Zorgrekeningen; financieringsbron, functieverdeling en actoren, 1998 - 2005

Zorgrekeningen; financieringsbron, functieverdeling en actoren, 1998 - 2005

Actoren Perioden Totaal uitgaven aan zorg (mln euro) Naar financieringsbron (HF) HF 1.1 Overheid (mln euro) Naar financieringsbron (HF) HF 1.2 Sociale verzekeringen (mln euro) Naar financieringsbron (HF) HF2.1/2.2 Particuliere zorgverzekeringen (mln euro) Naar financieringsbron (HF) HF 2.3 Eigen betalingen (mln euro) Naar financieringsbron (HF) HF 2.4/2.5/3.0 Overige financiers (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 1 NL Curatieve zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 2 NL Revalidatiezorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 3 NL Medische verzorging (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 4 NL Ondersteunende dienstverlening (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 5 NL Medische goederen (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 6 NL Preventieve zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Gezondheidszorg HC 7 NL Beleid en beheer (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Sociale zorg (mln euro) Naar functieverdeling (HC) Alle overige aktiviteiten (mln euro)
Totaal uitgaven aan zorg 2005* 62.742 2.850 39.371 9.170 6.647 4.703 13.697 1.960 11.812 3.795 10.600 2.126 2.131 14.409 2.212
Totaal aanbieders gezondheidszorg 2005* 39.149 1.824 21.358 9.091 3.942 2.933 13.526 1.442 6.001 3.789 10.120 1.828 30 582 1.831
Algemene ziekenhuizen 2005* 10.536 100 7.037 2.730 53 616 3.968 - 4.464 1.389 496 - - - 219
Academische ziekenhuizen 2005* 4.164 791 2.017 783 15 558 1.408 - 845 661 282 - - - 970
Categorale ziekenhuizen 2005* 722 - 498 193 4 26 127 290 113 178 14 - - - -
Verstr. geestelijke gezondheidszorg 2005* 4.001 335 3.555 - - 111 2.276 - 552 - 559 14 - 426 176
Huisartsenpraktijken 2005* 1.970 - 1.302 522 136 12 1.354 - - 159 342 115 - - -
Specialistenpraktijken 2005* 2.158 - 1.401 640 66 51 1.455 - - 362 279 16 - 8 37
Tandartsenpraktijken 2005* 1.852 - 345 1.124 335 48 1.227 - - - 313 277 - - 36
Paramedische-/verloskundigenpraktijken 2005* 1.227 - 359 787 61 20 142 995 - - 59 11 - - 20
Gemeentelijke gezondheidsdiensten 2005* 698 420 100 23 17 138 - - - 104 - 594 - - -
ARBO-diensten 2005* 1.018 70 - - 6 942 - 147 - - - 710 - 147 13
Leveranciers geneesmiddelen 2005* 5.482 - 2.987 1.257 1.227 12 - - - - 5.202 - - - 280
Leveranciers therapeutische midd. 2005* 2.485 - 780 420 1.167 118 - - - - 2.412 - - - 73
Verstrekkers ondersteunende diensten 2005* 655 44 217 110 20 265 59 - - 535 - 25 30 - 7
Overige verstrekkers gezondheidszorg 2005* 2.179 65 760 503 834 17 1.511 10 28 401 163 67 - - -
Totaal aanbieders welzijnszorg 2005* 21.492 833 17.206 79 2.705 668 171 518 5.811 6 480 298 - 13.828 381
Verstrekkers van ouderenzorg 2005* 12.583 264 11.678 79 4 559 157 470 5.276 - 432 298 - 5.829 122
Verstrekkers gehandicaptenzorg 2005* 5.578 - 5.528 - - 50 - 48 535 6 48 - - 4.682 259
Verstrekkers kinderopvang 2005* 2.770 70 - - 2.663 37 - - - - - - - 2.770 -
Overige verstrekkers welzijnszorg 2005* 561 500 - - 39 22 14 - - - - - - 547 -
Beleids- en beheersorganisaties 2005* 2.101 192 807 - - 1.102 - - - - - - 2.101 - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Stelsel van zorgstatistieken.
De afgelopen jaren is intensief nagedacht over een samenhangend geheel
van statistieken op het terrein van gezondheid(szorg) en welzijn(szorg).
Hierbij is gebruik gemaakt van eerder voor dit terrein ontwikkelde
concepten zoals het "Stelsel van gezondheidsstatistieken" het
"Conceptueel kader welzijn en gezondheid" en het "Operationeel model
voor de statistieken op het terrein van gezondheid en welzijn".
Uiteindelijk hebben deze activiteiten geresulteerd in de totstandkoming
van het Strategisch Project Zorg. Hoofddoel van dit project is het
ontwikkelen van een volledig en samenhangend statistisch beeld van de zorg.
Het gaat onder meer om gegevens over de gezondheids- en welzijnssituatie,
de (medische) consumptie (het gebruik), de kosten en financiering van het
zorgapparaat, de ingezette (personele) middelen, de productie (diensten)
en prijs- en volume-ontwikkelingen. Het is duidelijk dat voor een
beschrijving van alle activiteiten een functionele invalshoek van het
terrein noodzakelijk is. Een functionele invalshoek wil zeggen dat alle
activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn in de beschouwing
dienen te worden betrokken, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of
als nevenactiviteit van economische eenheden (bedrijfseenheden) plaatsvin-
den. In het CBS-rapport "Samenhangende informatie over de gezondheids-
zorg als eerste stap naar geïntegreerde zorgstatistieken" is aan deze
gedachte van een samenhangend geheel van zorgstatistieken een meer con-
crete (gefaseerde) invulling gegeven.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet als

