17.687 995 737
Nederland 1998 april 10.896 7.045 472 319
Nederland 1998 mei 17.008 11.760 715 511
Nederland 1998 juni 17.478 12.037 739 514
Nederland 1998 2e kwartaal 45.382 30.842 1.926 1.344
Nederland 1998 juli 15.470 14.503 670 656
Nederland 1998 augustus 14.494 13.500 614 589
Nederland 1998 september 14.452 9.377 610 409
Nederland 1998 3e kwartaal 44.416 37.380 1.894 1.654
Nederland 1998 oktober 12.074 7.388 507 323
Nederland 1998 november 6.923 2.548 284 106
Nederland 1998 december 11.513 4.874 501 217
Nederland 1998 4e kwartaal 30.510 14.810 1.292 646
Nederland 1998 Totaal 144.636 100.717 6.109 4.380
Nederland 1999 januari 6.601 5.480 268 231
Nederland 1999 februari 9.057 6.660 381 283
Nederland 1999 maart 7.417 4.890 299 204
Nederland 1999 1e kwartaal 23.075 17.030 948 718
Nederland 1999 april 11.232 7.367 480 328
Nederland 1999 mei 15.932 11.896 679 522
Nederland 1999 juni 15.915 10.672 685 466
Nederland 1999 2e kwartaal 43.079 29.935 1.844 1.316
Nederland 1999 juli 13.650 13.662 596 622
Nederland 1999 augustus 12.086 11.314 514 500
Nederland 1999 september 13.228 8.597 557 380
Nederland 1999 3e kwartaal 38.964 33.573 1.667 1.502
Nederland 1999 oktober 10.775 7.082 455 318
Nederland 1999 november 5.626 2.513 226 105
Nederland 1999 december 9.460 3.717 407 161
Nederland 1999 4e kwartaal 25.861 13.312 1.088 584
Nederland 1999 Totaal 130.979 93.851 5.548 4.119
Nederland 2000 januari 6.345 4.894 261 208
Nederland 2000 februari 7.051 5.017 289 211
Nederland 2000 maart 8.274 5.779 340 244
Nederland 2000 1e kwartaal 21.670 15.690 890 663
Nederland 2000 april 10.177 6.550 430 286
Nederland 2000 mei 17.193 10.899 732 477
Nederland 2000 juni 15.961 11.260 687 490
Nederland 2000 2e kwartaal 43.331 28.709 1.849 1.253
Nederland 2000 juli 13.256 13.982 572 626
Nederland 2000 augustus 12.080 10.732 510 468
Nederland 2000 september 14.737 9.465 616 412
Nederland 2000 3e kwartaal 40.073 34.179 1.698 1.506
Nederland 2000 oktober 10.733 6.592 449 292
Nederland 2000 november 5.601 2.493 223 104
Nederland 2000 december 9.712 4.274 420 188
Nederland 2000 4e kwartaal 26.046 13.359 1.092 584
Nederland 2000 Totaal 131.120 91.935 5.528 4.006
Nederland 2001 januari 5.763 4.347 232 181
Nederland 2001 februari 5.275 3.915 214 164
Nederland 2001 maart 6.488 4.572 263 196
Nederland 2001 1e kwartaal 17.526 12.834 709 541
Nederland 2001 april 9.519 6.383 398 279
Nederland 2001 mei 14.682 9.189 616 393
Nederland 2001 juni 14.616 10.265 621 444
Nederland 2001 2e kwartaal 38.817 25.837 1.635 1.116
Nederland 2001 juli 11.079 10.958 482 497
Nederland 2001 augustus 10.814 9.646 454 423
Nederland 2001 september 12.624 7.968 525 344
Nederland 2001 3e kwartaal 34.517 28.572 1.461 1.264
Nederland 2001 oktober 8.332 5.132 347 229
Nederland 2001 november 5.253 2.147 211 87
Nederland 2001 december 9.016 3.762 390 165
Nederland 2001 4e kwartaal 22.601 11.041 948 481
Nederland 2001 Totaal 113.460 78.281 4.752 3.403
Groningen 1998 januari 31 23 1 1
Groningen 1998 februari 140 90 6 4
Groningen 1998 maart 152 86 6 4
Groningen 1998 1e kwartaal 323 199 13 9
Groningen 1998 april 105 91 5 4
Groningen 1998 mei 149 163 6 7
Groningen 1998 juni 173 131 7 6
Groningen 1998 2e kwartaal 427 385 18 17
Groningen 1998 juli 153 193 7 9
Groningen 1998 augustus 185 199 8 9
Groningen 1998 september 147 137 6 6
Groningen 1998 3e kwartaal 485 529 21 24
Groningen 1998 oktober 131 84 6 4
Groningen 1998 november 36 17 1 1
Groningen 1998 december 185 43 8 2
Groningen 1998 4e kwartaal 352 144 15 7
Groningen 1998 Totaal 1.587 1.257 67 56
Groningen 1999 januari 37 32 1 1
Groningen 1999 februari 69 45 3 2
Groningen 1999 maart 47 27 2 1
Groningen 1999 1e kwartaal 153 104 6 4
Groningen 1999 april 65 46 3 2
Groningen 1999 mei 125 120 5 5
Groningen 1999 juni 141 111 6 5
Groningen 1999 2e kwartaal 331 277 14 12
Groningen 1999 juli 221 250 9 11
Groningen 1999 augustus 125 127 5 5
Groningen 1999 september 143 93 6 4
Groningen 1999 3e kwartaal 489 470 20 20
Groningen 1999 oktober 111 56 4 2
Groningen 1999 november 41 21 2 1
Groningen 1999 december 130 33 6 1
Groningen 1999 4e kwartaal 282 110 12 4
Groningen 1999 Totaal 1.256 959 51 40
Groningen 2000 januari 28 17 1 1
Groningen 2000 februari 34 30 1 1
