Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011

Inkomensbeoordeling van huishoudens 1985-2011

Huishoudkenmerken Perioden Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen Gemiddeld minimale huishoudensinkomen (1 000 euro) Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen Gemid. gestand. minimale huishoudensink. (1 000 euro) Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen Ontvangen inkomen < nodig geacht inkomen (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomen Zeer moeilijk/moeilijk (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomen Eerder moeilijk/ eerder gemakkelijk (% van alle huishoudens per categorie) Rondkomen met het huishoudensinkomen Gemakkelijk/zeer gemakkelijk (% van alle huishoudens per categorie)
Totaal huishoudenskenmerken 1985 10 7 . 19 49 32
Totaal huishoudenskenmerken 1986 10 7 . 16 48 36
Totaal huishoudenskenmerken 1987 11 7 . 14 51 35
Totaal huishoudenskenmerken 1988 11 7 . 12 50 38
Totaal huishoudenskenmerken 1989 11 8 . 12 48 41
Totaal huishoudenskenmerken 1990 . . . . . .
Totaal huishoudenskenmerken 1991 11 8 . 11 40 49
Totaal huishoudenskenmerken 1992 12 8 . 11 42 47
Totaal huishoudenskenmerken 1993 12 8 . 11 41 48
Totaal huishoudenskenmerken 1994 13 9 . 15 43 43
Totaal huishoudenskenmerken 1995 14 10 11 13 41 46
Totaal huishoudenskenmerken 1996 14 10 12 14 42 44
Totaal huishoudenskenmerken 1997 14 10 11 12 42 46
Totaal huishoudenskenmerken 1998 14 10 11 10 40 50
Totaal huishoudenskenmerken 1999 15 10 10 10 39 52
Totaal huishoudenskenmerken 2000 16 11 11 9 39 53
Totaal huishoudenskenmerken 2001 17 12 12 8 38 54
Totaal huishoudenskenmerken 2002 18 13 14 10 38 52
Totaal huishoudenskenmerken 2003 19 14 16 12 32 56
Totaal huishoudenskenmerken 2004 19 14 14 13 33 54
Totaal huishoudenskenmerken 2005 . . . 17 32 51
Totaal huishoudenskenmerken 2006 . . . 15 33 53
Totaal huishoudenskenmerken 2007 . . . 11 30 59
Totaal huishoudenskenmerken 2008 . . . 12 28 60
Totaal huishoudenskenmerken 2009 . . . 11 26 63
Totaal huishoudenskenmerken 2010 . . . 13 26 60
Totaal huishoudenskenmerken 2011 . . . 14 25 62
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over het minimaal nodig geacht huishoudensinkomen; rondkomen met het huishoudensinkomen.

In deze tabel zijn gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:
- Totaal huishoudenskenmerken;
- Samenstelling huishouden;
- Leeftijd hoofdkostwinner;
- Onderwijsniveau hoofdkostwinner;
- Arbeidspositie hoofdkostwinner;
- Arbeidsparticipatie van huishoudens;
- Besteedbaar huishoudensinkomen;
- Gestand. besteedbaar huishoudensinkomen;
- Huishoudens met een laag inkomen;
- Huishoudens onder-/rond sociaal minimum;
- Stedelijkheid.

Gegevens zijn beschikbaar over 1985 tot en met 2011.


Wijziging per 9 april 2015:
De tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Minimaal nodig geacht huishoudensinkomen
- Gemiddeld minimale huishoudensinkomen.
Deze vraag luidde in SEP en POLS als volgt: "Welk netto-inkomen per maand
vindt u in uw omstandigheden voor uw huishouden volstrekt minimaal? Dat
wil zeggen dat u met minder niet in staat zou zijn de eindjes aan elkaar
te knopen?" In EU-SILC is de exacte vraag "Welk netto inkomen per maand
heeft u voor uw huishouden minstens nodig om de eindjes aan elkaar te
kunnen knopen?"
Bij de beantwoording van de vraag gaat het expliciet om het minimale
inkomen dat de respondent in zijn huidige omstandigheden nodig heeft.
Gevraagd wordt dus niet naar het minimale inkomen waarmee de respondent
mogelijk zou kunnen rondkomen. Het antwoord op de vraag over het minimale
huishoudensinkomen is afhankelijk van factoren zoals de
huishoudenssamenstelling, het feitelijke inkomen, referentiegroepen en
gewenningseffecten. Het minimaal benodigde netto jaarinkomen is berekend
door het opgegeven minimale netto maandinkomen te vermenigvuldigen met 12.
- Gemiddeld gestandaardiseerd minimale huishoudensinkomen:
Bij het vergelijken van inkomens moet rekening worden gehouden met het
aantal mensen dat afhankelijk is van het inkomen. Zo heeft een echtpaar
een hoger inkomen nodig dan een alleenstaande om op een vergelijkbaar
welvaartsniveau te komen. Het gestandaardiseerd minimaal nodig geacht
huishoudensinkomen is derhalve gecorrigeerd voor de omvang en de
samenstelling van het huishouden.
- Ontvangen netto huishoudensinkomen < minimaal nodig geacht
huishoudensinkomen:
Behalve de vraag naar het minimaal nodig geachte huishoudensinkomen is ook
gevraagd naar het werkelijk ontvangen netto inkomen van het
huishouden. Door beide inkomens met elkaar te vergelijken kan worden
vastgesteld of het netto ontvangen huishoudensinkomen lager danwel hoger
is dan het inkomen dat het huishouden zelf minimaal noodzakelijk acht.
Gemiddeld minimale huishoudensinkomen
Gemid. gestand. minimale huishoudensink.
Ontvangen inkomen < nodig geacht inkomen
Rondkomen met het huishoudensinkomen
Gevraagd is: 'Hoe goed kunt u rondkomen met het totale netto
huishoudsinkomen?'. Deze vraag wordt in ieder huishouden door de
hoofdkostwinner beantwoord. Respondenten kunnen de
volgende antwoorden geven: Zeer moeilijk, moeilijk, eerder moeilijk dan
gemakkelijk, eerder gemakkelijk dan moeilijk, gemakkelijk en zeer
gemakkelijk. In StatLine zijn de zes antwoordmogelijkheden
samengevoegd tot drie categorieën:
Zeer moeilijk/moeilijk;
Eerder moeilijk/eerder gemakkelijk:
Zeer gemakkelijk/gemakkelijk.
De cijfers van 2005 zijn ontleend aan het onderzoek 'Statistics on Income
and Living Conditions' (EU-SILC). De gegevens van 2003 en 2004 zijn
ontleend aan het Permanent
Onderzoek Leefsituatie (POLS). Cijfers voor eerdere jaren zijn
beschikbaar uit het Sociaal-Economisch Panelonderzoek (SEP) van
het CBS.
Vanwege een andere onderzoeksopzet zijn vergelijkingen in de tijd
niet goed mogelijk.
Zeer moeilijk/moeilijk
Eerder moeilijk/ eerder gemakkelijk
Gemakkelijk/zeer gemakkelijk