Zorgrekeningen; uitgaven en financiering.


LET OP! De cijfers in deze tabel beschrijven nog niet het volledige zorgterrein,
zoals beschreven in href="http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/CC138517-AF54-4921-8AC2-C119B13F3BCD/0/2006beschrijvingvolledigzorgterreinart.pdf"
>Beschrijving volledig zorgterrein. Daardoor zijn de cijfers in
deze tabel niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers over 2006 en 2007 in
de tabel "Raming van kerncijfers over de zorg." Door vergelijking van het
cijfer over 2005 in enerzijds deze tabel en anderzijds de tabel "Raming van
kerncijfers over de zorg.", wordt duidelijk dat er een verschil is van ongeveer
5 miljard euro tussen de "oude" afbakening van het zorgterrein en de volledige
terreindekking. In het vierde kwartaal van 2008 zullen de cijfers voor
de periode 1998-2005 aangepast worden zodat ze dan wel het volledige zorgterrein
beschrijven en dus vergelijkbaar zijn met de cijfers over 2006 en 2007.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Alle cijfers hebben bij de eerste publicatie over een nieuwe verslagperiode
een voorlopig karakter. De cijfers over de voorgaande verslagperiode worden
daarbij nader voorlopig. De cijfers van voor deze periode worden dan
definitief. Als er zich een verschil voordoet tussen de overeenkomstige
voorlopige en definitieve cijfers, moet dat worden toegeschreven aan het
beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal.