Groningen 2000 maart 42 26 2 1
Groningen 2000 1e kwartaal 104 73 4 3
Groningen 2000 april 32 19 1 1
Groningen 2000 mei 151 85 6 3
Groningen 2000 juni 117 99 5 4
Groningen 2000 2e kwartaal 300 203 12 8
Groningen 2000 juli 142 164 5 6
Groningen 2000 augustus 132 139 5 5
Groningen 2000 september 112 64 4 2
Groningen 2000 3e kwartaal 386 367 14 13
Groningen 2000 oktober 84 45 3 2
Groningen 2000 november 43 17 1 1
Groningen 2000 december 120 35 5 1
Groningen 2000 4e kwartaal 247 97 9 4
Groningen 2000 Totaal 1.038 740 39 28
Groningen 2001 januari 68 51 3 2
Groningen 2001 februari 72 65 3 2
Groningen 2001 maart 103 63 4 2
Groningen 2001 1e kwartaal 243 179 10 6
Groningen 2001 april 70 40 3 2
Groningen 2001 mei 131 82 5 3
Groningen 2001 juni 196 145 8 6
Groningen 2001 2e kwartaal 397 267 16 11
Groningen 2001 juli 138 138 6 6
Groningen 2001 augustus 116 117 5 5
Groningen 2001 september 118 77 4 3
Groningen 2001 3e kwartaal 372 332 15 14
Groningen 2001 oktober 87 43 3 2
Groningen 2001 november 38 8 2 0
Groningen 2001 december 229 55 10 2
Groningen 2001 4e kwartaal 354 106 15 4
Groningen 2001 Totaal 1.367 883 55 35
Friesland 1998 januari 55 49 2 2
Friesland 1998 februari 224 206 9 8
Friesland 1998 maart 115 92 4 3
Friesland 1998 1e kwartaal 394 347 15 13
Friesland 1998 april 118 85 5 3
Friesland 1998 mei 374 267 16 11
Friesland 1998 juni 403 330 17 14
Friesland 1998 2e kwartaal 895 682 38 28
Friesland 1998 juli 407 454 17 19
Friesland 1998 augustus 266 278 11 12
Friesland 1998 september 327 226 14 9
Friesland 1998 3e kwartaal 1.000 958 42 40
Friesland 1998 oktober 244 176 10 7
Friesland 1998 november 83 38 3 1
Friesland 1998 december 412 154 18 7
Friesland 1998 4e kwartaal 739 368 31 15
Friesland 1998 Totaal 3.030 2.356 127 97
Friesland 1999 januari 101 84 4 3
Friesland 1999 februari 205 211 9 9
Friesland 1999 maart 116 84 5 4
Friesland 1999 1e kwartaal 422 379 18 16
Friesland 1999 april 249 166 10 7
Friesland 1999 mei 357 284 15 12
Friesland 1999 juni 350 275 14 11
Friesland 1999 2e kwartaal 956 725 39 30
Friesland 1999 juli 403 419 18 18
Friesland 1999 augustus 293 334 12 14
Friesland 1999 september 259 172 11 7
Friesland 1999 3e kwartaal 955 925 41 39
Friesland 1999 oktober 207 139 8 5
Friesland 1999 november 75 35 3 1
Friesland 1999 december 299 109 13 5
Friesland 1999 4e kwartaal 581 283 24 11
Friesland 1999 Totaal 2.913 2.311 121 95
Friesland 2000 januari 119 124 5 5
Friesland 2000 februari 192 171 8 7
Friesland 2000 maart 149 133 6 6
Friesland 2000 1e kwartaal 460 428 19 18
Friesland 2000 april 229 170 10 7
Friesland 2000 mei 367 243 15 10
Friesland 2000 juni 358 274 15 11
Friesland 2000 2e kwartaal 954 687 40 28
Friesland 2000 juli 387 405 17 17
Friesland 2000 augustus 254 286 10 12
Friesland 2000 september 351 248 15 10
Friesland 2000 3e kwartaal 992 939 42 39
Friesland 2000 oktober 266 184 11 7
Friesland 2000 november 80 39 3 1
Friesland 2000 december 375 133 16 5
Friesland 2000 4e kwartaal 721 356 30 13
Friesland 2000 Totaal 3.126 2.411 130 99
Friesland 2001 januari 156 155 6 6
Friesland 2001 februari 139 134 5 5
Friesland 2001 maart 170 155 7 7
Friesland 2001 1e kwartaal 465 444 18 18
Friesland 2001 april 186 138 8 6
Friesland 2001 mei 292 231 12 9
Friesland 2001 juni 235 193 10 8
Friesland 2001 2e kwartaal 713 562 30 23
Friesland 2001 juli 260 310 11 13
Friesland 2001 augustus 210 223 8 9
Friesland 2001 september 285 234 12 9
Friesland 2001 3e kwartaal 755 767 31 31
Friesland 2001 oktober 180 137 7 5
Friesland 2001 november 62 37 2 1
Friesland 2001 december 285 114 13 5
Friesland 2001 4e kwartaal 527 288 22 11
Friesland 2001 Totaal 2.461 2.059 102 83
Drenthe 1998 januari 180 187 8 8
Drenthe 1998 februari 327 312 13 13
Drenthe 1998 maart 382 244 17 11
Drenthe 1998 1e kwartaal 889 743 38 32
Drenthe 1998 april 191 175 9 9
Drenthe 1998 mei 537 487 22 22
Drenthe 1998 juni 477 435 21 19
Drenthe 1998 2e kwartaal 1.205 1.097 52 50
Drenthe 1998 juli 557 678 24 31
Drenthe 1998 augustus 526 632 22 26
Drenthe 1998 september 391 327 17 14
Drenthe 1998 3e kwartaal 1.474 1.637 63 71
Drenthe 1998 oktober 354 340 15 15
Drenthe 1998 november 121 68 5 3
Drenthe 1998 december 348 154 14 6
Drenthe 1998 4e kwartaal 823 562 34 24
