Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Bodemgebruik; verkorte gebruiksvorm, per provincie, vanaf 1900

Regio's Perioden Water Buitenwater (km2)
Nederland 2022 .
Groningen (PV) 2022 .
Fryslân (PV) 2022 .
Drenthe (PV) 2022
Overijssel (PV) 2022
Flevoland (PV) 2022
Gelderland (PV) 2022
Utrecht (PV) 2022
Noord-Holland (PV) 2022 .
Zuid-Holland (PV) 2022 .
Zeeland (PV) 2022 .
Noord-Brabant (PV) 2022
Limburg (PV) 2022
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel heeft als doel inzicht te verschaffen in het gebruik van de beschikbare ruimte van Nederland en in de veranderingen die zich daarin voordoen.

Het Bestand Bodemgebruik (BBG) ligt ten grondslag aan deze tabel. Voor tussenliggende peiljaren waarvoor geen Bestand Bodemgebruik beschikbaar is, worden uitsluitend de totale oppervlaktes van de gepresenteerde regio’s opgenomen.

Reeds eerder gepubliceerde peiljaren in deze tabel worden niet herzien op basis van correcties die bij de productie van een nieuw Bestand Bodemgebruik worden vastgesteld. Bij dergelijke correcties gaat het om herstelde fouten en verbeterde interpretaties op basis van nieuwe bronnen. Dit gecorrigeerde bodemgebruik wordt vastgelegd in het mutatiebestand dat onderdeel uitmaakt van de publicatie van het Bestand Bodemgebruik. Zie de webpagina Bestand Bodemgebruik voor een nadere toelichting op gecorrigeerd bodemgebruik en beschikbare publicaties.

In verband met de langlopende karakter van deze tabel (bodemgebruiksstatistieken vanaf 1900) bevat deze tabel enkele samengestelde categorieën die worden gevormd door combinatie van twee of meer BBG-categorieën zoals die tegenwoordig in het Bestand Bodemgebruik worden gehanteerd. Dit betreft de subtotalen ‘Bedrijventerreinen’, ‘Overige semi-bebouwde terreinen’, ‘Overige recreatieterreinen’, ‘Open natuurlijke terreinen’ en ‘Totaal water’. Zie de beschrijving van Onderwerpen/Classificaties bij deze tabel voor een nadere specificatie van deze samenstellingen.

De samengestelde categorie ‘Bedrijventerreinen’ in deze tabel omvat behalve de BBG-categorie ‘Bedrijventerreinen’ ook de BBG-categorieën ‘Detailhandel en horeca’ en ‘Openbare voorzieningen’.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1900

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per november 2022:
De cijfers van het bodemgebruik in 2017 zijn toegevoegd. Tevens zijn oppervlaktecijfers toegevoegd voor de jaren 2016, 2018, 2019, 2020, 2021 en 2022.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De bodemgebruiksstatistieken in deze tabel zijn voor de peiljaren 2000 tot en met 2017 gebaseerd op het Bestand Bodemgebruik (BBG). De methodiek van het Bestand Bodemgebruik wordt momenteel vernieuwd. De eerste publicaties van bodemgebruiksstatistieken volgens de vernieuwde methodiek worden in de loop van 2024 verwacht. Het is nog onzeker of deze tabel nog aangevuld zal worden met cijfers volgens deze vernieuwde methodiek. Zie voor meer informatie over het Bestand Bodemgebruik en de vernieuwing daarvan de webpagina Bestand Bodemgebruik.

Toelichting onderwerpen

Water
Water 1899 t/m 1949: exclusief water groter dan 75 ha;
1899 t/m 1939: inclusief vergraven grond, moeras en strand;
1940 t/m 1945: exclusief vergraven grond, moeras en strand;
1950 t/m 1966: de gegevens hebben betrekking op een herberekening van het bodemgebruik, uitgaande van de stand op 1 januari 1967.
1968: vermeerdering door indijking Zuid-Flevoland en door gewijzigde gemeentegrens Het Bildt en de Waddenzee.
1977. Toeneming door gemeentelijke indeling van Waddenzee, Eems, Dollard en Noordzee en gewijzigde interpretatie van de rijksgrens in de Eems.
Vanaf 1985 toeneming ten gevolge van het gemeentelijk indelen van de Waddenzee, delen van de Noordzee en het IJsselmeer.
Buitenwater
Water dat in open verbinding staat met de Noordzee (Waddenzee, Ooster- en Westerschelde). De Nieuwe Waterweg wordt afgesloten door een denkbeeldige lijn tussen de havenhoofden.