Gegevens beschikbaar vanaf 1998
Frequentie: stopgezet per januari 2009

Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg 2007

Toelichting onderwerpen

Totaal uitgaven aan zorg
De zorg betreft het aanbod van goederen en diensten op medisch,
paramedisch, verpleegkundig, verzorgend en sociaal-cultureel gebied.
Deze goederen en diensten:
· zijn gericht op personen die lijden aan ziekten, stoornissen en/of
beperkingen van lichamelijke en/of geestelijke aard, alsmede op het
bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke (culturele en
sociale) participatie van personen en op het in positieve zin
beïnvloeden van het algemene welzijn van de bevolking;
· hebben betrekking op preventie, diagnostiek, behandeling, verpleging,
verzorging, verblijf, activering, ondersteuning, begeleiding, recreatie
en educatie;
· worden geproduceerd door daartoe opgeleide deskundigen en/of opgerichte
ondernemingen (of delen daarvan), of
· worden aangeboden door gezinshuishoudingen.
Binnen het systeem van de Zorgrekeningen worden drie soorten van
classificaties onderscheiden:
· Een classificatie van actoren: actoren dient in ruime zin te worden
opgevat, dus uiteraard de aanbieders van zorg, maar ook de anderszins
bij de zorg betrokken actoren, zoals beleids- en beheerorganisaties en
anderszins ondersteunende organisaties.
· Een classificatie van financieringsbronnen: betreft niet alleen de
rechtstreeks, maar ook de uiteindelijk betalende instanties.
· Een classificatie van functies: functies kunnen worden gezien als
clusters van activiteiten.
Naar financieringsbron (HF)
Code Health Care Funding (HF)(classificatie van financiers).
Uitgaven Zorgrekeningen naar financieringsbron.
HF 1.1 Overheid
Health care Funding=HF 1.1 Overheid (door overheid aan aanbieders zorg
betaald).
HF 1.2 Sociale verzekeringen
Health care Funding=HF 1.2 Sociale verzekeringen.
HF2.1/2.2 Particuliere zorgverzekeringen
Health care Funding=HF 2.1 en 2.2. Door particuliere zorgverzekeraars
aan aanbieders zorg betaald.
HF 2.3 Eigen betalingen
Health care Funding=HF 2.3. Eigen betalingen.
HF 2.4/2.5/3.0 Overige financiers
Health care Funding=HF 2.4, 2.5 en 3.0. Overige financiers van de zorg.
Naar functieverdeling (HC)
Gezondheidszorg
Code Health Care function (HC).
Uitgaven zorgrekeningen naar (clusters van) actoren en functie. Classi-
ficatie van functies (vooralsnog beperkt tot de gezondheidszorg).
Actoren kunnen worden beschouwd als (groepen van) onafhankelijke
organisatorische eenheden die activiteiten uitvoeren op het terrein van
de zorg.
HC 1 NL Curatieve zorg
Deze functie bevat medische en paramedische diensten welke geleverd worden
tijdens een periode van geneeskundige behandeling. Het doel van deze
diensten is het stellen van een diagnose voor en het behandelen van
lichamelijke en geestelijke aandoeningen. De diensten kunnen worden
geleverd aan patiënten binnen instellingen voor dag- en
nachtverpleging, praktijken van beroepsbeoefenaren zoals specialisten,
huisartsen, tandartsen, verloskundigen en paramedici, instellingen
zonder verpleging zoals abortusklinieken en bij de patiënt
thuis.
Onder deze functie vallen niet het toedienen of verbruiken van de
volgende intermediaire goederen en diensten als onderdeel van (direct
verbonden aan) de diagnose en behandeling:
· verstrekking van medische goederen (HC 5 verbonden),
· medische verzorging (HC 3 kort),
· herkenbaar preventief onderhoud (HC 6),
· ondersteunende diensten zoals röntgenonderzoek, radiotherapie,
laboratoriumonderzoek, klinische chemie, medische microbiologie,
nucleaire geneeskunde, pathologische anatomie (HC 4 verbonden).
Het verbruik van andere intermediaire (niet-medische) goederen en diensten
zoals materialen en technieken wordt wel toegerekend aan de curatieve
zorg.
HC 2 NL Revalidatiezorg
Revalidatie omvat aan patiënten verstrekte medische en paramedische
dienstverlening, waarbij het accent ligt op verbetering van de
functionele niveaus van de behandelde personen en waarbij de functionele
beperkingen te wijten zijn aan ofwel een enkel geval van ziekte of
verwonding, dan wel aan een voortdurend beloop (teruggang of vooruitgang)
daarvan.
Deze diensten zijn gericht op het herstellen van een lichamelijke en
geestelijke aandoening of het verbeteren van de lichamelijke en
geestelijke functionaliteit bij een patiënt. Revalidatiezorg is in het
algemeen intensiever dan verpleging en minder acuut dan curatieve zorg.
De diensten kunnen worden geleverd aan patiënten binnen instellingen
voor dag- en nachtverpleging, praktijken van beroepsbeoefenaren zoals
paramedici, instellingen zonder verpleging zoals revalidatiedagbehandel-