Drenthe 1998 Totaal 4.390 4.040 188 176
Drenthe 1999 januari 242 245 10 10
Drenthe 1999 februari 312 306 12 12
Drenthe 1999 maart 184 161 7 7
Drenthe 1999 1e kwartaal 738 712 29 29
Drenthe 1999 april 227 218 10 10
Drenthe 1999 mei 433 438 19 19
Drenthe 1999 juni 308 297 13 12
Drenthe 1999 2e kwartaal 968 953 42 41
Drenthe 1999 juli 438 517 19 23
Drenthe 1999 augustus 355 414 14 17
Drenthe 1999 september 315 286 13 12
Drenthe 1999 3e kwartaal 1.108 1.217 46 52
Drenthe 1999 oktober 222 212 10 10
Drenthe 1999 november 98 54 4 2
Drenthe 1999 december 226 88 9 3
Drenthe 1999 4e kwartaal 546 354 23 15
Drenthe 1999 Totaal 3.359 3.236 141 137
Drenthe 2000 januari 265 259 10 10
Drenthe 2000 februari 271 240 10 9
Drenthe 2000 maart 243 241 9 9
Drenthe 2000 1e kwartaal 779 740 29 28
Drenthe 2000 april 285 281 12 12
Drenthe 2000 mei 510 461 21 19
Drenthe 2000 juni 534 500 22 20
Drenthe 2000 2e kwartaal 1.329 1.242 55 51
Drenthe 2000 juli 501 633 21 27
Drenthe 2000 augustus 410 487 16 19
Drenthe 2000 september 441 376 17 14
Drenthe 2000 3e kwartaal 1.352 1.496 54 60
Drenthe 2000 oktober 290 261 12 11
Drenthe 2000 november 97 52 3 2
Drenthe 2000 december 271 137 11 5
Drenthe 2000 4e kwartaal 658 450 26 18
Drenthe 2000 Totaal 4.118 3.928 166 158
Drenthe 2001 januari 249 252 9 9
Drenthe 2001 februari 234 218 9 9
Drenthe 2001 maart 327 337 13 13
Drenthe 2001 1e kwartaal 810 807 31 31
Drenthe 2001 april 278 272 12 11
Drenthe 2001 mei 456 403 19 17
Drenthe 2001 juni 468 423 19 17
Drenthe 2001 2e kwartaal 1.202 1.098 50 45
Drenthe 2001 juli 391 479 16 21
Drenthe 2001 augustus 300 349 12 14
Drenthe 2001 september 360 279 15 12
Drenthe 2001 3e kwartaal 1.051 1.107 43 47
Drenthe 2001 oktober 209 169 9 7
Drenthe 2001 november 102 54 4 2
Drenthe 2001 december 290 118 12 5
Drenthe 2001 4e kwartaal 601 341 25 14
Drenthe 2001 Totaal 3.664 3.353 148 136
Overijssel 1998 januari 1.048 922 42 37
Overijssel 1998 februari 1.632 1.106 69 45
Overijssel 1998 maart 1.027 770 42 31
Overijssel 1998 1e kwartaal 3.707 2.798 153 113
Overijssel 1998 april 672 471 31 22
Overijssel 1998 mei 1.704 1.335 74 57
Overijssel 1998 juni 1.647 1.519 69 63
Overijssel 1998 2e kwartaal 4.023 3.325 174 142
Overijssel 1998 juli 1.627 1.815 69 79
Overijssel 1998 augustus 1.650 1.803 68 74
Overijssel 1998 september 1.423 1.159 59 48
Overijssel 1998 3e kwartaal 4.700 4.777 196 201
Overijssel 1998 oktober 1.139 790 47 33
Overijssel 1998 november 688 304 29 13
Overijssel 1998 december 1.175 596 51 26
Overijssel 1998 4e kwartaal 3.002 1.690 127 72
Overijssel 1998 Totaal 15.432 12.589 650 528
Overijssel 1999 januari 1.013 872 42 36
Overijssel 1999 februari 1.483 1.063 62 44
Overijssel 1999 maart 982 685 39 27
Overijssel 1999 1e kwartaal 3.478 2.620 143 107
Overijssel 1999 april 1.091 759 46 33
Overijssel 1999 mei 1.553 1.278 66 53
Overijssel 1999 juni 1.503 1.244 64 52
Overijssel 1999 2e kwartaal 4.147 3.281 176 138
Overijssel 1999 juli 1.732 1.792 73 77
Overijssel 1999 augustus 1.374 1.472 58 63
Overijssel 1999 september 1.218 969 50 40
Overijssel 1999 3e kwartaal 4.324 4.233 181 180
Overijssel 1999 oktober 1.002 692 43 31
Overijssel 1999 november 571 285 23 12
Overijssel 1999 december 1.065 487 46 21
Overijssel 1999 4e kwartaal 2.638 1.464 112 64
Overijssel 1999 Totaal 14.587 11.598 613 488
Overijssel 2000 januari 896 699 38 30
Overijssel 2000 februari 1.056 798 46 34
Overijssel 2000 maart 1.049 768 43 32
Overijssel 2000 1e kwartaal 3.001 2.265 127 96
Overijssel 2000 april 952 726 40 30
Overijssel 2000 mei 1.707 1.363 73 57
Overijssel 2000 juni 1.620 1.409 68 57
Overijssel 2000 2e kwartaal 4.279 3.498 181 144
Overijssel 2000 juli 1.699 1.854 72 79
Overijssel 2000 augustus 1.394 1.410 57 58
Overijssel 2000 september 1.515 1.121 62 46
Overijssel 2000 3e kwartaal 4.608 4.385 191 183
Overijssel 2000 oktober 1.150 739 48 32
Overijssel 2000 november 600 332 24 13
Overijssel 2000 december 1.086 576 47 25
Overijssel 2000 4e kwartaal 2.836 1.647 119 70
Overijssel 2000 Totaal 14.724 11.794 617 494
Overijssel 2001 januari 855 701 36 30
Overijssel 2001 februari 1.060 779 46 34
Overijssel 2001 maart 580 429 27 20
Overijssel 2001 1e kwartaal 2.495 1.909 109 84
Overijssel 2001 april 911 678 39 29
