Ambulancediensten; exploitatie en personeel, 1997 - 1999

Ambulancediensten; exploitatie en personeel, 1997 - 1999

Type dienst Perioden Aantal instellingen (absoluut) FTE (FTE) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett.budget Amb.verv. en CPA Totaal ontvangen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett.budget Amb.verv. en CPA Van ziekenfondsen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Opbr. wett.budget Amb.verv. en CPA Van anderen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Nog te verrekenen in de tarieven (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Subsidies, bijdragen (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Rente (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Voor het uitlenen van eigen personeel (mln euro) Exploitatie Bedrijfsopbrengsten Overige opbrengsten Opbrengsten n.e.g. (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Totaal bedrijfslasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Bruto salarissen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Pensioenpremies (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Sociale lasten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel op loonlijst Andere personeelskosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Oproepkrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Geleende arbeidskrachten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Totaal andere kosten (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Rente (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Motorbrandstoffen (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Centrale post ambulancevervoer (CPA) (mln euro) Exploitatie Bedrijfslasten Andere kosten Overige kosten en lasten (mln euro) Exploitatie Exploitatiesaldo (mln euro)
Alle ambulancediensten 1997 114 . 187,0 179,9 123,0 56,9 1,7 5,4 3,3 0,1 0,6 1,3 186,8 119,9 94,1 4,0 7,3 6,9 1,0 4,6 1,9 66,9 10,6 4,2 3,4 18,1 30,7 0,1
Alle ambulancediensten 1998 101 . 199,3 192,6 131,4 61,2 1,7 5,0 2,7 0,1 0,8 1,4 201,0 130,1 96,2 4,9 12,3 7,9 1,2 5,6 1,9 70,9 11,0 4,2 3,3 20,2 32,2 -1,7
Alle ambulancediensten 1999 98 . 214,1 206,2 144,3 61,9 1,6 6,3 3,5 0,0 0,7 2,1 216,6 142,1 103,6 5,7 13,9 7,8 0,6 6,5 4,0 74,5 12,1 4,4 3,8 21,3 32,8 -2,5
GGD-diensten 1997 30 1.128 81,5 78,1 54,0 24,1 0,3 3,0 1,7 0,0 0,3 1,0 81,4 52,3 41,6 2,5 2,4 2,5 0,3 2,6 0,5 29,1 4,0 1,7 1,3 7,4 14,7 0,0
GGD-diensten 1998 29 1.151 86,4 82,8 56,9 25,9 0,0 3,6 2,0 0,0 0,4 1,1 87,0 56,3 42,5 3,0 4,1 3,2 0,5 2,8 0,1 30,7 4,3 1,7 1,2 9,1 14,4 -0,6
GGD-diensten 1999 27 1.178 88,1 82,8 58,3 24,5 0,9 4,4 2,9 0,0 0,4 1,0 89,3 57,2 42,9 3,3 4,1 3,1 0,3 3,1 0,5 32,1 4,1 1,4 1,2 9,9 15,5 -1,3
Overige diensten 1997 84 . 105,5 101,7 69,0 32,8 1,5 2,3 1,6 0,0 0,3 0,3 105,4 67,6 52,5 1,6 4,9 4,4 0,7 2,0 1,5 37,8 6,6 2,5 2,1 10,7 16,0 0,1
Overige diensten 1998 72 . 112,8 109,8 74,5 35,3 1,6 1,4 0,7 0,0 0,4 0,3 113,9 73,7 53,7 1,9 8,2 4,7 0,7 2,9 1,8 40,2 6,7 2,5 2,0 11,1 17,8 -1,1
Overige diensten 1999 71 . 126,0 123,3 86,0 37,3 0,7 2,0 0,5 0,0 0,3 1,1 127,2 84,9 60,7 2,5 9,8 4,6 0,3 3,4 3,6 42,4 8,0 3,1 2,6 11,4 17,3 -1,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Aantal ambulancediensten, personeelsgegevens (FTE's),
bedrijfsopbrengsten en - lasten.
1997 - 1999
Gewijzigd op 21 december 2004.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Aantal instellingen
Instellingen die zich bezighouden met het vervoer van zieken en
ongevalslachtoffers en hun begeleiders met ambulancevoertuigen of met
taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer.
Bij GGD-diensten en interne diensten is de instelling de eenheid waarop
de toelating ambulancevervoer en/of CPA is verleend.
FTE
FTE's (full-time equivalenten). De parttimers zijn, op basis van het
aantal door hen te werken uren, omgerekend tot full-time equivalenten.
Door hierbij de aantallen werkelijke fulltimers op te tellen wordt het
totaal FTE's verkregen. Personeel op loonlijst per 31 december.
Exploitatie
Bedrijfsopbrengsten
Inkomsten die samenhangen met het vervoer van zieken en ongeval-
slachtoffers en hun begeleiders met ambulancevoertuigen of met
taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer.
Totaal bedrijfsopbrengsten
De opbrengst verminderd met de kostprijs van de opbrengst en vermeerderd
met de overige opbrengsten.
Opbr. wett.budget Amb.verv. en CPA
Gerealiseerde opbrengsten wettelijk budget Ambulancevervoer en CPA.
