Pensioenfondsen; deelnemers en premies 1997-2015

Pensioenfondsen; deelnemers en premies 1997-2015

Pensioenfondsen Perioden Aantal pensioenfondsen (aantal) Deelnemers Totaal deelnemers (x 1 000) Deelnemers Actieve deelnemers (x 1 000) Deelnemers Gewezen deelnemers (x 1 000) Deelnemers Pensioentrekkenden naar soort Totaal pensioentrekkenden (x 1 000) Pensioenpremies Premies totaal eigen rekening (mln euro) Pensioenpremies Premies herverzekering (mln euro)
Totaal Pensioenfondsen 2012 414 17.282 5.635 8.656 2.991 31.533 793
Totaal Pensioenfondsen 2013 379 17.403 5.488 8.844 3.071 33.525 797
Totaal Pensioenfondsen 2014 348 17.598 5.424 9.059 3.115 31.152 550
Totaal Pensioenfondsen 2015 319 17.915 5.435 9.302 3.178 28.289 330
Bedrijfstakpensioenfondsen 2012 74 15.113 4.941 7.681 2.491 23.953 124
Bedrijfstakpensioenfondsen 2013 71 15.281 4.828 7.883 2.570 25.139 85
Bedrijfstakpensioenfondsen 2014 68 15.568 4.800 8.143 2.625 23.460 79
Bedrijfstakpensioenfondsen 2015 67 15.912 4.832 8.387 2.693 22.376 64
Ondernemingspensioenfondsen 2012 327 2.068 636 957 475 7.062 666
Ondernemingspensioenfondsen 2013 295 2.029 611 943 475 7.868 711
Ondernemingspensioenfondsen 2014 268 1.936 574 899 463 7.189 464
Ondernemingspensioenfondsen 2015 240 1.905 551 897 457 5.416 263
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2012 13 101 58 18 25 518 3
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2013 13 94 50 18 26 518 1
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2014 12 95 50 18 27 504 6
Beroeps- en overige pensioenfondsen 2015 12 97 51 18 28 497 4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel is een specificatie van het aantal deelnemers aan de pensioenfondsen aan het einde van het jaar opgenomen. In het tweede deel van de tabel staat een specificatie van de pensioenpremies in een jaar naar betalingsfreqentie en naar premiebetaler.

Gegevens beschikbaar van 1997 tot en met 2015

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 8 december 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
In het kader van de strategische samenwerking tussen het CBS en DNB is een nieuwe taakverdeling afgesproken. Verzekeraars en Pensioenfondsen vallen daarbij expliciet onder het werkgebied van DNB. De publicatie van tabellen door het CBS met betrekking tot Verzekeraars en Pensioenfondsen wordt daarom stopgezet. Meer informatie is te vinden via de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Aantal pensioenfondsen
Het aantal pensioenfondsen zoals vermeld in het toezichtsregister van De Nederlandsche Bank, aangevuld met enkele wettelijke pensioenfondsen en enkele niet onder toezicht staande, bijzondere pensioeninstellingen.
Deelnemers
Een deelnemer van een pensioenfonds is iedereen die op enig moment premie heeft betaald of nog betaalt aan het pensioenfonds. Een pensioenfonds is gekoppeld aan bepaalde werkgevers. Heeft een werknemer meerdere werkgevers gehad, dan kan hij deelnemer zijn in meerdere pensioenfondsen (of in bij verzekeraars ondergebrachte pensioenregelingen).
Totaal deelnemers
Totaal van actieve en gewezen deelnemers en pensioentrekkenden aan het eind van het jaar.
Actieve deelnemers
Aantal premiebetalende deelnemers aan het eind van het jaar.
Gewezen deelnemers
Een deelnemer, die in het verleden premie heeft betaald. De daarmee opgebouwde pensioenrechten komen in de toekomst tot uitkering. Een gewezen deelnemer wordt daarom ook vaak een slaper genoemd.
Pensioentrekkenden naar soort
Pensioentrekkenden zijn deelnemers die een periodieke uitkering uit hun opgebouwde pensioenrechten ontvangen.
Op grond van het wetsartikel waarop de uitkering is gebaseerd, kunnen de pensioentrekkers worden ingedeeld naar soort uitkering.
Totaal pensioentrekkenden
Het totaal aantal pensioentrekkende deelnemers.
Pensioenpremies
Pensioenpremies zijn de door pensioenfondsen ontvangen premies van werkgevers en werknemers ter verzekering van een pensioenuitkering ten behoeve van de werknemer of diens nabestaanden.
Premies totaal eigen rekening
De som van de ontvangen premies ineens en periodieke premies verminderd met de betaalde herverzekeringspremies. Dit deel van de totale ontvangen premies (bruto premies) is nodig om het in eigen beheer gehouden (niet-herverzekerde) risico af te dekken.
Premies herverzekering
De door de pensioenfondsen aan levensverzekeraars betaalde premies om een deel of het totaal van de risico's, die de pensioenfondsen lopen, over te dragen. Het gaat om de risico's die pensioenfondsen lopen bij het verzekeren van pensioenen, zoals beleggingsrisico's of het langlevenrisico (verzekerde wordt ouder dan gemidddeld).