Overijssel 2001 mei 1.358 1.116 58 47
Overijssel 2001 juni 1.626 1.360 70 56
Overijssel 2001 2e kwartaal 3.895 3.154 167 132
Overijssel 2001 juli 1.542 1.625 67 72
Overijssel 2001 augustus 1.295 1.290 55 54
Overijssel 2001 september 1.334 1.075 56 45
Overijssel 2001 3e kwartaal 4.171 3.990 178 171
Overijssel 2001 oktober 924 718 38 31
Overijssel 2001 november 558 221 24 9
Overijssel 2001 december 1.022 476 46 21
Overijssel 2001 4e kwartaal 2.504 1.415 108 61
Overijssel 2001 Totaal 13.065 10.469 560 449
Gelderland 1998 januari 818 713 34 29
Gelderland 1998 februari 931 803 40 35
Gelderland 1998 maart 795 575 33 24
Gelderland 1998 1e kwartaal 2.544 2.091 107 88
Gelderland 1998 april 1.166 898 52 42
Gelderland 1998 mei 1.699 1.403 74 64
Gelderland 1998 juni 1.697 1.377 74 61
Gelderland 1998 2e kwartaal 4.562 3.678 200 167
Gelderland 1998 juli 1.144 1.256 50 57
Gelderland 1998 augustus 1.579 1.582 70 72
Gelderland 1998 september 1.177 874 52 41
Gelderland 1998 3e kwartaal 3.900 3.712 172 170
Gelderland 1998 oktober 1.299 1.019 55 46
Gelderland 1998 november 793 355 34 16
Gelderland 1998 december 1.361 593 62 28
Gelderland 1998 4e kwartaal 3.453 1.967 151 90
Gelderland 1998 Totaal 14.460 11.448 630 515
Gelderland 1999 januari 658 606 27 26
Gelderland 1999 februari 1.146 841 49 37
Gelderland 1999 maart 764 563 32 25
Gelderland 1999 1e kwartaal 2.568 2.010 108 88
Gelderland 1999 april 1.182 842 53 39
Gelderland 1999 mei 1.374 1.205 61 56
Gelderland 1999 juni 1.274 1.053 56 49
Gelderland 1999 2e kwartaal 3.830 3.100 170 144
Gelderland 1999 juli 1.316 1.573 60 75
Gelderland 1999 augustus 1.286 1.295 59 61
Gelderland 1999 september 1.431 1.131 64 54
Gelderland 1999 3e kwartaal 4.033 3.999 183 190
Gelderland 1999 oktober 1.119 741 49 35
Gelderland 1999 november 619 333 26 15
Gelderland 1999 december 1.089 418 48 19
Gelderland 1999 4e kwartaal 2.827 1.492 123 69
Gelderland 1999 Totaal 13.258 10.600 584 490
Gelderland 2000 januari 681 579 29 25
Gelderland 2000 februari 814 596 35 26
Gelderland 2000 maart 973 723 41 32
Gelderland 2000 1e kwartaal 2.468 1.898 105 83
Gelderland 2000 april 1.000 764 44 34
Gelderland 2000 mei 1.370 1.031 61 47
Gelderland 2000 juni 1.489 1.275 67 59
Gelderland 2000 2e kwartaal 3.859 3.070 172 140
Gelderland 2000 juli 1.377 1.569 61 72
Gelderland 2000 augustus 1.170 1.123 53 52
Gelderland 2000 september 1.438 1.096 64 51
Gelderland 2000 3e kwartaal 3.985 3.788 178 175
Gelderland 2000 oktober 1.236 860 55 40
Gelderland 2000 november 578 280 24 12
Gelderland 2000 december 1.033 434 47 20
Gelderland 2000 4e kwartaal 2.847 1.574 126 72
Gelderland 2000 Totaal 13.160 10.331 580 470
Gelderland 2001 januari 791 593 34 26
Gelderland 2001 februari 454 338 20 15
Gelderland 2001 maart 592 473 26 21
Gelderland 2001 1e kwartaal 1.837 1.404 80 62
Gelderland 2001 april 1.101 825 50 38
Gelderland 2001 mei 1.636 1.183 72 54
Gelderland 2001 juni 1.452 1.197 64 55
Gelderland 2001 2e kwartaal 4.189 3.205 186 147
Gelderland 2001 juli 1.255 1.360 59 66
Gelderland 2001 augustus 1.092 996 49 46
Gelderland 2001 september 1.260 860 54 39
Gelderland 2001 3e kwartaal 3.607 3.216 162 151
Gelderland 2001 oktober 970 686 42 33
Gelderland 2001 november 588 242 24 10
Gelderland 2001 december 1.147 524 52 24
Gelderland 2001 4e kwartaal 2.705 1.452 118 67
Gelderland 2001 Totaal 12.338 9.276 546 427
Utrecht 1998 januari 233 181 10 8
Utrecht 1998 februari 248 113 11 5
Utrecht 1998 maart 124 69 5 3
Utrecht 1998 1e kwartaal 605 363 26 16
Utrecht 1998 april 307 174 12 7
Utrecht 1998 mei 332 221 13 9
Utrecht 1998 juni 267 147 11 6
Utrecht 1998 2e kwartaal 906 542 36 22
Utrecht 1998 juli 194 180 7 7
Utrecht 1998 augustus 176 141 7 5
Utrecht 1998 september 239 151 10 6
Utrecht 1998 3e kwartaal 609 472 24 18
Utrecht 1998 oktober 223 166 10 7
Utrecht 1998 november 105 37 4 1
Utrecht 1998 december 259 94 11 4
Utrecht 1998 4e kwartaal 587 297 25 12
Utrecht 1998 Totaal 2.706 1.675 112 68
Utrecht 1999 januari 195 161 8 6
Utrecht 1999 februari 457 209 19 8
Utrecht 1999 maart 138 98 5 4
Utrecht 1999 1e kwartaal 790 468 32 18
Utrecht 1999 april 265 199 11 7
Utrecht 1999 mei 327 260 14 10
Utrecht 1999 juni 326 202 13 7