Inkomsten voor het vervoer van zieken en ongevalslachtoffers en hun
begeleiders met ambulancevoertuigen of met taxi's, eigen vervoer en
openbaar vervoer. Afzonderlijke gegevens over ambulancediensten en CPA's
zijn niet beschikbaar.
Totaal ontvangen
Van ziekenfondsen
Ontvangen van ziekenfondsen voor vervoer van zieken en ongeval-
slachtoffers en hun begeleiders met ambulancevoertuigen of met
taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer.
Van anderen
Ontvangen van anderen (verzekeringsmaatschappijen, particulieren) dan
van ziekenfondsen voor vervoer, met ambulancevoertuigen of met
taxi's, eigen vervoer en openbaar vervoer, van zieken en ongeval-
slachtoffers en hun begeleiders .
Nog te verrekenen in de tarieven
Overige opbrengsten
Inkomsten zoals subsidies, bijdragen, rente, ontvangen voor uitlenen
eigen personeel.
Totaal overige opbrengsten
Subsidies, bijdragen
Bij de opbrengsten is sprake van overheidssubsidies en eigen betalingen
door consumenten.
Rente
Periodieke inkomsten van vaste goederen of belegde gelden.
Voor het uitlenen van eigen personeel
Ontvangen voor het uitlenen van eigen personeel.
Opbrengsten n.e.g.
Bedrijfslasten
Dit is de waarde van de ingezette middelen en wordt onderscheiden in de
volgende kostensoorten:
- Kosten van personeel in loondienst: Salarissen, sociale lasten,
pensioenpremies, overige en ziekengelden;
- Kosten personeel niet in loondienst: Uitzendkrachten en overige
(vrijwilligers, gedetacheerden en medisch-studenten);
- Doorberekende kosten;
- Rente;
- Afschrijvingen;
- CPA's
- Motorbrandstoffen
- Overige kosten.
Totaal bedrijfslasten
Personele kosten
De kosten van personeel in loondienst (met uitzondering van
vervoerskostenvergoedingen) en personeel niet in loondienst
(uitzendkrachten en overige (vrijwilligers, gedetacheerden en
medisch-studenten) worden hieronder begrepen, dus behalve salarissen
(verminderd met ontvangen ziekengeld) ook de eventuele toeslagen, de
voor rekening van de werkgever komende wettelijke verplichte sociale
lasten en ander sociale lasten, alsmede pensioenpremies en de bijkomende
kosten zoals woon/werkverkeer, studiekosten, kosten voor werving,
bedrijfskleding, kantinekosten e.d..
Totaal personele kosten
Personeel op loonlijst
Personeel op loonlijst zijn alle personeelsleden die op 31 december een
arbeidsovereenkomst hebben met het bedrijf. Van deze personeelsleden moet
een loon- of salariskaart aanwezig zijn. Uitzendkrachten en stagiaires
komen niet op de loonlijst voor en veroorzaken het verschil tussen het
aantal werkzame personen en het personeel op de loonlijst.
Bruto salarissen
Betreft bruto salarissen incl. vakantiegelden en de overhevelingstoeslag.
Pensioenpremies
Het werkgeversaandeel in de pensioenpremies.
Sociale lasten
Sociale lasten omvat het werkgeversaandeel van zowel verplichte als
vrijwillige sociale lasten.
Andere personeelskosten
Onder meer vergoeding in de kosten van woon/werkverkeer, bedrijfskleding
enz., maar excl. auto-, reis- en verblijfkosten in verband met het
uitoefenen van de dienst.
Oproepkrachten
Arbeidskrachten die op elk moment opgeroepen kunnen worden voor het
verrichten van werkzaamheden en die betaald worden naar het aantal
gewerkte uren.
Personeel niet op loonlijst
Uitzendkrachten
In dienst van een uitzendbureau en ingehuurd door in dit geval
ambulancediensten.
Geleende arbeidskrachten
Betaald voor het lenen van arbeidskrachten.
Andere kosten
Afschrijvingen, heffingen en belastingen, huisvestingskosten, betaalde
rente, motorbrandstoffen, Centrale Posten Ambulancevervoer (CPA's) en
overige kosten.
Totaal andere kosten
Afschrijvingen op vaste activa
Afschrijvingen op materiële activa (grond en terreinen, gebouwen,
installaties) en immateriële activa (b.v. goodwill).
Rente
Periodieke uitgaven voor bijvoorbeeld geleend kapitaal.
Motorbrandstoffen
Brandstoffen voor ambulances e.d. vormen een grote kostenpost voor
ambulancediensten.
Centrale post ambulancevervoer (CPA)
De CPA's coördineren de aanvragen om ambulancehulpverlening. Soms
maken zij 24-uurs bereikbaarheid van andere instellingen in de
gezondheidszorg mogelijk. Zij maken organisatorisch deel uit van een
GGD, de brandweer, een centrale meldkamer of zijn zelfstandig.
Overige kosten en lasten
Bijkomende kosten zoals woon/werkverkeer, studiekosten, kosten voor
werving, bedrijfskleding, kantinekosten e.d..
Exploitatiesaldo
Saldo van bedrijfsopbrengsten en -lasten.