centra en bij de patiënt thuis.
Onder deze functie vallen niet het toedienen of verbruiken van medische
goederen en ondersteunende diensten als onderdeel van het herstel
(respectievelijk HC 5 verbonden en HC 4 verbonden).
HC 3 NL Medische verzorging
HC 3 kort: Medische verzorging (care)
Deze functie heeft betrekking op de medische verzorging die direct
verbonden is met de functie curatieve en revalidatiezorg in instellingen
voor dag- en nachtverpleging.
HC 3 afhankelijk: Medische verzorging (care)
Deze functie omvat de medische verzorging van patiënten (zoals zieken,
gehandicapten, bejaarden) die behoefte hebben aan continue bijstand door
chronische lichamelijke en geestelijke beschadigingen en een verminderde
mate van zelfredzaamheid bij algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dit
betreft de medische verzorging waarbij sprake is van een
afhankelijkheidsrelatie tussen patiënt en verzorger. De diensten kunnen
worden geleverd aan patiënten binnen instellingen voor dag- en
nachtverpleging en verzorging, en bij de patiënt thuis.
Onder deze functie vallen niet het toedienen of verbruiken van medische
goederen als onderdeel van de verpleging (HC 5 verbonden).
HC 4 NL Ondersteunende dienstverlening
Deze functie betreft ondersteunende diensten die uitgevoerd worden door
medisch en paramedisch technisch personeel (wel of niet onder directe
toezicht van een arts) binnen instellingen voor dag- en nachtverpleging of
praktijken van vrije beroepsbeoefenaren zoals huisartsen en tandartsen
(wel of niet onder directe toezicht van een arts) zoals röntgenonderzoek,
radiotherapie, laboratoriumonderzoek, klinische chemie, medische
microbiologie, nucleaire geneeskunde, pathologische anatomie,
ziekenvervoer en binnen daartoe apart opgerichte zelfstandige
instituten zoals ambulancediensten, trombosediensten, bloedbanken en
medische en huisartsenlaboratoria.
HC 5 NL Medische goederen
Deze functie betreft de levering van medische goederen aan patiënten,
alsmede de diensten die verband houden met de levering van deze
producten, als onderdeel van (direct verbonden aan) de geneeskundige
behandeling, revalidatie of verpleging in instellingen voor dag- en
nachtverpleging en praktijken van vrije beroepsbeoefenaren zoals
huisartsen, specialisten en tandartsen.
Tevens omvat deze functie de afzonderlijke levering aan patiënten,
alsmede de diensten die verband houden met de levering van deze
producten. De afzonderlijke leveringen geschieden, al dan niet met
recept, aan patiënten door apothekers, apotheekhoudende huisartsen,
ziekenhuisapothekers, apothekers in dienst van zorgverzekeraars en
verstrekkers van medische hulpmiddelen (zoals thuiszorgwinkel,
detailhandel).
HC 6 NL Preventieve zorg
Onder deze functie (preventie en openbare gezondheidszorg) vallen de
diensten die gericht zijn op het bevorderen en beschermen van de
gezondheidstoestand van de bevolking, oftewel op het voorkomen van
lichamelijke en geestelijke aandoeningen. Hiertoe worden gerekend de
afzonderlijke programma's, en niet de activiteiten, die worden
uitgevoerd als integraal onderdeel van de reguliere behandeling. Het
betreft programma's zoals jeugdvaccinaties tegen infectieziekten,
griepvaccinaties, ouder- en kinderzorg, baarmoederhalskankerscreening
en borstkankerscreening. Daarnaast vallen hieronder (grote delen van) de
activiteiten van GGD-en en Arbodiensten, alsmede herkenbare
preventie-activiteiten die onderdeel vormen van de geneeskundige zorg
(cure), zoals preventief onderhoud door tandartsen.
HC 7 NL Beleid en beheer
Beleid en beheer van gezondheidsprogramma's en zorgverzekeringen omvatten
de activiteiten van particuliere zorgverzekeraars en de centrale en
plaatselijke overheden alsmede de sociale ziektekostenverzekering. Deze
functie heeft onder meer betrekking op de volgende activiteiten: het
formuleren en uitvoeren van overheidsbeleid op het terrein van de
gezondheidszorg, waaronder het vaststellen van beleidsregels voor
budgetten van instellingen en tarieven van individuele
beroepsbeoefenaren; het financieel beheren van de ZFW en de AWBZ (het
innen van de premies bij huishoudens en het verdelen van de premies over
de zorgverstrekkers); het toezicht uitoefenen op de uitvoering van de ZFW
en AWBZ door de uitvoeringsorganen en het administreren en uitvoeren van
particuliere zorgverzekeringen door verzekeraars.
Sociale zorg
Alle overige aktiviteiten
Advies- en voorlichtingsorganen, opleidingsinstituten, patiënten-
verenigingen, koepel- en belangenorganisaties, evaluatie- en begelei-
dingscommissies, verenigingen van budgethouders, onderzoeksinstituten,
instituten voor research & development, fondsenwervers.