Utrecht 1999 2e kwartaal 918 661 38 24
Utrecht 1999 juli 226 193 9 8
Utrecht 1999 augustus 182 131 7 5
Utrecht 1999 september 272 171 11 7
Utrecht 1999 3e kwartaal 680 495 27 20
Utrecht 1999 oktober 248 161 10 7
Utrecht 1999 november 108 65 4 2
Utrecht 1999 december 240 83 10 3
Utrecht 1999 4e kwartaal 596 309 24 12
Utrecht 1999 Totaal 2.982 1.933 123 75
Utrecht 2000 januari 183 117 8 5
Utrecht 2000 februari 298 134 13 6
Utrecht 2000 maart 177 99 7 4
Utrecht 2000 1e kwartaal 658 350 28 15
Utrecht 2000 april 219 118 9 5
Utrecht 2000 mei 353 152 15 7
Utrecht 2000 juni 315 138 14 6
Utrecht 2000 2e kwartaal 887 408 38 18
Utrecht 2000 juli 196 158 7 6
Utrecht 2000 augustus 138 109 6 4
Utrecht 2000 september 211 101 9 4
Utrecht 2000 3e kwartaal 545 368 22 14
Utrecht 2000 oktober 194 80 8 3
Utrecht 2000 november 90 42 3 2
Utrecht 2000 december 217 72 9 3
Utrecht 2000 4e kwartaal 501 194 20 8
Utrecht 2000 Totaal 2.591 1.320 108 54
Utrecht 2001 januari 135 77 5 3
Utrecht 2001 februari 3 15 0 0
Utrecht 2001 maart 151 82 6 3
Utrecht 2001 1e kwartaal 289 174 11 6
Utrecht 2001 april 220 90 9 4
Utrecht 2001 mei 257 106 11 5
Utrecht 2001 juni 251 109 10 4
Utrecht 2001 2e kwartaal 728 305 30 13
Utrecht 2001 juli 208 138 9 6
Utrecht 2001 augustus 139 91 6 3
Utrecht 2001 september 269 113 11 4
Utrecht 2001 3e kwartaal 616 342 26 13
Utrecht 2001 oktober 200 87 8 4
Utrecht 2001 november 127 63 5 3
Utrecht 2001 december 169 68 7 3
Utrecht 2001 4e kwartaal 496 218 20 10
Utrecht 2001 Totaal 2.129 1.037 88 42
Noord-Holland 1998 januari 735 649 26 23
Noord-Holland 1998 februari 888 816 34 31
Noord-Holland 1998 maart 702 479 24 16
Noord-Holland 1998 1e kwartaal 2.325 1.944 84 70
Noord-Holland 1998 april 1.010 610 38 23
Noord-Holland 1998 mei 1.470 999 55 37
Noord-Holland 1998 juni 1.089 890 41 32
Noord-Holland 1998 2e kwartaal 3.569 2.499 134 92
Noord-Holland 1998 juli 1.152 1.159 48 48
Noord-Holland 1998 augustus 1.209 1.002 47 38
Noord-Holland 1998 september 1.038 699 41 28
Noord-Holland 1998 3e kwartaal 3.399 2.860 136 114
Noord-Holland 1998 oktober 913 590 38 24
Noord-Holland 1998 november 619 244 23 8
Noord-Holland 1998 december 872 465 35 19
Noord-Holland 1998 4e kwartaal 2.404 1.299 96 51
Noord-Holland 1998 Totaal 11.696 8.600 451 327
Noord-Holland 1999 januari 603 566 22 20
Noord-Holland 1999 februari 814 795 31 30
Noord-Holland 1999 maart 721 529 25 18
Noord-Holland 1999 1e kwartaal 2.138 1.890 78 68
Noord-Holland 1999 april 938 557 35 21
Noord-Holland 1999 mei 1.290 896 49 33
Noord-Holland 1999 juni 968 676 37 25
Noord-Holland 1999 2e kwartaal 3.196 2.129 121 79
Noord-Holland 1999 juli 1.250 1.131 51 49
Noord-Holland 1999 augustus 1.202 974 45 37
Noord-Holland 1999 september 1.067 676 41 26
Noord-Holland 1999 3e kwartaal 3.519 2.781 137 112
Noord-Holland 1999 oktober 831 518 31 19
Noord-Holland 1999 november 492 255 17 8
Noord-Holland 1999 december 686 309 27 12
Noord-Holland 1999 4e kwartaal 2.009 1.082 75 39
Noord-Holland 1999 Totaal 10.862 7.882 411 300
Noord-Holland 2000 januari 525 471 19 18
Noord-Holland 2000 februari 647 557 25 22
Noord-Holland 2000 maart 764 577 29 21
Noord-Holland 2000 1e kwartaal 1.936 1.605 73 61
Noord-Holland 2000 april 953 603 35 22
Noord-Holland 2000 mei 1.352 930 51 36
Noord-Holland 2000 juni 1.211 958 48 37
Noord-Holland 2000 2e kwartaal 3.516 2.491 134 95
Noord-Holland 2000 juli 1.262 1.163 51 49
Noord-Holland 2000 augustus 1.113 956 45 38
Noord-Holland 2000 september 1.177 809 46 32
Noord-Holland 2000 3e kwartaal 3.552 2.928 142 119
Noord-Holland 2000 oktober 895 561 34 21
Noord-Holland 2000 november 453 203 17 8
Noord-Holland 2000 december 908 400 39 16
Noord-Holland 2000 4e kwartaal 2.256 1.164 90 45
Noord-Holland 2000 Totaal 11.261 8.188 439 320
Noord-Holland 2001 januari 530 417 19 15
Noord-Holland 2001 februari 624 477 24 19
Noord-Holland 2001 maart 378 241 16 10
Noord-Holland 2001 1e kwartaal 1.532 1.135 59 44
Noord-Holland 2001 april 1.112 678 43 27
Noord-Holland 2001 mei 1.369 943 53 38
Noord-Holland 2001 juni 1.315 972 52 38
Noord-Holland 2001 2e kwartaal 3.796 2.593 148 103
Noord-Holland 2001 juli 1.277 1.167 55 51
Noord-Holland 2001 augustus 1.231 1.043 50 43
Noord-Holland 2001 september 1.098 725 43 28
Noord-Holland 2001 3e kwartaal 3.606 2.935 148 122
Noord-Holland 2001 oktober 591 343 23 13
Noord-Holland 2001 november 619 323 25 11
Noord-Holland 2001 december 944 408 42 17
Noord-Holland 2001 4e kwartaal 2.154 1.074 90 41
Noord-Holland 2001 Totaal 11.089 7.736 443 312
Zuid-Holland 1998 januari 1.314 999 56 43
Zuid-Holland 1998 februari 1.792 1.271 76 55
Zuid-Holland 1998 maart 1.634 1.177 69 53
Zuid-Holland 1998 1e kwartaal 4.740 3.447 201 151
Zuid-Holland 1998 april 2.960 2.135 136 103
Zuid-Holland 1998 mei 3.901 3.021 174 144
Zuid-Holland 1998 juni 3.876 3.285 170 153
Zuid-Holland 1998 2e kwartaal 10.737 8.441 480 400
Zuid-Holland 1998 juli 3.654 4.028 166 195
Zuid-Holland 1998 augustus 3.610 3.634 164 174
Zuid-Holland 1998 september 3.179 2.601 138 120
Zuid-Holland 1998 3e kwartaal 10.443 10.263 468 489
Zuid-Holland 1998 oktober 2.798 1.840 124 85
Zuid-Holland 1998 november 1.758 691 73 29
Zuid-Holland 1998 december 2.822 1.312 128 61
Zuid-Holland 1998 4e kwartaal 7.378 3.843 325 175
Zuid-Holland 1998 Totaal 33.299 25.994 1.473 1.215
Zuid-Holland 1999 januari 1.471 1.245 65 58
Zuid-Holland 1999 februari 1.834 1.294 81 60
Zuid-Holland 1999 maart 1.722 1.241 76 58
Zuid-Holland 1999 1e kwartaal 5.027 3.780 222 176
Zuid-Holland 1999 april 2.823 2.094 127 99
Zuid-Holland 1999 mei 3.558 3.130 160 149
Zuid-Holland 1999 juni 3.271 3.073 149 148
Zuid-Holland 1999 2e kwartaal 9.652 8.297 436 396
Zuid-Holland 1999 juli 2.804 3.422 134 170
Zuid-Holland 1999 augustus 2.915 3.099 136 150
Zuid-Holland 1999 september 2.676 2.334 120 112
Zuid-Holland 1999 3e kwartaal 8.395 8.855 390 432
Zuid-Holland 1999 oktober 2.176 1.607 98 76
Zuid-Holland 1999 november 1.174 641 50 29
Zuid-Holland 1999 december 2.246 995 101 46
Zuid-Holland 1999 4e kwartaal 5.596 3.243 249 151
Zuid-Holland 1999 Totaal 28.670 24.175 1.298 1.155
Zuid-Holland 2000 januari 1.353 1.087 59 49
Zuid-Holland 2000 februari 1.361 983 58 44
Zuid-Holland 2000 maart 1.764 1.250 76 56
Zuid-Holland 2000 1e kwartaal 4.478 3.320 193 149
Zuid-Holland 2000 april 2.164 1.460 97 68
Zuid-Holland 2000 mei 3.207 2.684 144 127
Zuid-Holland 2000 juni 3.021 2.764 138 132
Zuid-Holland 2000 2e kwartaal 8.392 6.908 379 327
Zuid-Holland 2000 juli 2.777 3.295 131 161
Zuid-Holland 2000 augustus 2.575 2.692 118 129
Zuid-Holland 2000 september 2.473 2.145 109 102
Zuid-Holland 2000 3e kwartaal 7.825 8.132 358 392
Zuid-Holland 2000 oktober 2.150 1.497 96 71
Zuid-Holland 2000 november 1.269 661 53 29
Zuid-Holland 2000 december 1.993 1.081 89 50
Zuid-Holland 2000 4e kwartaal 5.412 3.239 238 150
Zuid-Holland 2000 Totaal 26.106 21.600 1.167 1.018
Zuid-Holland 2001 januari 1.207 1.004 51 45
Zuid-Holland 2001 februari 1.124 902 45 38
Zuid-Holland 2001 maart 1.493 1.238 61 54
Zuid-Holland 2001 1e kwartaal 3.824 3.144 157 137
Zuid-Holland 2001 april 2.000 1.759 86 80
Zuid-Holland 2001 mei 2.809 2.020 117 89
Zuid-Holland 2001 juni 2.693 2.839 116 130
Zuid-Holland 2001 2e kwartaal 7.502 6.618 319 299
Zuid-Holland 2001 juli 2.603 2.624 116 122
Zuid-Holland 2001 augustus 2.330 2.764 104 131
Zuid-Holland 2001 september 2.187 2.013 93 92
Zuid-Holland 2001 3e kwartaal 7.120 7.401 313 345
Zuid-Holland 2001 oktober 1.671 1.314 72 60
Zuid-Holland 2001 november 1.116 626 45 26
Zuid-Holland 2001 december 1.673 936 72 42
Zuid-Holland 2001 4e kwartaal 4.460 2.876 189 128
Zuid-Holland 2001 Totaal 22.905 20.039 980 907
Zeeland 1998 januari 108 119 4 5
Zeeland 1998 februari 259 187 10 7
Zeeland 1998 maart 327 227 12 8
Zeeland 1998 1e kwartaal 694 533 26 20
Zeeland 1998 april 432 290 17 12
Zeeland 1998 mei 577 554 23 21
Zeeland 1998 juni 698 546 29 21
Zeeland 1998 2e kwartaal 1.707 1.390 69 54
Zeeland 1998 juli 498 365 22 15
Zeeland 1998 augustus 313 315 12 12
Zeeland 1998 september 339 280 13 11
Zeeland 1998 3e kwartaal 1.150 960 47 38
Zeeland 1998 oktober 314 183 13 8
Zeeland 1998 november 161 44 7 2
Zeeland 1998 december 228 86 9 3
Zeeland 1998 4e kwartaal 703 313 29 13
Zeeland 1998 Totaal 4.255 3.195 170 125
Zeeland 1999 januari 119 100 4 4
Zeeland 1999 februari 198 116 8 4
Zeeland 1999 maart 174 118 7 4
Zeeland 1999 1e kwartaal 491 334 19 12
Zeeland 1999 april 349 242 13 9
Zeeland 1999 mei 540 506 21 20
Zeeland 1999 juni 647 416 28 16
Zeeland 1999 2e kwartaal 1.536 1.164 62 45
Zeeland 1999 juli 259 221 11 9
Zeeland 1999 augustus 253 318 9 12
Zeeland 1999 september 369 330 14 13
Zeeland 1999 3e kwartaal 881 869 34 34
Zeeland 1999 oktober 298 198 12 8
Zeeland 1999 november 229 89 9 3
Zeeland 1999 december 302 90 12 3
Zeeland 1999 4e kwartaal 829 377 33 14
Zeeland 1999 Totaal 3.738 2.743 148 106
Zeeland 2000 januari 125 82 4 3
Zeeland 2000 februari 144 102 5 3
Zeeland 2000 maart 201 123 8 5
Zeeland 2000 1e kwartaal 470 307 17 11
Zeeland 2000 april 417 260 15 10
Zeeland 2000 mei 673 444 27 17
Zeeland 2000 juni 636 406 27 16
Zeeland 2000 2e kwartaal 1.726 1.110 69 43
Zeeland 2000 juli 336 472 12 18
Zeeland 2000 augustus 256 308 9 12
Zeeland 2000 september 393 291 15 11
Zeeland 2000 3e kwartaal 985 1.071 36 41
Zeeland 2000 oktober 302 217 11 9
Zeeland 2000 november 176 69 6 2
Zeeland 2000 december 278 121 11 4
Zeeland 2000 4e kwartaal 756 407 28 15
Zeeland 2000 Totaal 3.938 2.895 151 111
Zeeland 2001 januari 131 84 4 3
Zeeland 2001 februari 64 69 3 3
Zeeland 2001 maart 219 137 8 5
Zeeland 2001 1e kwartaal 414 290 15 11
Zeeland 2001 april 236 132 9 5
Zeeland 2001 mei 617 401 24 15
Zeeland 2001 juni 393 228 17 9
Zeeland 2001 2e kwartaal 1.246 761 50 29
Zeeland 2001 juli 207 256 8 10
Zeeland 2001 augustus 258 294 9 12
Zeeland 2001 september 386 336 15 13
Zeeland 2001 3e kwartaal 851 886 32 35
Zeeland 2001 oktober 288 135 11 6
Zeeland 2001 november 162 70 6 3
Zeeland 2001 december 274 77 11 3
Zeeland 2001 4e kwartaal 724 282 28 12
Zeeland 2001 Totaal 3.234 2.217 125 86
Noord-Brabant 1998 januari 1.564 1.314 70 62
Noord-Brabant 1998 februari 1.668 1.234 71 53
Noord-Brabant 1998 maart 1.308 690 52 28
Noord-Brabant 1998 1e kwartaal 4.540 3.238 193 143
Noord-Brabant 1998 april 2.124 1.235 91 55
Noord-Brabant 1998 mei 3.452 1.998 147 86
Noord-Brabant 1998 juni 3.678 1.987 159 84
Noord-Brabant 1998 2e kwartaal 9.254 5.220 397 225
Noord-Brabant 1998 juli 2.952 2.479 129 111
Noord-Brabant 1998 augustus 2.524 2.174 107 95
Noord-Brabant 1998 september 3.061 1.585 130 69
Noord-Brabant 1998 3e kwartaal 8.537 6.238 366 275
Noord-Brabant 1998 oktober 2.303 1.196 96 52
Noord-Brabant 1998 november 1.185 361 48 15
Noord-Brabant 1998 december 1.953 759 85 34
Noord-Brabant 1998 4e kwartaal 5.441 2.316 229 101
Noord-Brabant 1998 Totaal 27.772 17.012 1.185 744
Noord-Brabant 1999 januari 1.263 984 50 41
Noord-Brabant 1999 februari 1.522 1.144 64 49
Noord-Brabant 1999 maart 1.531 826 62 34
Noord-Brabant 1999 1e kwartaal 4.316 2.954 176 124
Noord-Brabant 1999 april 2.437 1.467 107 67
Noord-Brabant 1999 mei 3.668 2.432 159 107
Noord-Brabant 1999 juni 3.647 2.000 161 88
Noord-Brabant 1999 2e kwartaal 9.752 5.899 427 262
Noord-Brabant 1999 juli 2.586 2.415 112 108
Noord-Brabant 1999 augustus 2.189 1.904 93 84
Noord-Brabant 1999 september 2.474 1.269 105 56
Noord-Brabant 1999 3e kwartaal 7.249 5.588 310 248
Noord-Brabant 1999 oktober 2.621 1.803 113 83
Noord-Brabant 1999 november 1.097 392 45 17
Noord-Brabant 1999 december 1.559 584 68 25
Noord-Brabant 1999 4e kwartaal 5.277 2.779 226 125
Noord-Brabant 1999 Totaal 26.592 17.221 1.140 759
Noord-Brabant 2000 januari 1.227 899 51 38
Noord-Brabant 2000 februari 1.260 894 52 38
Noord-Brabant 2000 maart 1.484 1.054 62 45
Noord-Brabant 2000 1e kwartaal 3.971 2.847 165 121
Noord-Brabant 2000 april 2.363 1.351 105 61
Noord-Brabant 2000 mei 3.909 2.099 171 93
Noord-Brabant 2000 juni 3.443 2.045 150 88
Noord-Brabant 2000 2e kwartaal 9.715 5.495 426 242
Noord-Brabant 2000 juli 2.392 2.470 104 111
Noord-Brabant 2000 augustus 2.475 1.941 105 85
Noord-Brabant 2000 september 3.119 1.806 136 80
Noord-Brabant 2000 3e kwartaal 7.986 6.217 345 276
Noord-Brabant 2000 oktober 2.138 1.207 91 54
Noord-Brabant 2000 november 1.062 468 43 20
Noord-Brabant 2000 december 1.682 703 74 31
Noord-Brabant 2000 4e kwartaal 4.882 2.378 208 105
Noord-Brabant 2000 Totaal 26.554 16.936 1.143 746
Noord-Brabant 2001 januari 648 486 26 20
Noord-Brabant 2001 februari 508 389 21 17
Noord-Brabant 2001 maart 1.234 800 50 33
Noord-Brabant 2001 1e kwartaal 2.390 1.675 97 70
Noord-Brabant 2001 april 1.831 1.017 78 45
Noord-Brabant 2001 mei 2.884 1.489 126 66
Noord-Brabant 2001 juni 2.934 1.492 128 65
Noord-Brabant 2001 2e kwartaal 7.649 3.998 332 176
Noord-Brabant 2001 juli 1.285 1.290 55 59
Noord-Brabant 2001 augustus 1.867 1.263 78 54
Noord-Brabant 2001 september 2.376 1.088 100 48
Noord-Brabant 2001 3e kwartaal 5.528 3.641 233 161
Noord-Brabant 2001 oktober 1.556 797 65 37
Noord-Brabant 2001 november 909 237 37 10
Noord-Brabant 2001 december 1.447 504 61 22
Noord-Brabant 2001 4e kwartaal 3.912 1.538 163 69
Noord-Brabant 2001 Totaal 19.479 10.853 827 475
Limburg 1998 januari 1.155 676 46 28
Limburg 1998 februari 1.122 700 44 29
Limburg 1998 maart 1.287 608 49 25
Limburg 1998 1e kwartaal 3.564 1.984 139 82
Limburg 1998 april 1.811 881 76 39
Limburg 1998 mei 2.813 1.312 111 53
Limburg 1998 juni 3.473 1.390 141 55
Limburg 1998 2e kwartaal 8.097 3.583 328 147
Limburg 1998 juli 3.132 1.896 131 85
Limburg 1998 augustus 2.456 1.740 98 72
Limburg 1998 september 3.131 1.338 130 57
Limburg 1998 3e kwartaal 8.719 4.974 359 214
Limburg 1998 oktober 2.356 1.004 93 42
Limburg 1998 november 1.374 389 57 17
Limburg 1998 december 1.898 618 80 27
Limburg 1998 4e kwartaal 5.628 2.011 230 86
Limburg 1998 Totaal 26.009 12.551 1.056 529
Limburg 1999 januari 899 585 35 25
Limburg 1999 februari 1.017 637 42 27
Limburg 1999 maart 1.037 557 39 23
Limburg 1999 1e kwartaal 2.953 1.779 116 75
Limburg 1999 april 1.607 778 64 34
Limburg 1999 mei 2.708 1.349 110 57
Limburg 1999 juni 3.480 1.325 144 54
Limburg 1999 2e kwartaal 7.795 3.452 318 145
Limburg 1999 juli 2.416 1.729 100 76
Limburg 1999 augustus 1.912 1.247 75 51
Limburg 1999 september 3.003 1.165 122 49
Limburg 1999 3e kwartaal 7.331 4.141 297 176
Limburg 1999 oktober 1.941 956 77 41
Limburg 1999 november 1.122 343 43 15
Limburg 1999 december 1.620 521 66 22
Limburg 1999 4e kwartaal 4.683 1.820 186 78
Limburg 1999 Totaal 22.762 11.192 919 474
Limburg 2000 januari 943 561 37 23
Limburg 2000 februari 973 512 37 21
Limburg 2000 maart 1.429 783 57 33
Limburg 2000 1e kwartaal 3.345 1.856 131 77
Limburg 2000 april 1.563 798 63 35
Limburg 2000 mei 3.594 1.407 147 61
Limburg 2000 juni 3.218 1.390 134 59
Limburg 2000 2e kwartaal 8.375 3.595 344 155
Limburg 2000 juli 2.186 1.800 90 80
Limburg 2000 augustus 2.165 1.282 86 54
Limburg 2000 september 3.506 1.406 141 60
Limburg 2000 3e kwartaal 7.857 4.488 317 194
Limburg 2000 oktober 2.026 941 80 42
Limburg 2000 november 1.153 329 45 14
Limburg 2000 december 1.749 583 72 26
Limburg 2000 4e kwartaal 4.928 1.853 197 82
Limburg 2000 Totaal 24.504 11.792 989 509
Limburg 2001 januari 994 527 38 22
Limburg 2001 februari 992 528 39 23
Limburg 2001 maart 1.241 618 46 27
Limburg 2001 1e kwartaal 3.227 1.673 123 72
Limburg 2001 april 1.575 754 62 32
Limburg 2001 mei 2.873 1.217 118 52
Limburg 2001 juni 3.052 1.308 127 56
Limburg 2001 2e kwartaal 7.500 3.279 307 140
Limburg 2001 juli 1.913 1.571 79 71
Limburg 2001 augustus 1.976 1.216 79 53
Limburg 2001 september 2.951 1.167 121 50
Limburg 2001 3e kwartaal 6.840 3.954 279 174
Limburg 2001 oktober 1.656 703 69 33
Limburg 2001 november 972 266 37 11
Limburg 2001 december 1.536 483 64 21
Limburg 2001 4e kwartaal 4.164 1.452 170 65
Limburg 2001 Totaal 21.730 10.358 879 451
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Busritten, voertuigkilometers, reizigers en reizigerskilometers in het
internationale busvervoer; naar provincie van vestiging van busondernemers.

Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1997.
Maandcijfers beschikbaar vanaf januari 1998.
Frequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Busritten
Aantal busritten met passagiers, exclusief lege ritten.
Voertuigkilometers
De totaal afgelegde vervoersafstand door bussen in het internationale
busvervoer, exclusief "lege" kilometers (zonder passagiers).
Een voertuigkilometer is de uniforme maateenheid voor de
verkeersprestatie en komt overeen met de door één bus afgelegde afstand
van één kilometer.
Reizigers
Reizigerskilometers
De totaal afgelegde vervoersafstand door reizigers in het internationale
busvervoer.
Een reizigerskilometer is de uniforme maateenheid voor de
vervoersprestatie en komt overeen met de door één reiziger afgelegde
afstand van één kilometer.